Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Nyborg Detailhandel i Nyborg

Detailhandel i Nyborg


Kommuneplan 2009 indeholder en plan for udviklingen af detailhandelen i Nyborg By. Det unikke handelsmiljø skal fastholdes og udbygges til glæde for byens og kommunens borgere og gæster. Bymidteafgrænsningen kan udvides mod øst, så der bl.a. skabes bedre sammenhæng med de nye områder på færgelejerne.

Mål

Nyborgs rolle som hele østfyns handelscentrum skal løbende udvikles og forbedres. Det unikke handelsmiljø i den historiske bykerne skal fastholdes og styrkes med hensyn til bevaringsværdi, byrumsmæssige kvaliteter og attraktive oplevelser.

I Nyborg by skal der sikres et stort og varieret udbud af både dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker samt service- og kulturtilbud til gavn for kommunens borgere og besøgende. Der skal derfor udlægges et tilstrækkeligt areal til udvikling af detailhandelen i bymidten, så borgernes efterspørgsel kan efterkommes og kørselsbehovet begrænses til gavn for miljøet.

Udvidelsen af detailhandelen skal ske som en videreførelse af bykernens urbane og bymæssige struktur, så der sikres sammenhæng og identitet i bymidten.

Arealerne på begge sider af Storebæltsvej skal udvikles med vægt på en høj arkitektonisk kvalitet og fremtoning i forhold til oplevelsen af ankomsten til byen.

Eksisterende lokale butikker til områdernes forsyning i Nyborg by skal så vidt muligt opretholdes.

Retningslinjer

Bykernen

 1. Nyborg bykerne defineres som området inden for voldene. Nyborg bykerne skal styrkes som det vigtigste detailshandelscenter i kommunen og  for hele Østfyn.
 2. Det attraktive historiske bymiljø skal bevares og styrkes som ramme for kommunens væsentligste detailhandelscenter med et bredt udsnit af detailhandelsbutikker.
 3. Bymiljøet med gågader, indkøb-, service- og varierede oplevelsesmuligheder skal videreudvikles.
 4. Butiksstørrelser under 500 m2 skal fortrinsvist placeres i den historiske bykerne inden for voldene for at styrke miljøet her

Bymidten

 1. Nyborg bymidte defineres som det fremtidige område til detailhandel i bymidten (se kort). 
 2. Nyborg bymidte skal udvikles i overensstemmelse med principperne for statistisk afgrænsning af bymidter, dog således at vækstretningen forudsættes at ske mod øst (indefra og ud), så der skabes sammenhæng med de nye områder på færgelejerne og byomdannelsesområderne ved Storebæltsvej. Den statistiske bymidteafgrænsning udvides med ca. 28.000 m2 til etablering af butikker og centerfunktioner. Udvidelsen forudsættes at ske gennem en længere årrække. Udvidelsen skal fortrinsvis anvendes til etablering af butiksstørrelser over 500 m2 bruttobutiksareal.
 3. Inden for bymidteafgrænsningen kan der opføres et bruttobutiksareal på max 18.000 m2, fordelt på 5.000 m2 dagligvarebutikker og 13.000 m2 udvalgsvarebutikker. Bruttobutiksarealet for den enkelte butik må være max 3.500 m2 for dagligvarebutikker og max 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker.
 4. I den udvidede bymidte fra Nyborg bykerne ud mod Storebæltsvej skal planlægning ske på baggrund af en urban byudviklingsplan, der skal sikre den nødvendige byrumsmæssige og arkitektoniske sammenhæng og helhed i bymidten.  
 5. Udvidelsen af bymidten kan kun ske, hvis det kan dokumenteres, at planlovens principper om statistisk afgrænsning er opfyldt, og den ovennævnte byudviklingsplan kan dokumentere, at udvidelsen sker som en naturlig videreførelse af den bymæssige stuktur i bykernen. Byudviklingsplanen skal tillige danne grundlag for en rækkefølgeplanlægning til udbygning af området (indefra og ud).
 6. Tilgængligheden i de nye områder skal sikres gennem en infrasturkturudvikling, der især tilgodeser de bløde trafikanter med sammenhængende stiforbindelser til stationen, busholdepladser og bykernen.

Særligt pladskrævende udvalgsvarer

 1. Området syd for Storebæltsvej ("Lynfrosten") skal byomdannes til kulturelle-, administrative- og serviceorienterede erhverv samt særligt pladskrævende udvalgsvarer, biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer og byggematerialer.

Lokalbutikker i Nyborg

 1. De eksisterende større og mindre butikker til lokalområdernes/bydelenes daglige forsyning skal så vidt muligt fastholdes.
 2. Der kan ikke etableres nye dagligvare- eller udvalgsvarebutikker over 200 m2. Disse henvises til bykernen og bymidten eller områder udlagt til formålet. Eksisterende butikker kan udvides til max. 1.000 m2 butiksareal for den enkelte butik. Enkeltstående butikker skal som udgangspunkt overholde en afstand på min. 500 m til andre butikker.

