Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Ørbæk Samlet udviklingsplan for Ørbæk

Samlet udviklingsplan for Ørbæk


Den samlede udviklingsplan for Ørbæk indgår som en del af Kommuneplan 2009. Byudviklingen skal ske inden for rammerne af allerede udlagte områder, og der vil blive igangsat en planlægning for byudviklingen på længere sigt i form af et kommuneplantillæg. Dette skyldes, at byrådet ikke som ønsket kunne opnå tilladelse til at byudvikle i området øst for byen ved Sentvedvej og Langemosevej, da der her er store landskabelige og biologiske interesser. 

Mål

Ørbæk skal tilpasses bymønsteret som et velfungerende lokalcenter med den nødvendige offentlige- og private service som et naturligt bindeled mellem Nyborg, landsbyerne og landdistriktet. Byen skal markedsføres som en attraktiv bosætningsby med fokus på varierede boligtyper og bynære friarealer af høj kvalitet.

Ørbæk skal være et godt og trygt sted at bo, hvor der tilbydes spændende og varierede bomuligheder i områder af høj kvalitet tæt på natur og rekreative områder. Ørbæk skal også kunne tilbyde velbeliggende og velplanlagte erhvervsarealer med god trafikal tilgængelighed og uden miljmæssige gener for tilgrænsende områder.

Byudviklingen i Ørbæk skal ske med hensyntagen til de store natur og miljøinteresser, der kendetegner ådalen og randzonen omkring byen, og den grønne struktur, skal være det styrende element i detailplanlægningen.

Retningslinjer

  1. Byudviklingen skal gennemføres med helhedsorienteret planlægning, hvor der lægges vægt på natur og miljø, bæredygtighed, tilgængelighed og kvalitet.
  2. Byudviklingen i Ørbæk skal ske i overensstemmelse med hovedprincipperne i den samlede udviklingsplan.
  3. Byudviklingen skal ske under hensyntagen til udnyttelse af infrastrukturen, herunder mulighed for kollektiv trafikbetjening
  4. I forbindelse med byudvikling mod det åbne land og den grønne struktur skal der stilles krav til den landskabelige bearbejdning af byområdet i form af beplantninger, arronderinger samt grønne rekreative bufferzoner.
  5. Inden for eksisterende lokalplanlagte områder er der en rummelighed på ca. 40 boliger. Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, der fastlægger arealer med en rummelighed på yderligere 80 boliger, så det forventede behov for boligbyggeri i Ørbæk kan imødekommes.
  6. Der anvises arealer til erhvervsformål inden for eksisterene erhvervsområde med en restrummelighed på ca. 8 ha. Der skal udarbejdes ny lokalplan for området.
  7. I forbindelse med den grønne struktur skal der sikres et sammenhængende stisystem, der binder den eksisterende by sammen med de bynære rekreative områder og med mulighed for videre forbindelse til Nyborg.
  8. Arealreservation til omfartsvej vest om Ørbæk fastholdes.  

Redegørelse

Den samlede udviklingsplan viser en overordnet struktur for Ørbæk by. Udviklingsplanen er præget af den grønne struktur, der strækker sig igennem byen og følger ådalen. Den grønne struktur udgør et vigtigt biologisk interesseområde som spredningskorridor for flora og fauna samt et unikt bynært rekreativt område med store kvaliteter for byliv og bosætning.

Byudviklingen i Ørbæk har i de seneste år været massiv med et stort parcelhusbyggeri mod vest ved Mejerivænget og Spurvevej. I forbindelse med fordebatten fremgik det, at denne byudvikling mod vest ikke ønskes videreført.  Byrådet besluttede derfor i stedet at pege på et område øst ved Sentvedvej, så der sikres en kortere afstand til skole og centerfunktionerne i Hovedgaden. Dette  område var ikke realiserbart til byudvikling på grund af store natur og miljinteresser. Derfor indeholder kommuneplanen ikke tilstrækkelige arealer til fremtidigt boligbyggeri. Der vil snarest blive gennemført en planlægning i samarbejde med lokalbefolkningen, hvor de nødvendige arealer udlægges.

Erhvervsudviklingen skal ske mod nordvest af trafikale og miljømæssige årsager. Der skal udarbejdes en ny lokalplan for erhvervsområdet, der kan afløse den eksisterende, der ikke længere er tidssvarende.

Vejdirektoratet har reserveret areal til en fremtidig omfartsvej, der skal åbne mulighed for at forlægge den gennemkørende trafik nordvest om byen.  Byrådet har vurderet, at en omfartsvej ikke er aktuel indenfor den nærmeste fremtid, men Vejdirektoratet har dog besluttet at fastholde reservationenen. 

LAG Nyborg

Beboerne og erhvervslivet i kommunens landsbyer og landdistrikter, har stor mulighed for selv at skabe udvikling i deres eget lokalområde. Bl.a. skal den lokale aktionsgruppe LAG Nyborg, tage initiativ til nye aktiviteter, støtte og rådgive om projekter, oplyse om tilskudsmuligheder og indstille støtteegnede projekter i landdistrikterne, herunder i landsbyerne.
LAG-gruppen skal samtidig have fokus på at markedsføre landdistrikterne og gennem samarbejde med kommunen sikre sammenhæng i indsatsen.
Eu´s landdistriksprogram løber til 2013.

Ørbæk Mostfabrik


 

  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.