Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Herrested/Måre Udviklingsplanlægning for Herrested/Måre

Udviklingsplanlægning for Herrested/Måre


Herrested/Måre indgår i Nyborg Kommunes bymønster som en landsby med mulighed for byvækst. I Kommuneplan 2009 opstilles retningslinjer for landsbyens udvikling og for en kommende udviklingsplan for hele landsbyen.

Mål

Herrested/Måre skal have de bedste udviklingsmuligheder. Det sker ved at styrke landsbyens eksisterende kvaliteter og sikre gode forudsætninger for at leve et aktivt og sundt liv på landet.

Der skal udarbejdes en samlet udviklingsplan for landsbyerne, herunder for Herrested/Måre, i samarbejde med landsbyens beboere og landsbyrådet.
Byudviklingen ved Skovgyden og Ellestedvej skal foregå med størst mulig hensyntagen til det eksisterende landsbymiljø og naturværdier.
Landsbyens bevaringsværdige bygninger skal registreres, og alle fremtidige planer og initiativer i landsbyen skal udarbejdes i samarbejde med landsbyrådet og landsbyens beboere.

Retningslinjer

  1. Fremtidige boligområder skal placeres syd for Måre ved Skovgyden, som vist på kortet, og i overensstemmelse med principperne i den kommende udviklingsplan, der udarbejdes sammen med landsbyens beboere og landsbyrådet.

  2. Byudvikling ved Skovgyden og Ellestedvej skal afsluttes med en beplantet og klar overgang mod det åbne land.
  3. Der kan placeres nye boliger som huludfyldning ved Ravnholtvej, som angivet på kortet. Andre steder i Herrested/Måre gives der kun undtagelsesvis udstykningstilladelse på særlige vilkår.
  4. Ny bebyggelse og ændringer i eksisterende bebyggelse i landsbyen skal ske med hensyntagen til det eksisterende bymiljø og tilpasses gaden i skala og arkitektur.

  5. Ny bebyggelse, samt bygningsmæssige større ændringer i det bevaringsværdige bymiljø ved Brugsen og gadekæret, skal tage særlig hensyn til omkringliggende bygninger, gaderum, friarealer, træer og lignende. Området skal have særlig fokus i udviklingsplanen for Herrested/Måre.

  6. Nyt erhvervsområde kan placeres som angivet på kortet ved Ellestedvej. Mellem de udlagte boligområder ved Skovgyden og det nye erhvervsområde skal der etableres et beplantningsbælte for at begrænse eventuelle miljøgener.

  7. Der kan ikke planlægges for jordbrugsparceller i Herrested/Måre.

  8. Arealer inden for landsbyafgrænsningen, der er beliggende i landzone, skal ved lokalplan overføres til byzone.

Redegørelse

Bymønster og fremtidige boligområder
Herrested/Måre er en af de landsbyer i kommunen, der sammen med Aunslev/Hjulby, Skellerup, Vindinge/Rosilde, Refsvindinge, Frørup, Tårup, Langtved og Ellinge i bymønsteret er tildelt mulighed for byvækst, da byen har en vis størrelse og er i besiddelse af velfungerende offentlig- og privat service.
De nye boligområder udlægges ved Skovgyden i Måre, i forlængelse af et lokalplanlagt område med en rummelighed på 10 boliger. Der udlægges yderligere et areal med en rummelighed på 10 boliger, så der i alt er udlagt en rummelighed på 20 boliger i planperioden.

Der er tale om mindre nyudlæg til bolig og erhverv, beliggende indenfor indvindingsoplandet til Herrested-Måre Vandværk og på kanten af 300 meter beskyttel-seszonen til indvindingsboringerne. Grundvandet er generelt godt beskyttet af dækkende lerlag, men i boringerne er der fundet spor efter pesticider. Det skal dog understreges at Herrested-Måre Vandværk leverer vand, der overholder gældende grænseværdier for drikkevand. 
På grund af udlæggenes begrænsede størrelse, beskyttelsesgraden i området og spor af pesticider i vandværksboringerne, vurderes udlæggene ikke at udgøre nogen betydende, yderligere risiko for grundvandet og indvindingen.

