Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Nyborg Grønne områder i Nyborg

Grønne områder i Nyborg


De grønne områder er et vigtigt element i byen. Byens sammenhængende, grønne struktur spiller en stor rekreativ rolle for borgerne og deres sundhed. Det er vigtigt at den grønne struktur udvikles og forbedres i takt med byens udvikling.

De grønne områder omfatter bynære skove, parker, badestrande, voldanlæg, kirkegårde, lokale friarealer og legepladser samt naturarealer i umiddelbar tilknytning til byen. Kommuneplan 2009 skal sikre og udvikle de grønne områder

Mål

De grønne områder i og omkring Nyborg by skal opretholdes og løbende udvikles som et vigtigt element i det bynære friluftsliv og i forhold til borgernes sundhed og trivsel.

De grønne områder må ikke inddrages til nogen form for byudvikling

I forbindelse med planlægning af nye byudviklingsområder lægges der stor vægt på skabelse af attraktive og  lettilgængelige grønne friarealer i sammenhæng med den overordnede grønne struktur i byen.

Det nuværende skovareal søges forøget ved ny skovplantning, bl.a. til beskyttelse af grundvandet og som rekreative oaser i byudviklingsområderne. Målet er, at skabe varierede blandingsskove med stort naturindhold  til gavn for borgernes sundhed og  friluftsliv.  Teglværksskoven og Christianslund Skov skal dog bevares som bøgeskove, hvor vækstforholdene er egnede til dette.

Retningslinjer

  1. Offentlighedens adgang og udnyttelse af byens rekreative arealer skal løbende udbygges og kvalitetsforbedres, herunder stiforbindelserne i - og mellem områderne.
  2. I forbindelse med byudvikling til boligformål nord for Fynsvej skal de grønne områder ved Pilsmosen og Ladegårds Å samt det kommunale skovrejsningsområde indgå i detailplanlægningen, så der sikres store, sammenhængende og attraktive friarealer af høj kvalitet.
  3. I forbindelse med erhvervsudviklingen i Erhvervsområde Vest skal der sikres en grøn forbindelse mellem de ovennævnte områder nord for Fynsvej og de grønne områder ved Ravnekærlund og Holckenhavn Fjord, jf den grønne struktur (link til Nyborg Den samlede udviklingsplan). 
  4. Skovene skal drives bæredygtigt efter principperne for naturnær skovdrift. Foryngelse skal ske løbende ved hugst og naturlig foryngelse hvor dette er muligt. Andelen af løvtræ skal fastholdes.
  5. Mellem de tidligere DSB-værksteder og vandet skal der anlægges en offentlig park i samenhæng med en bystrand ved Sølyst i overensstemmelse med intentionerne i helhedsplanen for færgelejearealerne. 

 

Redegørelse

Nyborg by er præget af mange karakteristiske grønne områder, hvor det intakte voldanlæg udgør et bynært rekreativt område af meget høj kvalitet, - et sammenhængende område der følger det historiske fæstningsanlæg med gode forbindelser til de øvrige grønne områder i den grønne struktur.

De bynære skove Teglværksskoven, Christianslundskoven og Plantagen  udgør store og unikke bynære grønne områder af høj rekreativ værdi med direkte kontakt ti Storbælt. Skovene beslaglægger et areal på ca.120 ha.

Den samlede udviklingsplan for Nyborg er bygget op omkring en grøn struktur, der er præget af de ovennævnte områder samt de store grønne og rekreative naturområder i randzonen omkring byen.

En levende grøn struktur har flere formål. Den fungerer dels som spredningsveje for planter og dyr, men også som rekreative friluftsområder for byens borgere og turister samt forbedrer byens luftkvalitet.

Den grønne struktur sikrer mulighed for sammenhængende stiforløb i byen og i forhold til naturområderne umiddelbart udenfor byzonen ved Juelsberg, Holckenhavn og på Knudshovedhalvøen. Dette giver borgerne mulighed for daglig kontakt med grønne omgivelser med en positiv effekt på sundhed, trivsel og livskvalietet. 

Teglværksskoven


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.