Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Ullerslev Samlet udviklingsplan for Ullerslev

Samlet udviklingsplan for Ullerslev


Den samlede udviklingsplan for Ullerslev indgår som en del af Kommuneplan 2009. Ny boligbebyggelse skal opføres mod nord på begge sider af Kertemindevej, og erhvervsudbygningen skal ske i den østlige del af byen syd for landevejen.  

Mål

Ullerslev skal tilpasses bymønsteret som et velfungerende lokalcenter med den nødvendige offentlige og private service og fungere som bindeled mellem Nyborg, landsbyerne og landdistriktet.  

Ullerslev skal være et godt og trygt sted at bo, hvor der tilbydes spændende og varierede bomuligheder i områder af høj kvalitet tæt på natur og rekreative områder.

Ullerslev skal kunne tilbyde velbeliggende og velplanlagte erhvervsarealer med god trafikal tilgængelighed og uden miljmæssige gener for tilgrænsende områder.

Byudviklingen i Ullerslev skal ske med hensyntagen til de store natur og miljøinteresser, der kendetegner randzonen omkring byen, og den grønne struktur skal være det styrende element i detailplanlægningen

Retningslinjer

  1. Ullerslev skal markedsføres som en attraktiv bosætningsby med fokus på varierede boligtyper og bynære friarealer af høj kvalitet.
  2. Der skal sættes fokus på arkitektur og byrumskvaliteter, herunder arbejdes for, at det eksisterende centerområde gives et kvalitativt og byplanmæssigt løft på baggrund af en samlet plan.
  3. Detailhandelen skal udvikles, og der skal sikres tilstrækkelige velbeliggende erhvervsarealer.
  4. Byudviklingen skal gennemføres med helhedsorienteret planlægning, hvor der lægges vægt på natur og miljø, bæredygtighed, tilgængelighed og kvalitet
  5. Byudviklingen i Ullerslev skal ske i overensstemmelse med hovedprincipperne i den samlede udviklingsplan og under hensyntagen til udnyttelse af infrastrukturen, herunder mulighed for kollektiv trafikbetjening
  6. I forbindelse med byudvikling mod det åbne land og den grønne struktur skal der stilles krav til den landskabelige bearbejdning af byområdet i form af beplantninger, arronderinger samt grønne rekreative bufferzoner.
  7. Udviklingsplanen anviser nye arealer til boligbebyggelse på arealerne på begge sider af Kertemindevej med en rummelighed på ca. 120 boliger.
  8. Der anvises nye arealer til erhvervsformål syd for Nyborgvej med en samlet rummelighed på ca. 10 ha.
  9. I forbindelse med den grønne struktur skal der sikres et sammenhængende stisystem, der binder den eksisterende by sammen med de bynære rekreative områder og med mulighed for forbindelse til Nyborg. 

Redegørelse

Størstedelen af Ullerslev er beliggende mellem landevejen og jernbanen. Byen er udviklet sammen med jernbanen omkring Svendborgvej og omkring kirken ved landevejen. Stationen er nedlagt, og jernbanen udgør i dag en markant barriere, der lukker byen af mod syd. Byen er præget af den grønne struktur gennem byen med Bondemosen som det centrale offentlige friareal. Den grønne struktur fortsætter nord for landevejen og frem til Flødstrup Sø.

Et stort boligbyggeri er opstået omkring Bondemosen. Centerområde og offentlige funktioner er beliggende centralt i byen.

Den samlede udviklingsplan viser en overordnet struktur for Ullerslev by. Udviklingsplanen er præget af jernbanen, der udgør en massiv barriere mod syd, der forhindrer byudvikling i denne retning.

Den grønne struktur præges i altovervejende grad af det store grønne område Bondemosen.  Den grønne struktur med Bondemosen udgør et vigtigt biologisk interesseområde som spredningskorridor for flora og fauna samt et unikt bynært rekreativt område med store kvaliteter for byliv og bosætning.

Byudviklingen i Ullerslev har i de seneste år været koncentreret omkring Kirsebærhaven og Kirkebakken, der nu er næsten fuldt udbygget. Det fremtidige boligbyggeri skal ske mod nord på begge sider af Kertemindevej.

Erhvervsudviklingen  i Ullerslev har været beskeden, og der er fortsat rummelighed i det eksisterende erhvervsområde syd for Nyborgvej med god trafikal tilgængelighed. Arealet udvides til en samlet rummelighed på 10 ha, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt i planperioden.

Det eksisterende butikscenter består idag af 2 dagligvarebutikker samt et mindre antal udvalgsbutikker. Centeret bærer præg af forfald og trænger til et kvalitetsløft på baggrund af en samlet udviklingsplan for området, hvor det gamle rådhusområde integreres. Hvis Ullerslev skal hæve sin attraktionsværdi som bosætningsby, vi der være behov for nogle byplanmæssige forbedringer i og omkring bycenteret.

LAG Nyborg

Beboerne og erhvervslivet i kommunens landsbyer og landdi-strikter, har stor mulighed for selv at skabe udvikling i deres eget lokalområde. Bl.a. skal den lokale aktionsgruppe LAG Nyborg, tage initiativ til nye aktiviteter, støtte og rådgive om projekter, oplyse om tilskudsmuligheder og indstille støtteegnede projekter i landdistrikterne, herunder i landsbyerne.
LAG-gruppen skal samtidig have fokus på at markedsføre landdi-strikterne og gennem samarbejde med kommunen sikre sammen-hæng i indsatsen.
Eu´s landdistriksprogram løber til 2013. 

Boligområdet Bondemosen

 


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.