Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Ørbæk Erhvervsområder i Ørbæk

Erhvervsområder i Ørbæk


Ørbæk skal fortsat have mulighed for en erhvevsudvikling. I Kommuneplan 2009 udlægges derfor yderligere erhvervsareal i forbindelse med det nordlige erhvervsområde, vest for Nyborgvej.

Mål

Der skal fortsat være mulighed for en erhvervsudvikling i Ørbæk i overensstemmelse med byens status som lokalcenter i bymønsteret.

De eksisterende virksomheder i byen skal tilgodeses, herunder de lokale fødevarevirksomheder.   

Retningslinjer 

  1. Erhvervsudviklingen i Ørbæk er sket i den nordlige del af byen vest for Nyborgvej, hvor der fortsat skal sikres en tilstrækkelig rummelighed til lokalisering af nye virksomheder.
  2. Der skal udarbejdes ny lokalplan for området, der sikrer en rummelighed på min. 8 ha inden for det eksisterende udlagte erhvervsområde i Ørbæk.
  3. Der udlægges et mindre areal mod Odensevej til udvidelse af eksisterende erhvervsvirksomhed (Danrice)
  4. Erhvervsvirksomheder kan lokaliseres indenfor afstandsklasse 2 til 4
  5. Lokalplanen for området skal sikre, at virksomhederne inden for de enkelte afstandsklasser kan lokaliseres uden genevirkninger for de tilgrænsende boligområder.
  6. Der skal på baggrund af en samlet lokalplan sikres en grøn zone mellem erhvervsbebyggelsen og Nyborgvej (A8).
  7. I forbindelse med lokalplan og erhvervsudvikling i området skal der sikres et ordentligt helhedspræg på baggrund af beplantning, tilpasset skiltning og arkitektonisk kvalitet, så den nordlige indkørsel til Ørbæk ikke skæmmes i overgangen mellem land og by.  

Redegørelse

For at sikre, at Ørbæk kan udvikle sig som stærkt og attraktivt lokalcenter, er det vigtigt, at der er gode udviklingsmuligheder for eksisterende erhvervsvirksomheder og nye virksomheder, der med fordel kan placeres i en by af Ørbæks størrelse (mindre erhverv med begrænset transportbehov).

Erhvervsvirksomhederne i Ørbæk er primært beliggende i den nordlige del af byen vest for Nyborgvej indenfor lokalplanlagt erhvervsområde. Herudover ligger virksomhederne spredt i byen, overvejende langs Hovedgaden og mod udfaldsvejene.

Landbrugserhvervet i Ørbæk-området er stadig udbredt i modsætning til Nyborg og Ullerslev.

Fødevaresektoren er stærkt repræsenteret med virksomheder som Ørbæk Mostfabrik, Danrice og specialbryggerierne i Refsvindinge og Ørbæk. Sidstnævnte har netop udskriftet brygværket for at kunne tilfredsstille den stigende efterspørgsel. Danrice har ønsket mulighed for udvidelse på et areal langs Odensevej, hvorfor dette er medtaget i kommuneplanens rammer som nyt udlagt erhversareal.

Erhvervsstrukturen i Ørbæk er domineret af mindre og mellemstore virksomheder.

Byrådet har vedtaget en erhvervspolitik, der fastlægger mere detaljerede mål og retningslinier for erhvervsudviklingen. Erhvervspolitikken  indarbejdes i kommuneplanen, så den fysiske planlægning  tilpasses byrådets mål for erhvervsudviklingen. Erhvervspolitikken kan ses ved at klikke på link i boksen til højre. 

Der udlægges et areal nord for Odensevej til udvidelse af en lokal fødevarevirksomhed. Arealet er beliggende i et sammenhængende landskabsområde. Landskabet i det udlagte område vurderes dog ikke at være særligt sårbart, og idet nyudlægget er arealmæssigt begrænset, skønnes de overordnede landskabsinteresser ikke at blive tilsidesat. Erhvervsudlægget omfatter alene et mindre areal i tilknytning til eksisterende virksomhed. Arealet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser, men udenfor indvindingsoplandet til Ørbæk Vandværk. Udlægget vurderes derfor ikke at udgøre nogen betydende risiko for grundvandet og drikkevandsindvindingen. Den generelle beskyttelse af grundvandet sker derfor gennem retningslinje 3 i opslag ”Grundvand / Grundvandsbeskyttelse.

Afstandszonering

Erhvervsområderne skal planlægges og udvikles efter principperne om afstandszonering og virksomhedsklassificering. Afstandszoneringen skal medvirke til at adskille forurenende og mindre forurenende aktiviteter og sikre erhvervsområdet mod nabokonflikter med tilstødende områder med miljøfølsomme anvendelser, fx. boligområder.

Afstandszonering for de enkelte virksomhedsklasser kan ses her.

 

Refsvindinge Bryggeri 


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.

 

Eksternt link

 Erhvervspolitik.pdf (85.9 KB)