Redegørelse

 

I forslag til Kommuneplan 2009 var det byrådets ønske at sikre udvidelsesmulighed i området nord for Storebæltsvej  til hele det i detailhandelsanalysen  vurderede behov på 18.000 m2 butiksareal. Det var ikke muligt at forene dette ønske med planlovens detailhandelsbestemmelser, hvorved det pågældende areal til udvidelse af bymidten er begrænset væsentligt. Byrådet vil i konsekvens heraf udarbejde en ny detailhandelsplan for Nyborg by, hvor det skitserede behov kan tilgodeses på en byplanmæssig hensigtsmæssig måde. Detailhandelsplanen vil blive udarbejdet som et kommuneplantillæg, der efterfølgende vil blive integreret i kommuneplanen.

Bymidteafgrænsningen

Den tidligere bymidteafgrænsning i Nyborg by udgjorde i regionplanen 390.000 m2. Den statistiske bymidteafgrænsning udgør 321.000 m2, hertil lægges en udvidelse mod øst af bymidteafgrænsningen på ca. 28.000 m2. Den østligste del af den statistiske afgrænsning indeholder det fredede voldgravsområde og parkanlægget Chr. Hansens Have, der forudsættes bevaret, hvorfor det nye centerområde påbegyndes øst for Enghavevej. Den fortsatte udvidelse mod øst skal ske indefra og ud og  i overensstemmelse med principperne for den statistiske bymidteafgrænsning. 

Udvidelsen af bymidteafgrænsningen (uden for bykernen) skal anvendes til etablering af butiksstørrelser over 500 m2 bruttobutiksareal. Butiksstørrelser under 500 m2 kan kun placeres i bykernen eller i eksisterende lokalcentre i byen.

Bykernen i Nyborg indenfor voldene udgør en fuldt udbygget bevaringsværdig helhed, der ikke åbner mulighed for udvidelser af detailhandelen. Af  historiske og byplanmæssige årsager skal udvidelsen af bymidteafgrænsningen derfor ske udenfor voldene i tæt sammenhæng med bykernen. Byplanmæssigt kan dette naturligt ske i østlig retning i direkte sammenhæng med udviklingen af de tidligere DSB-arealer. Her kan der planlægges for centerfunktioner i området øst for Enghavevej, hvor stueetagerne forbeholdes detailhandel med udgangspunkt i planlovens bestemmelser om afgrænsning af bymidter.

På denne måde skabes en urban sammenhæng mellem bykernen og den nye bydel på DSB-arealerne, hvor bymidteafgrænsningen vil medvirke til at sammenbinde Knudshovedvejkvarteret med bykernen, samt styrke kontakten mellem stationsområdet og bymidten. Dette skal ske på baggrund af en byudviklingsplan, der sikrer urbane byrum og intimitet, som en naturlig videreførelse af bykernen, hvor bløde trafikanter tilgodeses.

Indenfor den udvidede bymidte skal stueetagerne anvendes til detailhandel og med  service-, kontor- og administrative erhverv i øvrige etager. Ibrugtagning af området til detailhandel kan ske i overensstemmelse med en etapevis udvidelse af den statistiske bymidteafgrænsning. Den udvidede bymidteafgrænsning mod øst skal planlægges på baggrund af den ovennævnte urbane byudviklingsplan, der tillige skal danne grundlag for en rækkefølgeplanlægning (indefra og ud).

Den urbane byudviklingsplan skal sikre, at byudviklingen kan udføres etapevis, -indefra og ud, inden for en bymæssig bygningsstruktur med detailhandel i stueplan kombineret med andre centerfunktioner på de øvrige etager (i rammedelen fastlægges bebyggelse i 3 etager), så der skabes varierede byrum med mulighed for byliv og oplevelser. Planen skal arbejde bevidst med en funktionel, visuel og æstetisk sammenhæng med den historiske bykerne på tværs af voldgrav mv. Øst for Banegårdsalle ligger et eksisterende centerområde (Mango, Lidl, McDonalds), der skaber overgang til en mere åben afslutning ved motorvejen.

Tilgængligheden til den udvidede bymidte er optimal med god forbindelse til station, busholdeplads, bykerne og med umiddelbar adgang til en af byens vigtigste indfaldsveje. Planlægningen skal sikre en infrasturktur, der især tilgodeser de bløde trafikanter med sammenhængende stiforbindelser.

Den historiske bykerne er ikke velegnet til stor trafikafvikling og etablering af parkering i tilknytning til butikkerne. Der er derfor væsentligt, at den østlige udvidelse af bymidten sker på en måde, der aflaster bykernen for biltrafik, sikre lettilgængelige velplanlagte p-arealer i periferien og  forbedrer forholdene for den gående og cyklende trafik.

Udvidelse af den statistiske bymidteafgrænsning sker på baggrund af supplement til CVR. De enkelte forretninger vises med cirkler med en 25 m radius. Sammenhængende cirkler skal for at danne en kerne rumme enheder fra 4 forskellige hovedgrupper, - mindst 2 enheder fra hovedgruppe I og mindst 1 enhed fra hovedgruppe VI, VII eller VIII. Du kan via de viste links i boksen til højre se detailhandelen i Nyborg opgjort efter brancher på henholdvis kort og liste.

