Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Ørbæk Boligområder i Ørbæk

Boligområder i Ørbæk


Byudviklingen skal ske inden for rammerne af allerede udlagte områder, og der vil blive igangsat en planlægning for byudviklingen på længere sigt i form af et kommuneplantillæg. Dette skyldes, at byrådet ikke som ønsket kunne opnå tilladelse til at byudvikle i området øst for byen ved Sentvedvej og Langemosevej, da der her er store landskabelige og biologiske interesser

Mål

I Ørbæk skal der opføres både åben-lav og tæt-lav boligbyggeri, så der sikres et varieret boligudbud, der kan tilfredsstille den til en hver tid værende efterspørgsel.

Byudviklingen skal ske på et bæredygtigt grundlag, hvor der skal tages vidtstrakte hensyn til natur og miljø, hensigtsmæssige infrastrukturelle løsninger, energibesparende løsninger, sundhedsfremmende tiltag samt løsninger til beskyttelse af grundvandet.

Nye boligområder skal fremstå som unikke og udtrykke høj arkitektonisk kvalitet, der samtidig udnytter de landskabelige muligheder.

Retningslinjer

  1. Åben-lavt og tæt-lavt boligbyggeri skal opføres inden for den eksisterende rummelighed i Mejerivænget og ved Spurvevej. Der skal gennemføres en planlægning, der udlægger yderligere arealer til boligbebyggelse til imødekommelse af efterspørgslen i form af kommuneplantillæg.
  2. Der skal udarbejdes en helhedsplan, der sikrer at byudviklingen kan ske i mindre etaper indefra den eksisterende by og ud af byen.
  3. Helhedsplanen og de nødvendige lokalplaner skal beskrive sammenhængen med de tilgrænsende boligområder og den grønne struktur, samt vise hvordan området kan trafikbetjenes på en bæredygtig måde.
  4. Overgangszonerne mellem boligområderne og de tilgrænsende naturområder skal indgå i planlægningen, så der sikres en klar afgrænsning mellem by og land.
  5. Sundhed skal fremmes gennem udlæg af grønne områder, stier og aktivitetspladser, orientering af bebyggelsen i forhold til udsigtsforhold og lys- og skyggepåvirkning, sikring af arkitektonisk kvalitet, reduktion af trafikstøj og etablering af funktioner til styrkelse af det sociale fællesskab.
  6. Ved lokalplanlægning og godkendelse af enkeltprojekter skal der lægges vægt på tilgængelighed, handicapvenlige løsninger, gode og sunde friarealer samt energivenlige og byøkologiske løsninger
  7. I forbindelse med byudviklingen skal der ske forbedringer af de eksisterende vejforhold, herunder adgang til skole, idrætsfaciliteter og centerfunktioner. 

 

Redegørelse

På baggrund af befolkningsprognose og boligbyggeprogram forventes et gennemsnitligt årligt boligbyggeri i Ørbæk på 10 boliger. Der skal derfor udlægges arealer med en samlet rummelighed på 120 boliger i planperioden.

Boligbyggeriet i Ørbæk er gennem de senere år været markant, og er primært sket mod vest i Mejerivænget og ved Spurvevej , - altovervejende som fritliggende parcelhusbebyggelse.

Når de lokalplanlagte områder ved Mejerivænget og Spurvevej er opbrugt, skal der findes nye områder til imødekommelse af efterspørgslen på boliger i Ørbæk. Dette skal ske på baggrund af en ny planlægning i tæt dialog med byens borgere. Da restrummeligheden ultimo 2010 kun er på ca. 40 boliger, skal planprocessen igangsættes snarest, så der kan fastlægges nye områder og udarbejdes masterplan og efterfølgende lokalplaner.  Byudviklingen kan ikke ske øst for byen af landskabelige årsager. Mulighederne er derfor begrænsede, og umiddelbart vurderes der at være anvendelige arealer nord for Assensvej.

Sentvedvej set mod øst


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.