Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Frørup Udviklingsplanlægning for Frørup

Udviklingsplanlægning for Frørup


Frørup indgår i Nyborg Kommunes bymønster som en landsby med mulighed for byvækst. I Kommuneplan 2009 opstilles retningslinjer for landsbyens udbygning og for en kommende udviklingsplan for hele landsbyen.

Mål

Frørup skal have de bedste udviklingsmuligheder. Det sker ved at styrke landsbyens eksisterende kvaliteter og sikre gode forudsætninger for et aktivt og sundt liv på landet.
Der skal udarbejdes en samlet udviklingsplan for landsbyerne, herunder for Frørup,  i samarbejde med landsbyens beboere og landsbyrådet.
Byudviklingen ved Højbovej skal foregå med størst mulig hensyntagen til det eksisterende landsbymiljø og naturværdierne.
Landsbyens bevaringsværdige bygninger skal registreres, og alle fremtidige planer og initiativer i landsbyen skal gennemføres i samarbejde med landsbyrådet og landsbyens beboere.

Retningslinjer

  1. Fremtidige boligområder skal placeres nord for Frørup ved Højbovej som vist på kortet og i overensstemmelse med principperne i den kommende udviklingsplan, der udarbejdes sammen med landsbyrådet.
  2. Byudvikling ved Højbovej skal afsluttes med en beplantet og klar overgang mod det åbne land.
  3. Ny bebyggelse og ændringer i eksisterende bebyggelse i landsbyen skal ske med hensyntagen til det eksisterende bymiljø og tilpasses gaden i skala og arkitektur.
  4. Ny bebyggelse, samt bygningsmæssige større ændringer i det bevaringsværdige bymiljø ved købmand, mindesten og kirke, skal tage særlig hensyn til omkringliggende bygninger, gaderum, friarealer, træer og lignende. Området skal have særlig fokus i udviklingsplanen for Frørup.
  5. Der kan, hvor det falder naturligt i landsbymiljøet, gives udstykningstilladelse til enkelte nye boliger, som huldudfyldninger på særlige vilkår.
  6. Lokale erhverv kan placeres som angivet på kortet ved Lundevænget.
  7. Der kan ikke planlægges for nye jordbrugsparceller i Frørup ud over de allerede planlagte ved Frørup Skole. 
  8. Arealer indenfor landsbyafgrænsningen, der er beliggende i landzone, skal ved lokalplan overføres til byzone.  

Redegørelse

Bymønster og fremtidige boligområder
Frørup er en af de landsbyer i kommunen, der sammen med Herrested/Måre, Aunslev/Hjulby, Skellerup, Vindinge/Rosilde, Refsvindinge,  Tårup, Langtved og Ellinge i bymønsteret er tildelt mulighed for byvækst, da byen har en vis størrelse og er i besiddelse af velfungerende offentlig- og privat service.

De nye boligområder udlægges ved Højbovej, i forlængelse af det sidst udstykkede område ved Bjergbakken med en rummelighed på 15 boliger i planperioden. Herudover kan der på det fritlagte areal mellem Toftvej og Nytoften opføres en mindre bebyggelse. Området er lokalplanlagt. 

Det eneste nyudlæg er til bolig i den nordlige udkant af Frørup, med en rummelighed på 15 boliger, med karakter af huludfyldning. Arealet er beliggende i indvindingsoplandet til Frørup Vandværk og udenfor 300 meter beskyttelseszonen. Grundvandet er beskyttet af ca. 20 meter ler. På grund af udlæggets begrænsede størrelse og beskyttelsesgraden, vurderes udlægget ikke at udgøre nogen betydende risiko for grundvandet.

Bevaringsværdige bygninger
I Frørup er der mange huse og bygninger, der kan betegnes som bevaringsværdige. Bygninger der repræsenterer og afspejler det bedste håndværk og bygningskultur gennem tiden, og dermed fortæller landsbyens historie.

Det påregnes, at der udarbejdes en samlet registrering af bevaringsværdige bygninger for gl. Ørbæk og gl. Ullerslev kommuner, herunder for Frørup, så der foreligger en samlet udpegning af bevaringsværdige bygninger i hele Nyborg Kommune. Der er udarbejdet et Kommuneatlas for den gl. Nyborg Kommune, hvor alle bygninger er vurderet og registreret med hensyn til bevaringsværdi. Afsnittet om bygningsbevaring og bevarende lokalplaner kan ses her.

Bevaringsværdige bymiljøer
Det centrale område ved kirke, dagligvarebutik og mindesten i Frørup er med til at give bymidten karakter. Området savner dog rumlig og arkitektonisk form samt plantning af træer, der vil kunne medvirke til at kvalitetsforbedre Frørup Byvej.
Den kommende udviklingsplan for Frørup påregnes udarbejdet i planperioden. Det bevaringsværdige bymiljø ved Frørup Byvej skal indgå i planen.

Huludfyldninger
Huludfyldninger defineres som nyudstykning til byggeri af 1-2 boliger, typisk i forbindelse med en landsbygade. Tilladelse til byggeri her bør tilpasses eksisterende forhold med hensyn til udformning, placering i forhold til bygaden, materialevalg mv., samt at det ikke sker på arealer, som er værdifulde udsigtssteder fra landsbyen mod det åbne land. Nærmere retningslinjer for huludfyldning kan medtages i den kommende Udviklings- og bevaringsplan for landsbyen.

Fremtidige erhvervsområder
For at styrke bosætningen og et mangfoldigt liv i landsbyerne og på landet, ønsker byrådet, at der så vidt muligt skal være erhvervsarealer til lokale erhverv, så der kan fastholdes og tiltrækkes mindre arbejdspladser i landsbyerne, herunder Frørup. Der er  udlagt et mindre erhvervsareal ved Lundevænget, hvor der i forvejen er erhvervsvirksomheder.

Landdistriktspolitik og udviklingsplan
Udvikling i landdistrikterne kræver en vis vedholdenhed for at få succes. Derfor ønsker Byrådet, at der gennem særlig fokus på landsbyer og landdistrikter udarbejdes en landdistriktspolitik og i den forbindelse en udviklingsplan for alle landsbyerne, herunder for Frørup.

Udviklingsplanen skal sikre, at landsbyerne kan udvikle sig inden for rammerne af en overordnet plan. Udviklingsplanen skal medvirke til, at landsbyerne forbliver attraktive bomiljøer, og at stagnation og direkte forfald undgås. 

Udviklingsplanen bliver grundlaget for udarbejdelse af kommende lokalplaner i landsbyerne.

Det er vigtigt at landdistriktspolitikken og udviklingsplanen udarbejdes i samarbejde med landsbyråd, beboere og evt. LAG Nyborg.

 LAG Nyborg
Beboerne og erhvervslivet i kommunens landsbyer og landdistrikter har stor mulighed for at medvirke til at skabe udvikling i deres eget lokalområde. Bl.a. skal den lokale aktionsgruppe LAG Nyborg tage initiativ til nye aktiviteter, støtte og rådgive om projekter, oplyse om tilskudsmuligheder og indstille støtteegnede projekter i landdistrikterne, herunder i landsbyerne.

LAG Nyborg skal samtidig have fokus på, at markedsføre landdistrikterne og sikre sammenhæng i indsatsen med kommunen. 

Frørup Byvej


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.