Nyborg Kommune

Du er her: Home By og land Vindinge/Rosilde Udviklingsplanlægning for Vindinge/Rosilde

Udviklingsplanlægning for Vindinge/Rosilde


Vindinge/Rosilde indgår i Nyborg Kommunes bymønster som en landsby med mulighed for byvækst. I Kommuneplan 2009 opstilles retningslinjer for landsbyens udvikling og for en kommende udviklingsplan for hele landsbyen.

Mål

Vindinge/Rosilde skal have de bedste udviklingsmuligheder. Det sker ved at styrke landsbyens eksisterende kvaliteter og sikre gode forudsætninger for at leve et aktivt og sundt liv på landet.

Der skal udarbejdes en samlet udviklingsplan for landsbyerne, herunder for Vindinge/Rosilde, i samarbejde med landsbyens beboere og landsbyrådet.
Udviklingen i Vindinge/Rosilde skal ske med størst mulig hensyntagen til det eksisterende landsbymiljø og naturværdier med fokus på områderne omkring Bøjdenvej, Vindinge Kirke og Vindinge Å.

Forholdene for de bløde trafikanter til Vindinge Skole skal forbedres.

Retningslinjer 

  1. Den fremtidige boligbebyggelse i Vindinge/Rosilde skal opføres inden for rammerne af de eksisterende lokalplaner ved Skolevej og Bøjdenvej, hvor der er en rummelighed på ca. 35 boliger.
  2. Der skal udarbejdes en lokalplan for hele landsbyen, der overfører det afgrænsede område fra landzone til byzone.
  3. Der kan, hvor det falder naturligt i landsbymiljøet, gives udstykningstilladelse til enkelte nye boliger som huludfyldning på særlige vilkår.
  4. Ny bebyggelse og ændringer i eksisterende bebyggelse i landsbyen skal ske med hensyntagen til det eksisterende bymiljø og tilpasses gaden og de tilgrænsende naturområder i skala og arkitektur.
  5. Områderne omkring kirken, Bøjdenvej og Vindinge Å skal have særlig fokus i udviklingsplanen for Vindinge/Rosilde.
  6. Der udlægges ikke erhvervsområder til lokale erhverv i Vindinge/Rosilde.
  7. Arealer indenfor landsbyafgrænsningen, der er beliggende i landzone, skal ved lokalplan overføres til byzone.

Redegørelse

Bymønster og fremtidige boligområder
Vindinge/Rosilde er en af de landsbyer i kommunen, der sammen med Aunslev/Hjulby, Skellerup, Herrested/Måre, Refsvindinge, Frørup, Tårup, Langtved og Ellinge i bymønsteret er tildelt mulighed for byvækst, da byen har en vis størrelse og er i besiddelse af velfungerende offentlig- og privat service.
De nye boligområder udlægges ved  Skolevej og Bøjdenvej inden for eksisterende lokalplaner med en rummelighed, der vurderes som tilstrækkelig i planperioden. Der er en rummelighed på  ca. 30 boliger i lokalplan nr. 208 ved Skolevej, og i lokalplan nr. 128 ved Bøjdenvej kan der opføres 4 boliger.

Bevaringsværdige bygninger
I Vindinge/Rosilde er der mange huse og bygninger, der kan betegnes som bevaringsværdige. Bygninger der repræsenterer og afspejler det bedste håndværk og bygningskultur gennem tiden, og dermed fortæller landsbyens historie. I Vindinge/Rosilde er det først og fremmest kirken, præstegården og det lille sprøjtehus på Rosildevænget samt  en række bevaringsværdige længehuse langs Bøjdenvejs slyngede forløb gennem landsbyen. - Der er udarbejdet et Kommuneatlas for den gl. Nyborg Kommune, hvor alle bygninger er vurderet og registreret med hensyn til bevaringsværdi, herunder Vindinge/Rosilde. Afsnittet om bygningsbevaring og bevarende lokalplaner kan ses her.

Bevaringsværdige bymiljøer
Landsbyen har udviklet sig omkring Bøjdenvej og kirken, og strukturen er præget af Vindinge Å's forløb gennem byen. Disse træk udgør tilsammen et karakteristisk og bevaringsværdigt landsbymiljø. Udviklingsplanen for Vindinge/Rosilde påregnes udarbejdet i planperioden, hvor der bl.a. vil blive sat fokus på de specielle kvaliteter, der kendetegner landsbyen.  Planen skal udarbejdes i et samarbejde med landsbyens beboere og landsbyråd.

Huludfyldninger
Huludfyldninger defineres som nyudstykning til byggeri af 1-2 boliger, typisk i forbindelse med en landsbygade. Tilladelse til byggeri her bør tilpasses eksisterende forhold med hensyn til udformning, placering i forhold til bygaden, materialevalg mv., samt at det ikke sker på arealer, som er værdifulde udsigtssteder fra landsbyen mod det åbne land og ådalen. Nærmere retningslinjer for huludfyldning kan medtages i den kommende udviklingsplan for landsbyen.

Fremtidige erhvervsområder
På grund af landsbyens særlige karakter og den umiddelbare nærhed  til Erhvervsområde Vest udlægges der ikke egentlige erhvervsområder til lokale erhverv i Vindinge/Rosilde.  

Landdistriktspolitik og udviklingsplan

Udviklingen i landdistrikterne kræver en vis vedholdenhed for at få succes. Derfor ønsker Byrådet, at der gennem særlig fokus på landsbyer og landdistrikter udarbejdes en Landdistriktspolitik og en udviklingsplan for alle landsbyerne, herunder Vindinge/Rosilde.

Udviklingsplanen skal sikre, at landsbyerne kan udvikle sig inden for rammerne af en overordnet plan. Udviklingsplanen skal medvirke til, at landsbyerne forbliver attraktive bomiljøer og forhindre stagnation og direkte forfald.

Udviklingsplanen er grundlaget for udarbejdelse af kommende lokalplaner i landsbyerne.

Det er vigtigt at en Landdistriktspolitik og udviklingsplanen udarbejdes i samarbejde med landsbyråd og beboere og evt. LAG Nyborg.

LAG Nyborg
Beboerne og erhvervslivet i kommunens landsbyer og landdistrikter har stor mulighed for at medvirke til at skabe udvikling i deres eget lokalområde. Bl.a. skal den lokale aktionsgruppe LAG Nyborg tage initiativ til nye aktiviteter, støtte og rådgive om projekter, oplyse om tilskudsmuligheder og indstille støtteegnede projekter i landdistrikterne, herunder i landsbyerne.

LAG Nyborg skal samtidig have fokus på, at markedsføre landdistrikterne og sikre sammenhæng i indsatsen med kommunen.

Vindinge Kirke


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.