Bevaringsværdige bygninger
I Herrested/Måre er der mange huse og bygninger, der kan betegnes som bevaringsværdige. Bygninger der repræsenterer og afspejler det bedste håndværk og bygningskultur gennem tiden, og dermed fortæller landsbyens historie. I Herrested er det først og fremmest forsamlingshuset, kirken og skolen, - samt præstegårdens fine bygninger, som repræsenterer Bedre Byggeskik-stilen. Herudover bidrager en række af de oprindelige tre- og firelængede gårde til et fint bymiljø.
Det påregnes, at der udarbejdes en samlet registrering af bevaringsværdige bygninger for gl. Ørbæk og gl. Ullerslev kommuner, herunder for Herrested/Måre, så der foreligger en samlet udpegning af bevaringsværdige bygninger i hele Nyborg Kommune. Der er udarbejdet et kommuneatlas for den gl. Nyborg Kommune, hvor alle bygninger er vurderet og registreret med hensyn til bevaringsværdi. 

Afsnittet om bygningsbevaring og bevarende lokalplaner kan ses her.

Bevaringsværdige bymiljøer
Området ved gadekæret og Brugsen i Herrested/Måre er præget af flere bevaringsværdige gårde, der med åbne arealer og dyrehold er med til at give landsbyen karakter. Brugsens parkeringsplads ved gadekæret er et centralt byrum, der dog savner rumlig og arkitektonisk form.
Udviklingsplanen for Herrested/Måre påregnes udarbejdet i planperioden, herunder for det bevaringsværdige bymiljø ved Brugsen og gadekæret.

Huludfyldninger
Huludfyldninger defineres som nyudstykning til byggeri af 1-2 boliger, typisk i forbindelse med en landsbygade. Tilladelse til byggeri her bør tilpasses eksisterende forhold med hensyn til udformning, placering i forhold til bygaden, materialevalg mv., samt at det ikke sker på arealer, som er værdifulde udsigtssteder fra landsbyen mod det åbne land. Nærmere retningslinjer for huludfyldning kan medtages i den kommende udviklingsplan for landsbyen.

Fremtidige erhvervsområder
For at styrke bosætningen og et mangfoldigt liv i landsbyerne og på landet ønsker byrådet, at der så vidt muligt skal være erhvervsarealer til lokale erhverv, så der kan fastholdes og tiltrækkes mindre arbejdspladser i landsbyerne, herunder Herrested/Måre. Der er derfor udlagt et mindre erhvervsareal ved Ellestedvej, hvor der i forvejen er erhvervsvirksomheder.

Landdistriktspolitik og Udviklingsplan
I erkendelse af at udvikling i landdistrikterne kræver en vis vedholdenhed for at få succes, ønsker Byrådet, at der gennem særlig fokus på landsbyer og landdistrikter udarbejdes en Landdistriktspolitik og herunder en udviklingsplan for alle landsbyerne, herunder for Herrested/Måre.
Udviklingsplanen skal sikre, at landsbyerne kan udvikle sig inden for rammerne af en overordnet plan. Udviklingen skal medvirke til, at landsbyerne forbliver attraktive bomiljøer og forhindre stagnation og direkte forfald.

Udviklingsplanen er grundlaget for udarbejdelse af kommende lokalplaner i landsbyerne.
Det er vigtigt at en landdistriktspolitik og udviklingsplanen udarbejdes i samarbejde med landsbyråd, landsbyens beboere og evt. LAG Nyborg.

LAG Nyborg
Beboerne og erhvervslivet i kommunens landsbyer og landdistrikter har stor mulighed for at medvirke til at skabe udvikling i deres eget lokalområde. Bl.a. skal den lokale aktionsgruppe LAG Nyborg tage initiativ til nye aktiviteter, støtte og rådgive om projekter, oplyse om tilskudsmuligheder og indstille støtteegnede projekter i landdistrikterne, herunder i landsbyerne.

LAG Nyborg skal samtidig have fokus på, at markedsføre landdistrikterne og sikre sammenhæng i indsatsen med kommunen.  

Odensevej Herrested


  

Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.