Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Nyborg Boligområder i Nyborg

Boligområder i Nyborg


Det fremtidige boligbyggeri i Nyborg by skal ske på arealerne nord for Fynsvej, hvor der er mulighed for opførelse af ca. 600 boliger samt på de bynære havnearealer og tidligere sporarealer, hvor der kan opføres ca. 600 etageboliger.

Mål

Det fremtidige boligbyggeri i Nyborg by skal opføres som en kombination af åben-lav, tæt-lav og etageboligbebyggelse, så der sikres et varieret boligudbud, der kan tilfredsstille den til en hver tid værende efterspørgsel.

Byudviklingen skal ske på et bæredygtigt grundlag, hvor der skal tages vidtstrakte hensyn til natur og miljø, hensigtsmæssige infrastrukturelle løsninger, energibesparende løsninger, sundhedsfremmende tiltag samt løsninger til beskyttelse af grundvandet.

Det er Byrådets mål, at boligområderne er unikke og udtrykker høj arkitektonisk kvalitet, der udnytter de landskabelige muligheder.

I forbindelse med detailplanlægning skal der være mulighed for at indtænke alternative bebyggelsesformer og -tætheder, der begrænser arealforbruget og kan imødekomme efterspørgslen på nye boligtyper.

Retningslinjer:

 1. Boligområderne til åben-lav og tæt-lav bebyggelse i Nyborg by skal udvikles i følgende rækkefølge:1. "Jagtenborg" (lokalplan nr. 200), 2. "Telegrafvej", området kan ikke udvikles før ¾ af området ved "Jagtenborg" er etableret.
 2. De på kortet viste perspektivarealer nord for Jagtenborg og syd for Hjulby Sø kan på længere sigt inddrages til byvækst indefra og ud. Arealerne kan først kommuneplanlægges og lokalplanlægges, når der er fundet alternative drikkevandsressourcer. 
 3. På lang sigt kan bydelen afrundes og afsluttes mod vest som vist på den samlede udviklingsplan for Nyborg under forudsætning af, at der er fundet alternative drikkevandsressourcer.
 4. Inden det enkelte område kan lokalplanlægges, skal der udarbejdes en helhedsplan for området, der beskriver sammenhængen med de tilgrænsende boligområder og den grønne struktur samt viser hvordan området kan trafikbetjenes på en bæredygtig måde.
 5. De på kortet viste skraverede arealer er beliggende inden for sø- og åbeskyttelseslinien eller beskytelseszonen omkring vandboringer. Disse områder skal friholdes for bebyggelse, men integreres i helhedsplanen for de kommende boligbebyggelser som en del af områdets fælles friarealer. Mindre arealer ligger i sammenhængende naturområder og må ikke indgå i byudviklingsområdet.
 6. Større træer, levende hegn, vådområder og eksisterende biotoper skal bevares. Større fælles græsarealer skal planlægges som naturgræs/blomstereng, og træer og buske skal være egnskarakteristiske.
 7. I forbindelse med byudviklingen nord for Fynsvej skal de tilgrænsende skovrejsningsområder indarbejdes i helhedsplanen som en del af de nærrekreative områder.
 8. Sundhed skal fremmes gennem udlæg af grønne områder, stier og aktivitetspladser, orientering af bebyggelsen i forhold til udsigtsforhold og lys- og skyggepåvirkning, sikring af arkitektonisk kvalitet, reduktion af trafikstøj og etablering af funktioner til styrkelse af det sociale fællesskab.
 9. Til imødegåelse af eventuel grundvandsforurening som følge af byvækst i det på kortet viste område 2. "Telegrafvej" gælder følgende:
  * Arealanvendelsen må alene være til boliger, institutioner eller administrativt erhverv; arealanvendelsen skal fastholdes i fremtiden.
  * Regnvandsbassiner skal etableres med en tæt membran, godkendt af grundvandsmyndigheden,
  * Beskyttelseszonen på 300 m omkring drikkevandsboringer skal overholdes,
  * På eventuelt kommunalt ejede arealer, tinglyses forbud mod brug af pesticider,
  * Der gennemføres oplysningskampagner for beboerne mod brug af pesticider,
  * Området forsynes med fjernvarme eller anden klimavenlig opvarmningsform, således at oliefyr og olieoplag undgås.
  * Området skal kloakeres med skærpede vilkår til deres tæthed,
  * Faskiner til nedsivning af tagvand etableres til sikring af grundvandsdannelsen,
  * Tagmaterialerne må ikke forurene tagvandet (undgå blyinddækning, tjære eller kobbertagrender),
  * Overfladevand fra veje og parkeringsarealer skal opsamles og afledes særskilt med forudgående forbedret rensning,
  * Eventuelle støjvolde skal etableres med rent jord,
  * Skærpet overvågning af grundvandets kvalitet og strømningsretning i overensstemmelse med Indsatsplan Nyborg skal iværksættes med det samme. Før der lokalplanlægges, skal det vurderes, om der er behov for supplerende overvågningstiltag.Overvågningen skal ske for at kunne gribe ind, hvis strømningsretningen ændres, eller hvis der sker forurening. Overvågningen fastholdes så længe boringerne anvendes i drikkevandsforsyningen.
 10. Etageboligbebyggelserne i Nyborg by skal opføres på de tidligere DSB-arealer i overensstemmelse med helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn (Link til opslag Bymidten og Havnen
 11. Midterpieren og Yderpiererne skal udvikles på baggrund af lokalplaner indefra og ud, og således at Midterpieren så vidt muligt færdigbygges, før byggefelterne på Yderpiererne inddrages.
 12. Herudover skal der være mulighed for at opføre mindre selvstændige byboliger i Havnegadekvarteret og etageboliger langs Banegårds Allé på baggrund af ny lokalplan.
 13. Ved lokalplanlægning og godkendelse af enkeltprojekter skal der lægges vægt på tilgængelighed, handicapvenlige løsninger, gode og sunde friarealer samt energivenlige og byøkologiske løsninger.

