Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Ullerslev Detailhandel i Ullerslev

Detailhandel i Ullerslev


Ullerslev har i bymønsteret status som lokalcenter, hvor det lægges stor vægt på, at den nødvendige private- og offentlige service er til stede, herunder et tilstrækkeligt butiksudbud. Ullerslevs eksisterende centerområde er velbeliggende centralt i byområdet, men trænger til et byrumsmæssigt løft, så attraktionsværdien og kvaliteten som byens centerområde og naturlige mødested højnes.

Mål

Ullerslev by har et velfungerende centerområde med et varieret butiksudbud, der løbende skal udvikles og forbedres, og der skal udlægges et tilstrækkeligt areal til udvikling af detailhandelen, så borgernes efterspørgsel kan efterkommes og kørselsbehovet begrænses til gavn for miljøet.

Udvidelsen af detailhandelen skal ske som en videreførelse og fornyelse af det eksisterende centerområde, så der sikres sammenhæng, identitet og en højnelse af bymiljøet.

Langs Odensevej er der  placeret diverse service- og indkøbsfunktioner. En stor del af disse erhverv er i dag indrettet til mindre håndværk, udstillings- og salgvirksomhed m.m. Disse funktioner, som traditionelt har ligget ved hovedlandevejen, skal opretholdes og styrkes gennem en øget indsats til forbedring af områdets visuelle udtryk.

Retningslinjer

  1. Centerområdets afgrænsning (Bymidteafgrænsningen) omfatter det eksisterende centerområde samt arealet omkring Ullerslevs gamle rådhus. Model for statistisk afgrænsning af bymidter anvendes ikke ved afgræsning af bymidten i Ullerslev.
  2. Der skal i planperioden udarbejdes en samlet plan for det fremtidige centerområde i Ullerslev, der sikrer helhed og sammenhæng og forbedring af de byrumsmæssige kvaliteter.
  3. Området langs hovedlandevejen fastlægges til blandet bolig- og ervhvervsområde svarende til den traditionelle sammensætning af bolig og erhverv, herunder butikker i større landsbyer.
  4. Der kan indenfor bymidteafgrænsningen etableres dagligvarebutikker med et max. bruttobutiksareal på 1.500 m2 og udvalgsvarebutikker med et max. bruttobutiksareal på 1.000 m2 for den enkelte butik. Uden for bymidteafgrænsningen kan eksisterende butikker til områdernes lokale forsyning udvides til et max. bruttoetageareal på 1.000 m2 for den enkelte butik. Der kan ikke etableres nye større butikker.

Redegørelse

Model for statistisk afgrænsning af bymidter anvendes ikke ved afgrænsning af Ullerslev bymidte, da butikstætheden ikke er tilstrækkeligt til at danne en afgrænsning. I stedet er det eksisterende centerområde afgrænset med  31.000 m2 samt arealet omkring Ullerslev gamle rådhus, der idag anvendes til offentlig administration. Ved at fastlægge denne bymidteafgrænsning sikres en sammenhængende planlægningsramme for et fremtidigt bycenter i Ullerslev, hvor bymiljøet kan styrkes, herunder  Ullerslevs rolle som attraktiv bosætningsby og lokalcenter.

Ullerslev har 10 butikker fordelt med 3.400 m2 til dagligvarer og 1.600 m2 til udvalgsvarer. Antallet af butikker i Ullerslev er i perioden 1999 til 2007 faldet fra 17 til 10 butikker. Ifølge detailhandelsanalysen  er dækningsgraden  faldet til 64 på dagligvareområdet og 9 på udvalgsvareområdet. Detailhandelsanalyse  for Nyborg Kommune kan ses her. Detailhandelsanalyse Nyborg Kommune, april 2008.pdf (4.4 MB)

Eksisterende detailhandel i Ullerslev fremgår af kort med brancher og liste over detailhandel i Ullerslev og Ørbæk. Se links i boksen til højre.

 Eksisterende butiksareal samt ramme for udlæg af nye bruttobutiksarealer i planperioden

 

Eksiste-
rende antal butikker - daglig-
varer
Eksiste-
rende
antal
butikker -udvalgs-
varer
Eksist. (m2) butiks-
arealer daglig-
varer i alt
Eksist. (m2) butiks-
arealer udvalgs-
varer i alt

Nyt areal-
udlæg daglig-
varer (m2)

Nyt areal-
udlæg udvalgs-
varer (m2)

Nyt areal-
udæg butiks-
typer der forhandler særligt plads-
krævende vare-
grupper (m2)

Ullerslev

6

4

3.400

1.600

1.000

1.000

-

 

Ullerslev Centret Ullerslev Centret

  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.

 

Eksterne links

 Detailhandel brancher Ullerslev kort.pdf (7.1 MB)

 Detailhandel brancher Ullerslev og Oerbaek liste.pdf (25.1 KB)