Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Øvrige landsbyer og landdistrikter

Øvrige landsbyer og landdistrikter


Nyborg Kommune rummer en række mindre landsbyer og landdistrikter med store kvaliteter og mange interesser tilknyttet. Det er landsbyer som er afgrænset i kommuneplanen, men alle beliggende i landzone bortset fra Svindinge.

Det  er landsbyerne: - Flødstrup, - Kissendrup, - Bovense, - Skalkendrup, - Nordenhuse, - Såderup, - Kullerup, - Kogsbølle, - Ellested, - Svindinge (byzone), - Langå og - Øksendrup.

De øvrige helt små landsbyer uden sammenhængende landsbykarakter, afgrænses ikke og betragtes som det åbne land.

I kommuneplan 2009 åbnes mulighed for, at der i begrænset omfang kan opføres enkeltboliger i disse landsbyer, hvis det kan ske i overensstemmelse med de mange beskyttelsesinteresser, der knytter sig til disse områder.  

Mål

De mindre landsbyer skal have mulighed for byggeri af enkelte boliger med henblik på at styrke landsbysamfundene som interessante og attraktive bomiljøer.

Naturen og landskaberne uden for landsbyafgrænsningerne og i det åbne land skal prioriteres højt. 

De mindre landsbyers udviklingsmuligheder skal styrkes, og nye bygninger skal tilpasses de bestående landsbymiljøer, og deres specielle særpræg.

Der skal udarbejde en landdistriktspolitik, herunder en udviklingsplan for landsbyerne og det åbne land.

Der skal åbnes mulighed for at udnytte nedlagte og overflødiggjorte landbrugsbygninger til anden relevant anvendelse.

Der skal foretages en registrering af bevaringsværdige bygninger i landsbyerne og det åbne land.

Retningslinier

  1. Der kan i de mindre landsbyer - inden for landsbyafgrænsningen - opføres enkelte nye boliger som "huludfyldning", i overensstemmelse med med en gældende landzonelokalplan eller på baggrund af en landzonetilladelse, hvor det naturligt kan indpasses i landsbymiljøet. 
  2. Ny bebyggelse, ændringer  i eksisterende bebyggelse og ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse i de mindre landsbyer og landdistrikterne, herunder udpegning af huludfyldninger, skal ske under hensyntagen til naturmæssige-, miljømæssige-, kulturhistoriske-, landskabelige- og rekreative forhold, og tilpasses den eksisterende, stedlige byggetradition med hensyn til skala, arkitektur og placering.
  3. I nedlagte landbrugsejendomme inden for landsbyafgrænsninger eller i det åbne land, kan de eksisterende egnede bygninger anvendes til andet formål efter planlovens regler.
  4. Der kan under visse natur- og miljømæssige betingelser, samt i overensstemmelse med lovgivningen, åbnes mulighed for udstykning af jordbrugsparceller i umiddelbar nærhed af de mindre afgrænsede landsbyer. Etablering af jordbrugsparceller kan kun ske på baggrund af en landzonelokalplan. Jordbrugsparceller skal planlægges indefra den eksisterende landsby og ud i det åbne land.

Redegørelse

Der knytter sig mange interesser  til de mindre landsbyer og landdistrikter i Nyborg Kommune. Landsbyerne og landdistrikterne har kvaliteter som levesteder for borgere, der ønsker nærhed til naturen og et overskueligt nærmiljø. Det sociale liv i de små landsbysamfund er dog betinget af, at der eksisterer gode servicetilbud i form af nærliggende skoler og pasningsordninger. Hvis befolkningstallet skal fastholdes, skal landsbyernes kvaliteter sikres. Det er i den forbindelse vigtigt at tage højde for, at bevaringsværdige kultur- og bymiljøer fastholdes og udvikles, for at sikre landsbyerne kvalitet som attraktive bosteder.

Byudvikling
Byudviklingen i Nyborg Kommune sker med udgangspunkt i det opstillede bymønster.
Se afsnit om bymønster her.

