Nyborg Kommune

Du er her: Home Det vil vi! Hovedtemaer Befolknings- og boligudvikling

Befolknings- og boligudvikling


Kommuneplan 2009 er baseret på en forventning om omfanget af de kommende 12 års boligbyggeri. Under dette tema gøres der rede for, hvor mange boliger, der forventes opført i kommunen og for, hvordan befolkningstallet og alderssammensætningen vil blive påvirket i planperioden.

 

 Mål

Der skal ske en fortsat positiv udvikling i kommunens befolkningstal på baggrund af et varieret boligbyggeri. 

Der skal tilstræbes en jævn og rolig befolkningsudvikling, så der sikres en fortsat god privat og offentlig serviceforsyning.

Byrådet ønsker at tiltrække flere yngre og veluddannede indbyggere, så der opnås en mere ligelig og afbalanceret aldersfordeling i kommunen.  

Retningslinjer

  1. Der skal sikres et varieret boligudbud, som kan imødekomme de forskellige ønsker om boligtyper og størrelser, der efterspørges af primært yngre og veluddannede.

  2. Der skal  sikres tilstrækkelige arealer, der kan imødekomme disse ønsker.
  3. Der skal udlægges arealer til både tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse i Nyborg og i lokalcentrene og de større landsbyer samt mulighed for et varieret etagebolig-byggeri på de bynære havnearealer i Nyborg.
  4. Af hensyn til arealressoucen skal der opføres min. 8-10 boliger pr. ha.

 Vesterhavnen i Nyborg

Redegørelse

Nyborg Kommune har i en periode frem til 2008 været inde i en positiv udvikling med en stor og varieret bosætning, der har trukket mange nye indbyggere og arbejdskraft til området.

Nyborg Kommune er i perioden 2002-2008 vokset med ca. 1.100 personer, svarende til ca. 180 personer pr. år.  Stigningen i indbyggertallet er sket på baggrund af et stort boligbyggeri i de seneste år, bl.a. på de bynære havnearealer i Nyborg by. Der er således opført 1.519 boliger i perioden 1996-2008, svarende til et gennemsnitligt årligt boligbyggeri på 126 boliger. Som konsekvens af den globale økonomiske krise har boligbyggeriet efter 2008 været vigende med et mindre fald i indbyggertallet til følge.

Den gennemsnitlige aldersfordeling afviger fortsat en smule fra landsgennemsnittet. Aldersfordelingen i kommunen er præget af relativt mange ældre indbyggere i forhold til landsgennemsnittet, hvilket isoleret set medfører en negativ befolkningstilvækst (flere døde end fødte).

I Nyborg er der færre borgere i aldersgruppen 20-40 år end i landet som helhed, hvorimod Nyborg Kommune i alle aldersgrupper over 40 år ligger over landsgennemsnittet. Denne aldersfordeling ønskes udjævnet gennem en målrettet bosætningspolitik og erhvervspolitik, der bl.a fokuserer på at tiltrække yngre  veluddannede børnefamilier.

Befolkningsprognose 2010

Befolkningstallet forventes i planperioden at stige fra 31.714 personer i 2009 til 32.553 personer i 2019. Dette svarer til en stigning på 839 personer eller 2,6%.

Nedenstående figurer viser befolkningsudviklingen i perioden 2002-2009 og den forventede udvikling i perioden 2009 til 2019 jf. befolkningsprognosen samt den orventede befolkningsudvikling inden for forskellige aldersgrupper.

Figuren viser, at antallet af børn i førskolealderen forventes at falde med 6%, og antallet af skolesøgende børn forventes ligeledes at falde med 5%. Gruppen af uddannelssøgende unge i alderen 17-25 år forventes at stige med 12%. Den store gruppe af personer i alderen 26-64 år, der udgør arbejdsstyrken i kommunen, forventes at falde med 6%. Endelig forventes en markant stigning på 32% af antallet af personer over 65 år, hvilket er en landsdækkende tendens.


  
Boligbyggeprogram

Tabellen viser, hvor mange boliger, der er opført i den nuværende kommune i perioden 1998-2009

 

Boligbyggeriet i Nyborg Kommune 1998-2009
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Åben-lav 46 36 19 46 49 35 90 55 55 49 72 32
Tæt-lav 23 8 18 66 49 38 55 87 35 2 0 0
Etage 10 51 18 33 34 55 76 65 98 94 7 8
i alt 82 95 55 145 132 128 221 207 188 145 79 40

 

 

Befolkningsprognose 2010 er udarbejdet på baggrund af et boligbyggeprogram med et gennemsnitligt årligt boligbyggeri på 100 boliger i hele kommunen. Det er mindre end de foregående 12 års byggeri på gennemsnitligt 126 boliger pr. år. Baggrunden for, at der er valgt en lavere udbygningstakt, er dels den markante opbremsning i boligbyggeriet på landsplan, som følge af den økonomiske afmatning, og dels ønsket om at kunne følge med i forhold til den private og offentlige service til de kommende beboere.

Det gennemsnitlige årlige boligbyggeri forventes fordelt med ca. 70 boliger i Nyborg, 10 boliger i Ullerslev, 10 boliger i Ørbæk samt 10 boliger i landsbyerne. Dette boligbyggeri skønnes at være realistisk, da de seneste års meget store boligbyggeri ikke forventes at fortsætte.
Boligbyggeriet forudsættes fordelt med ca. 40 % åben-lav og 10% tæt lav samt ca. 50% etageboliger, der primært forventes opført på de bynære havnearealer i Nyborg.

Se en detaljeret oversigt over rummelighed og forventet boligbyggeri samt nye arealudlæg i alle byerne her.


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.