Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Ørbæk Detailhandel i Ørbæk

Detailhandel i Ørbæk


Ørbæk har i bymønsteret status som lokalcenter, hvor det lægges stor vægt på, at den nødvendige private- og offentlige service er til stede, herunder et tilstrækkeligt butiksudbud. Ørbæks eksisterende centerområde er Hovedgaden som er landvejen gennem byen. Hovedgaden trænger til et byrumsmæssigt løft, så attraktionsværdien og kvaliteten som centerområde højnes. Kommuneplan 2009 anviser en yderligere udvikling i detailhandelen til at ske inden for det eksisterende centerområde.

Mål

Ørbæks by har et  velfungerende centerområde med et varieret butiksudbud, der løbende skal udvikles og forbedres. Der skal udlægges et tilstrækkeligt areal til udvikling af detailhandelen, så borgernes efterspørgsel kan efterkommes og kørselsbehovet begrænses til gavn for miljøet.

Udvidelsen af detailhandelen skal ske som en videreførelse og fornyelse af det eksisterende centerområde, så der sikres sammenhæng, identitet og en højnelse af bymiljøet.

Der skal arbejdes med en trafiksaneringsmodel som kan tilgodese bymiljøet i handelsstrøget og Hovedgadens funktion som landevej.

Retningslinjer

  1. Centerområdets afgrænsning (Bymidteafgrænsningen) omfatter det eksisterende centerområde i Hovedgaden. Model for statistisk afgrænsning af bymidter anvendes ikke ved afgræsning af bymidten i Ørbæk.
  2. Der skal i planperioden udarbejdes en samlet plan for centerområdet i Ørbæk, der sikrer helhed og sammenhæng og forbedring af de byrumsmæssige kvaliteter.
  3. Det meste af strækningen langs Hovedgaden fastlægges til blandet bolig- og ervhvervsområde svarende til den traditionelle sammensætning af bolig og erhverv, herunder butikker i større landsbyer.
  4. Der kan indenfor bymidteafgrænsningen etableres dagligvarebutikker med et max. bruttobutiksareal på 1.500 m2 og udvalgsvarebutikker med et max. bruttobutiksareal på 1.000 m2 for den enkelte butik. Uden for bymidteafgrænsningen kan eksisterende butikker til områdernes lokale forsyning udvides til et max. bruttoetageareal på 1.000 m2 for den enkelte butik. Der kan ikke etableres nye større butikker.

Redegørelse

Model for statistisk afgrænsning af bymidter anvendes ikke ved afgrænsning af Ørbæk bymidte, da butikstætheden ikke er tilstrækkeligt til at danne en afgrænsning, og der ikke tidligere er afgrænset en bymidte. I stedet er det eksisterende centerområde afgrænset med  27.000 m2. Bymidteafgrænsningen sikrer en sammenhængende planlægningsramme for et handelscentrum i Ørbæk, hvor bymiljøet kan styrkes, herunder  Ørbæks rolle som attraktiv bosætningsby og lokalcenter.

Ørbæk har 23 butikker fordelt med 4.600 m2 til dagligvarer og 3.600 m2 til udvalgsvarer. Antallet af butikker i Ørbæk er i perioden 1999 til 2007 faldet fra 35 til 23 butikker. Ifølge detailhandelsanalysen  er dækningsgraden  steget til 81 på dagligvareområdet og faldet til 29 på udvalgsvareområdet. Her kan du se  Detailhandelsanalyse Nyborg Kommune, april 2008.pdf (4.4 MB)

Eksisterende detailhandel i Ørbæk opgjort på brancher og liste over detailhandel kan ses via links i boksen til højre.

 

Hovedgaden i Ørbæk

 

Eksisterende butiksareal samt ramme for udlæg af nye bruttobutiksarealer i planperioden

 

Eksiste-
rende antal butikker-
dagligvarer
Eksiste-
rende antal butikker -udvalgs-
varer
Eksist. (m2) butiks-
arealer daglig-
varer i alt
Eksist. (m2) butiks-
arealer udvalg-
svarer i alt

Nyt areal-
udlæg daglig-
varer (m2)

Nyt
arealudlæg udvalgs-
varer (m2)

Nyt
arealudæg butikstyper der forhandler særligt
plads-
krævende varegrupper (m2)

Ørbæk

11

12

4.600

3600

1.000

1.000

-


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.

 

Eksterne links

 Detailhandel brancher Oerbaek kort.pdf (7.3 MB)

 Detailhandel brancher Ullerslev og Oerbaek liste.pdf (25.1 KB)