Redegørelse

 

Boligbebyggelse nord for Fynsvej:

Hele bydelen vil fuldt udbygget rumme 6-700 boliger. I forbindelse med områdets udbygning vil der være behov for at tilpasse daginstitutions- og skolekapaciteten samt tilgodese efterspørgslen på omsorgstilbud for ældre samt kultur- og fritidsanlæg. Dette vurderes at kunne ske inden for området samt ved forbedringer omkring Borgeskov.

Byudvikling nord for Fynsvej har let adgang til det overordnede vejnet og motorvej og med gode muligheder for kollektiv trafikforsyning. Der er stiforbindelser til Borgeskovskolen via Fynsvej/Ladegårdsvej, alternativt med mulighed for en direkte og krydsningsfri stiforbindelser til skolen af den gamle banesti.

Områdets beliggenhed mellem den rekreative kile langs Ladegårds Å og med kommunens skovrejsningsområde centralt i bydelen er der sikret gode rammer for sundhed, oplevelser og nærrekreation samt kvalitative stiforløb.

Hele bydelen nord for Fynsvej er beliggende indenfor kystnærhedszonen, hvor der ifølge planloven kun kan inddrages nye arealer i byzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse. Som kystby har Nyborg en særlig udfordring med hensyn til byudvikling, idet hele byen og omegn er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Byudvikling i Nyborg er derfor kun mulig indenfor kystnærhedszonen. Med bydelen placeret væk fra kysten, bagved eksisterende by, vurderes disse forhold at være en særlig begrundelse for den kystnære lokalisering.

Grundvandsrisiko og byudvuíkling - Fynsvej:
Arealerne nord for Fynsvej ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og indenfor indvindingsoplandet til Hjulby Bro Vandværk. Kommunen har derfor foretaget en nærmere vurdering af grundvandsrisikoen ved byudvikling på arealerne. Eventuel forurening som følge af byvækst i delområde 2, ved Telegrafvej, skønnes at kunne udgøre en risiko for drikkevandsindvindingen på Hjulby Bro Vandværk. Til imødegåelse af denne risiko, er der derfor fastlagt en række forholdsregler, der skal følges ved byudvikling på arealerne jf. retningslinje herom.

Områderne nord for Jagtenborg og vest for Lindenborgvej udlægges som perspektivarealer, i det der på disse arealer vurderes at være en dårlig beskyttelse af drikkevandet. Der kan først kommuneplanlægges og lokalplanlægges på perspektivarealerne, når der er fundet alternative drikkevandsressourcer (eksempelvis i forbindelse med den statslige eller anden kortlægning af grundvandet), der ved forurening kan erstatte nuværende drikkevandsindvinding.

Boligbebyggelse på de bynære havnearealer:

Etageboligbebyggelsen i kommunen skal ske på de bynære havnearealer i Nyborg, hvor der er en stor rummelighed med mulighed for varierede boligstørrelser og boligtyper i overensstemmelse med intentionen om at kunne imødekomme mange forskellige boligønsker.

Før åbningen af Storebæltsbroen var hele området anvendt som rangerområde og færgehavn. DSB har som grundejer ryddet området, hvor det kun er den gamle banegård og de tidligere værksteder, der er tilbage. Der er i samarbejde med DSB udarbejdet en helhedsplan for udnyttelsen af arealerne, der blev godkendt af byrådet i 2005. Helhedsplanen fastlægger bebyggelsens omfang og placering samt bestemmelser om offentlighedens adgang langs vandet via et sammenhængende promenadeforløb. De tidligere værksteder skal integreres i området med mulighed for kulturelle aktiviteter, og der skal sikres et større offentligt grønt område mellem værkstederne og Yderpiererne med adgang til en bystrand ved Sølyst.

De første etaper på Dampskibsmolen og ved Kanalen er opført, og der er udarbejdet lokalplan for 1. etape på Midterpieren. Helhedsplanen skal være styrende for den fremtidige forhandlingsplanlægning og den efterfølgende udarbejdelse af projektlokalplaner. Du kan se helhedsplanen via kommuneplanens oplag om Bymidten og Havnen

Byudviklingsområde syd for Hjulby Sø Nyborg by og havn

 


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.