Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land

By og land


Nyborg Kommunes bysamfund er vigtige elementer i den samlede udvikling. Hovedparten af befolkningen, byggeriet, arbejdspladserne samt den private og offentlige service ligger i byerne, som kun udgør en lille del af kommunens samlede areal.

Kommuneplan 2009 rummer mål og retningslinjer for, hvilken rolle, de enkelte bysamfund spiller i den samlede udvikling, hvordan og hvor meget de enkelte byer skal udvikles, samt spilleregler for, hvordan udviklingen af byernes mange aktiviteter kan ske så vidt muligt uden konflikter og med stor vægt på miljømæssige og æstetiske principper.

Bymønster

Bymønstret angiver den sammenhæng, der er imellem kommunens forskellige små og større bysamfund. Det giver samtidig nogle retningslinjer for, hvor meget - og hvordan - de enkelte byer skal udvikle sig.

Nyborg by er hovedbyen, og Ullerslev og Ørbæk er lokalcentre. Aunslev/Hjulby, Skellerup, Langtved, Ellinge, Vindinge/Rosilde, Refsvindinge, Herrested, Frørup og Tårup er landsbyer med mulighed for byvækst. I de mindre landsbyer, der er afgrænset i kommuneplanen, skal der ligeledes være mulighed for opførelse af enkelte boliger som "huludfyldning" inden for landsbyafgrænsningen, hvor det kan indpasses i landsbyen.   

Se mere om bymønstret her.

 De enkelte byer

Nyborg Kommune rummer 13 bysamfund med over 200 indbyggere. Heraf er hovedbyen Nyborg langt den største med ca. 17.500 indbyggere, dvs. mere end dobbelt så meget som de andre byer tilsammen. Befolkningstallene i de enkelte byer fremgår af tabellen herunder.

  2003 2009
Nyborg 16.922 17.535
Ullerslev 2.649   2.719
Ørbæk 1.319   1.478
Aunslev 823 774
Refsvindinge 593 626
Herrested/Måre 557 580
Frørup 402 427
Vindinge/Rosilde 384 397
Skellerup 379 379
Tårup 288 286
Svindinge 311 304
Ellinge 265 273
Langtved 182 207

 

Kommuneplan 2009 lægger op til, at Nyborg fortsat skal være hovedbyen med en stor del af den forventede vækst i antallet af boliger, indbyggere og arbejdspladser. Men der lægges også vægt på en decentral udvikling med mulighed for byvækst i en række andre bysamfund. Det gælder især Ullerslev og Ørbæk, men også en række af de større landsbyer med et vist udbud af offentlig og/eller privat service.

I menuen til venstre kan du få mere detaljerede oplysninger ved at klikke på de enkelte bysamfund .

 

 De mindre landsbyer og det åbne land

Det vil også stadig være muligt at opføre enkeltstående boliger i de øvrige landsbyer inden for de viste landsbyafgrænsninger. Disse afgrænsninger fremgår af kommuneplanens rammedel.

I det åbne land kan byggeri kun i særlige tilfælde finde sted, med mindre det knytter sig til jordbrugserhvervene eller til andre planlagte aktiviteter, f.eks. inden for ferie og fritid.

Se mere om byggeri i det åbne land her.

 

 Se mere om arealudlæg og planlagt udbygning i alle bysamfundene her. 

 

Fjordvej i Nyborg Øksendrup Kirke

  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.