Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Aunslev/Hjulby Udviklingsplanlægning for Aunslev/Hjulby

Udviklingsplanlægning for Aunslev/HjulbyAunslev/Hjulby indgår i Nyborg Kommunes bymønster som en landsby med mulighed for byvækst. I Kommuneplan 2009 opstilles retningslinjer for landsbyens udvikling og for en kommende udviklingsplan for hele landsbyen.

Mål

 

Aunslev/Hjulby skal have de bedste udviklingsmuligheder. Det sker ved at styrke landsbyens eksisterende kvaliteter og sikre gode forudsætninger for at leve et aktivt og sundt liv på landet.

Der skal udarbejdes en samlet udviklingsplan for landsbyerne, herunder for Aunslev/Hjulby - i samarbejde med landsbyens beboere og landsbyrådet.

Udviklingen i Aunslev/Hjulby skal ske·med størst mulig hensyntagen til det eksisterende landsbymiljø og naturværdier.

Alle fremtidige planer og initiativer i landsbyen skal gennemføres i samarbejde med landsbyrådet og landsbyens beboere.

Retningslinjer

  1. Den fremtidige boligbebyggelse i Aunslev/Hjulby skal ske inden for rammerne af de eksisterende lokalplaner ved Hylleager og Skovgyden, hvor der er en rummelighed på ca.12 boliger. Nye byudviklingsområder i Aunslev-Hjulby fastlægges i forbindelse med udviklingsplanen for landsbyen.

  2. Der skal udarbejdes en lokalplan for hele landsbyen, der overfører det afgrænsede område fra landzone til byzone (ovennævnte lokalplaner er allerede beliggende i byzone).

  3. Der kan,·hvor det falder naturligt i landsbymiljøet,·gives udstykningstilladelse til enkelte nye boliger som "huludfyldning" på særlige vilkår.

  4. Ny bebyggelse og ændringer i eksisterende bebyggelse i landsbyen skal ske med hensyntagen til det eksisterende bymiljø og tilpasses gaden i skala og arkitektur.

  5. Områderne ved gadekæret og ved købmanden, hvor de to landeveje mødes, skal have særlig fokus i udviklings- og bevaringsplanen for Aunslev.

  6. Fremtidige erhverv skal placeres inden for eksisterende lokalplan vest for Aunslev Skole.

Redegørelse

Boligbyggeriet i Aunslev har de seneste år været koncentreret om Bymosen og Hylleager, hvor der er opført en række traditionelle parcelhuse og dobbelthuse. Der er ikke de store muligheder for byfortætning med nye boliger i landsbyen.

Enkelte steder vil byrummet dog kunne understøttes og kvalitetsforbedres med enkelte nye boliger, der er tilpasset det eksisterende landsbymiljø.

Aunslev/Hjulby er en af de landsbyer i kommunen, der sammen med Herrested/Måre, Skellerup, Vindinge/Rosilde, Refsvindinge, Frørup, Tårup, Langtved og Ellinge i bymønsteret er tildelt mulighed for byvækst, da byen har en vis størrelse og er i besiddelse af velfungerende offentlig- og privat service.

Der er en rummelighed på 2-4 boliger i lokalplan nr. 129·ved Hylleager, og i lokalplan nr. 210 ved Skovgyden kan der opføres 10 boliger. Byudvikling på længere sigt fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplanen for Aunslev-Hjulby i samarbejde med lokalbefolkningen. 

 

Nyudlæg til boliger er af begrænset størrelse, beliggende som huludfyldning i indvindingsoplandet til Avnslev Vandværk. Ifølge Indsatsplan Nyborg har grundvandet en middelgod beskyttelse. Udlægget vurderes derfor ikke at udgøre en betydende risiko for grundvandsressourcen og vandindvindingen i området.

Bevaringsværdige bygninger

I Aunslev/Hjulby er der mange huse og bygninger, der·er udpeget som·bevaringsværdige. Bygningerne repræsenterer og afspejler det bedste håndværk og bygningskultur gennem tiden, og dermed fortæller landsbyens historie. I Aunslev/Hjulby er det først og fremmest kirken og Avnslev Hospital, der ligger for sig selv vest for landsbyen, - samt· længehuse i gadelinie og en række oprindelige tre- og firelængede gårde i tilknytning til landsbymiljøet.

Der er udarbejdet et Kommuneatlas for den gl. Nyborg Kommune, hvor alle bygninger er vurderet og registreret med hensyn til bevaringsværdi, herunder Aunslev/Hjulby. Afsnittet om bygningsbevaring og bevarende lokalplaner kan ses her.

Bymiljø

Området ved gadekæret og ved købmanden er vigtige for landsbymiljøet. Arealet foran købmanden, hvor Kertemindevej og Odensevej mødes, er et centralt byrum, der savner karakter og rumlig og arkitektonisk form. Udviklings- og bevaringsplanen for Aunslev/Hjulby påregnes udarbejdet i planperioden, og der vil·i dette arbejde·bl.a. kunne fokuseres på de nævnte byrums muligheder i samarbejde med landsbyens beboere.

Huludfyldninger

Huludfyldninger defineres som nyudstykning til byggeri af 1-2 boliger, typisk i forbindelse med en landsbygade. Tilladelse til byggeri her bør tilpasses eksisterende forhold med hensyn til udformning, placering i forhold til bygaden, materialevalg mv., samt at det ikke sker på arealer, som er værdifulde udsigtssteder fra landsbyen mod det åbne land. Nærmere retningslinjer for huludfyldning kan medtages i den kommende udviklingsplan for landsbyen.

Fremtidige erhvervsområder

For at styrke bosætningen og et mangfoldigt liv i landsbyerne og på landet ønsker byrådet, at der så vidt muligt skal være erhvervsarealer til lokale erhverv, så der kan fastholdes og tiltrækkes mindre arbejdspladser i landsbyerne, herunder Aunslev/Hjulby. Der er derfor lokalplanlagt et mindre erhvervsareal ved Kertemindevej - vest for Aunslev Skole.

Landdistriktspolitik og udviklingsplan

I erkendelse af at udvikling i landdistrikterne kræver en vis vedholdenhed for at få succes, ønsker Byrådet, at der gennem særlig fokus på landsbyer og landdistrikter udarbejdes en Landdistriktspolitik og herunder en udviklingsplan for alle landsbyerne, herunder for Aunslev/Hjulby.
Udviklingsplanerne skal sikre, at landsbyerne kan udvikle sig inden for rammerne af en overordnet plan. Udviklingsplanen skal medvirke til, at landsbyerne forbliver attraktive bomiljøer og forhindre stagnation og direkte forfald.

Udviklingsplanen er grundlaget for udarbejdelse af kommende lokalplaner i landsbyerne.
Det er vigtigt at en landdistriktspolitik og en udviklingsplan udarbejdes i samarbejde med landsbyråd, beboere·og evt. LAG Nyborg.

LAG Nyborg

Beboerne og erhvervslivet i kommunens landsbyer og landdistrikter har stor mulighed for at medvirke til at skabe udvikling i deres eget lokalområde. Bl.a. skal den lokale aktionsgruppe LAG Nyborg tage initiativ til nye aktiviteter, støtte og rådgive om projekter, oplyse om tilskudsmuligheder og indstille støtteegnede projekter i landdistrikterne, herunder i landsbyerne.

LAG Nyborg skal samtidig have fokus på, at markedsføre landdistrikterne og sikre sammenhæng i indsatsen med kommunen.

Længehuse ved kertemindevej i Aunslev


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.