I følge detailhandelsanalysen efterspørges bestemte typer af udvalgsvareforretninger, som ikke findes i kommunen i dag. Det er især udvalgsvarer fra konceptbutikskæder, større udvalgsvarer som fordrer parkering umiddelbart ved butikken m.fl. Det er sådanne udvalgsvarebutikker, som pga. butiksarealets størrelse og parkeringskrav, er umulige at indpasse i den historiske bykerne. Denne type af udvalgsvarebutikker skal kunne placeres i den østlige udvidelse af bymidten, hvis handelsbalancen i forhold til især Odense skal styrkes.

Nyborg Station har udviklet sig til et centrum for pendlertrafikken i hele det syd- og østfynske område. Ud fra et bæredygtigt synspunkt skal indkøbene foretages, hvor borgerne færdes, så unødig kørsel undgås. Dissse kriterier tilgodeses  ved udvidelse af bymidten i østlig retning.

Generelt kan der indenfor bymidteafgrænsningen etableres dagligvarebutikker med et max. bruttobutiksareal på max. 3.500 m2 og udvalgsvarebutikker med et max. bruttobutiksareal på 2.000 m2.

Lokalbutikker i Nyborg by

Lokalbutikker i Nyborg by, udenfor bymidten, til områdernes lokale forsyning kan udvides til et max. bruttoetageareal på 1.000 m2.  Der kan ikke etableres nye større butikker. Alle lokalbutikker i Nyborg by ønskes så vidt muligt opretholdt, da de udgør en vigtig del af den lokale service i de forskellige bydele og øger den samlede attrakionsværdi.

Særligt pladskrævende udvalgsvarer

I tilknytning til bymidteafgrænsningen udlægges et område syd for Storebæltvej på 34.000 m2 til særligt pladskrævende udvalgsvarer samt kulturelle-, administrative og serviceorienterede erhverv . Der skal her placeres detailhandel med særligt pladskrævende udvalgsvarer i form af biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer og byggematerialer.  Med en beliggenhed mod Storebæltsvej stilles der krav til det visuelle udtryk på udstilling og arkitektur.

Eksisterende butikker samt ramme for udlæg af nye bruttobutiksarealer i planperioden

 

Eksist. antal butikker -daglig-
varer
Eksist. antal butikker -udvalgs-
varer
Eksist. (m2) butiks-arealer daglig-
varer i alt
Eksist. (m2) butiks-
arealer udvalgs-
varer i alt

Nyt areal-
udlæg Daglig-
varer (m2)

Nyt areal-
udlæg Udvalgs-
varer (m2)

Nyt areal-
udæg Butikstyper
der forhandler særligt plads-
krævende varegrupper (m2)

Nyborg bymidte inkl. centeret ved Føtex 

26

70

14.400

20.500

5.000

13.000

17.000

Nyborg by i øvrigt

13

17

7.100

7.000

1.000

-

Udgangspunktet for fastlæggelse og dimensionering af den fremtidige bymidteafgrænsning har være det forventede behov for detailhandelsbyggeri på 18.000 m2 bruttobutiksareal, jf. Detailhandelsanalysen. Hvis det forventede behov fastlægges som etageareal i stueplan i en urban struktur med bebyggelse i gennemsnitligt 3 etager, er der i det udlagte areal til detailhandel nord for Storebæltsvej ikke tilstrækkelig rummelighed til at imødekomme dette behov. Der skal derfor udarbejdes en ny detailhandelsplan for Nyborg by, som sikrer, at det skitserede behov kan lokaliseres i Nyborg på en byplanmæssig hensigtsmæssig måde, der tilgodeser borgernes og pendlernes behov på et bæredygtigt grundlag. Planen vil blive udarbejdet som kommuneplantillæg, der efterfølgende vil blive integreret i kommuneplanen. Det overordnede mål med planen er at sikre, at Nyborg har arealmæssige ressourcer til at fastholde sin position som det naturlige centrum for detailhandelen på Østfyn og undgår at tabe markedsandele til Odense til skade for miljøet og det lokale serviceniveau.

Du kan læse Detailhandelsanalysen for Nyborg kommune her  Detailhandelsanalyse Nyborg Kommune, april 2008.pdf (4.4 MB).

Der kan indenfor bymidteafgrænsningen etableres dagligvarebutikker med et max. bruttobutiksareal på max. 3.500 m2 og udvalgsvarebutikker med et max. bruttobutiksareal på 2.000 m2.

Centerområdet omkring Føtex ved Frisengårdsvej er fuldt udbygget. Det eksisterende bruttobutiksareal på 12.900 m2 fastholdes uændret.

Centerområdet omkring Lidl ved Storebæltvej fastholdes med 2.700 m2 bruttobutiksareal.

Kongegade i Nyborg før ombygning


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.

 

Eksterne links

 Detailhandel i Nyborg efter brancher - kort 

 Detailhandel i Nyborg efter brancher - liste