Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Nyborg Bymidten og havnen i Nyborg

Bymidten og havnen i Nyborg


Bymidten og havnen er to af byens største attraktioner. I Kommuneplan 2009 sikres bymidtens historiske egenart og de bynære og bymæssigt bebyggede havnearealer som en sammenhængende del af bymidten. 

Mål 

Nyborgs historiske egenart som købstad og fæstningsby skal styrkes ved en bevidst og aktiv planlægning.

Bykernen, slottet og voldanlægget skal udvikles og styrkes med hensyn til aktiviteter, oplevelser og bymiljø af høj kvalitet til glæde for både kommunens borgere og besøgende.

De bynære havnearealer skal udvikles som en sammenhængende og urban del af bymidten, der styrker den samlede oplevelsesværdi.


Retningslinjer

  1. Det historiske bymiljø indenfor voldene skal bevares og styrkes med udgangspunkt i lokalplan 142
  2. Bymiljøet og offentlige byrum skal løbende styrkes og forbedres, så der skabes rammer af høj kvalitet for nye aktiviteter og oplevelser med respekt for det historiske udgangspunkt.
  3. Bymidtens handelsliv skal opretholdes og styrkes i de primære strøggader.
  4. Udviklingen af detailhandelen skal ske i bykernen eller øst for Enghavevej på baggrund af en samlet plan, der sikre en urban sammenhæng med den eksisterende bykerne inden for voldene (se afsnit om detailhandel).
  5. De bynære havnearealer skal udvikles med bebyggelser og udearealer af høj arkitektonisk kvalitet, og hvor den offentlige tilgængelighed i form af sammenhængende promenadeforløb langs vandet, stiforbindelser, pladser og rekreative muligheder  prioriteres højt.
  6. Byudviklingen på de tidligere DSB-arealer skal ske på baggrund af en helhedsplan, der skal sikre bebyggelser og byrum, der både underbygger de stedlige kvaliteter i området og formidler overgangen mellem byen og vandet.  Helhedsplanen kan ses via link i boksen til højre.
  7. De tidligere DSB-værksteder mod Holmens Boulevard skal forsøges bevaret og anvendes til kultur- og fritidsformål og medvirke til at skabe sammenhæng mellem bymidten og havnearealerne.
  8. Sundhed og bæredygtighed skal fremmes og indtænkes i alle planløsninger, fx. ved indretning af offentlige friarealer, aktivitetspladser, anlæg af stier, orientering og udformning af bebyggelse, energibesparende foranstaltninger, handicapvenlige løsninger, reduktion af støj mv.

 
Redegørelse

Bymidten i Nyborg er præget af det historiske fæstningsanlæg med voldgrav, der omkranser den historiske bykerne. Området inden for voldene består af den historiske del omkring slottet og Slotsgade og de primære forretningsgader Nørregade, Mellemgade og Kongegade. Området er unikt og bevaringsværdigt og udtrykker Nyborgs historie samtidig med det udgør et levende bymiljø med butikker, restauranter, kulturelle og offentlige funktioner.

Nyborgs historiske bykerne og slottet med det omkringliggende voldterræn er et vigtigt og identitetsskabende midtpunkt i Nyborg by. Der er et livligt og stemningsfuldt købstadsmiljø med mange bevaringsværdige huse og byrum. Det centrale detailhandelscenter er beliggende indenfor voldene med et bredt udvalg af specialbutikker.

Lokalplan nr. 142 er udarbejdet for at sikre de bevaringsværdige bygninger og miljøet i den historiske bykerne inden for voldene, primært med hensyn til facader og skilte. Byrådet er i gang med løbende at forbedre de offentlige byrum, bl.a. ved renovering af gågader og udskiftning af gadebelysningen i samarbejde med alle berørte parter.  
 
Nyborg Slot rummer et stort udviklingspotentiale med mange muligheder for at styrke de eksisterende tilbud. Byrådet betragter slottet som et fyrtårn for udviklingen af turisterhvervet.  
 
De bynære havnearealer er under omdannelse. Arealerne skal udvikles som en urban og sammenhængende del af bymidten, hvor der åbnes mulighed for nye boligbebyggelser og udvidelse af den offentlig- og private service, herunder detailhandelen.

Byomdannelsen på Vesterhavnen er gennemført i perioden 2002-2008 i form af forskellige boligbebyggelser med opførelse af  ca. 300 nye boliger. De tidligere DSB-færgelejearealer er sammen med Vesterhavnen et byomdannelsesområde med mulighed for opførelse af yderligere ca. 600 boliger. Der er vedtaget en helhedslan for udviklingen af disse arealer, der skal sikrer en sammenhængende og urban udvikling, der skaber kontakt til vandet og Knudshovedvejskvarteret og med stor offentlig tilgængelighed. Ved Tømmergraven skal der integreres en lystbådehavn i forbindelse med udbygningen af Midterpieren.   

Nyborg bymidte og de bynære havnearealer

 


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.

 

Eksterne links

Lokalplan nr. 142 for Bykernen i Nyborg

Helhedsplan DSB-arealerne

Helhedsplan DSB-arealerne Bilag