Der udlægges ikke egentlige byvækstområder i de mindste landsbyer, da det er vigtigt, at det begrænsede boligbyggeri primært sker i de mest bæredygtige landsbyer, hvor der i forvejen er en offentlig- og privat serviceforsyning. De mindste landsbyer har karakter af små bebyggelser i det åbne land, og dette bør af landskabelige årsager fastholdes. Derfor bør det kun tillades at opføre enkelte boliger i form af huludfyldning, så der undgås byspredning i det åbne land. Endelig bør uønsket byspredning undgås ud fra samfundsmæssige og økonomiske hensyn, f.eks.  udbygning af infrastruktur, kollektiv trafikbetjening og den nødvendige offentlige service.

Huludfyldninger
Huludfyldninger defineres som nyudstykning til byggeri af 1-2 boliger, typisk i forbindelse med en landsbygade. Tilladelse til byggeri her er betinget af, at den nye bebyggelse tilpasses eksisterende forhold med hensyn til udformning, placering med bygaden, materialevalg, som angivet i retningslinjerne, og at det ikke sker på arealer, som er værdifulde udsigtssteder fra landsbyen.

Boliger i eksisterende bygninger
I stedet for at opføre nye boliger er det hensigtsmæssigt at udnytte eksisterende bygningsværdier. Det kan være tomme bygninger, som f.eks. overflødiggjorte landbrugsbygninger og tidligere butikker. Samtidig sikres det, at bygningerne ikke forfalder, og at landsbyens eksisterende kulturmiljø understøttes.

Bevaringsværdige bygninger
Bevaringsværdige bygninger er udpeget i tidligere gl. Nyborg kommune i Kommuneatlas Nyborg, 1994. Der har ikke været udpeget bevaringsværdige bygninger i de to gamle  landkommuner Ørbæk og Ullerslev. I planperioden påregnes det, at der udarbejdes en samlet registrering af bevaringsværdige bygninger for gl. Ørbæk og gl. Ullerslev kommuner, herunder i de mindre landsbyer og landdistrikterne, således at der foreligger et samlet atlas for bevaringsværdige bygninger i hele Nyborg Kommune.

Bevaringsværdige bymiljøer
Landsbyerne er udtryk for en lang historisk udvikling, og de repræsenterer derfor nogle væsentlige,  bevaringsværdige kultur- og bymiljøer. Der vil i planperioden blive udarbejdet en udviklingsplan for landsbyerne. I den forbindelse vil bevaringsværdige bymiljøer også blive udpeget i de mindre landsbyer.

Landdistriktspolitik og udviklingsplan
Udvikling i landdistrikterne kræver en vis vedholdenhed for at få succes. Derfor ønsker Byrådet, at der gennem en særlig fokus på landsbyer og landdistrikter, udarbejdes en landdistrikspolitik og herunder en udviklingsplan for landsbyerne.
Udviklingsplanen for landsbyerne kan indeholde forslag til byforskønnelse for de enkelte landsbyer, så landsbyerne på sigt kan udvikle sig inden for en overordnet plan, der sikrer, at landbyerne fremstår med attraktive bomiljøer,og at stagnation og direkte forfald undgås. Udviklingsplanen er grundlaget for udarbejdelse af kommende lokalplaner i landsbyerne.
Det er i den forbindelse vigtigt, at landdistrikspolitik og udviklingsplan for landsbyer og landdistrikter gennemføres i samarbejde med landsbyernes beboere og landsbyudvalg samt evt. LAG Nyborg.

LAG Nyborg 
Beboerne og erhvervslivet i kommunens landsbyer og landdistrikter, har stor mulighed for selv at skabe udvikling i deres eget lokalområde. Bl.a. skal den lokale aktionsgruppe LAG Nyborg, tage initiativ til nye aktiviteter, støtte og rådgive om projekter, oplyse om tilskudsmuligheder og indstille støtteegnede projekter i landdistrikterne, herunder i landsbyerne.
LAG-gruppen skal samtidig have fokus på at markedsføre landdistrikterne og gennem samarbejde med kommunen sikre sammenhæng i indsatsen.

Svindinge 


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.