Nyborg Kommune

Du er her: Home Det vil vi! Hovedtemaer Bymønster og byudvikling

Bymønster og byudvikling


Kommuneplan 2009 angiver den fremtidige struktur i Nyborg Kommune. Strukturen er baseret på retningslinjer for, hvordan de enkelte byer skal udvikle sig i samspil med hinanden. Dette bymønster er grundlaget for den samlede udvikling af hele kommunen.

 

 Mål

Bymønstret skal på én gang styrke Nyborg som et vigtigt center og trafikalt knudepunkt på Østfyn samt give mulighed for en udvikling i de mellemstore og mindre bysamfund, så de kan fastholdes og udvikles som levende, smukke og sunde lokalmiljøer.

I forbindelse med udviklingen af byer og landsbyer i bymønstret skal det overvejes, hvordan de enkelte bysamfund kan styrkes gennem en målrettet fornyelse med udgangspunkt i bysamfundenes eksisterende kvaliteter og bevaringsværdige bebyggelse.

Uhensigtsmæssig byspredning skal undgås ved at samle byvæksten i det angivne bymønster.

Byudviklingen skal ske på et bæredygtigt grundlag, hvor der skal tages vidtstrakte hensyn til natur og miljø, hensigtsmæssige infrastrukturelle løsninger, energibesparende løsninger, sundhedsfremmende tiltag samt løsninger til beskyttelse af grundvandet.

I forbindelse med byudviklingen skal der være mulighed for at indtænke alternative bebyggelsesformer og -tætheder, der begrænser arealforbruget og kan imødekomme efterspørgslen på nye boligtyper.

 

Retningslinjer

  1. Nyborg er hovedbyen, hvor der udlægges byzonearealer til hovedparten  af det forventede antal nye boliger i perioden 2009-21. Nyborg By rummer kommunens hovedcenter med funktioner, der omfatter hele kommunen. I Nyborg By udlægges desuden byzonearealer til detailhandel, kontorer, produktionsvirksomhed og større virksomheder inden for transport, en gros og lager m.v.
  2. Ullerslev og Ørbæk er lokalcentre, hvor der forudsættes opført ca. 20 pct. af det forventede antal nye boliger 2009-21. I begge byer gives muliges for udvikling af offentlig service, detailhandel, ligesom der udlægges byzonearealer til mindre erhvervsvirksomheder som håndværk, værksteder, lager, m.v.
  3. Aunslev, Skellerup, Langtved, Ellinge, Vindinge/Rosilde, Refsvindinge, Herrested/Måre, Frørup og Tårup er alle fremtidige landsbyer i byzone med mulighed for udlæg af arealer til byvækst.
  4. I de andre afgrænsede landsbyer kan der opføres enkelte boliger i landzone inden for rammer, der er afstukket i kommuneplanen.
  5. Nye byudviklingsområder udlægges på baggrund af et forventet behov i planperioden og i relation til den hidtidige udvikling.
  6. Byudviklingsområderne skal etableres i umiddelbar tilknytning til den eksisterende by (udvikles indefra og udefter), og rummeligheden i allerede udlagte byzonearealer skal så vidt muligt udnyttes, før der udlægges nye byzonearealer.
  7. Byudviklingen skal planlægges under hensyntagen til udnyttelse af infrastrukturen, herunder mulighed for kollektiv trafikbetjening.
  8. I løbet af planperioden skal det vurderes, om der i kommuneplanen skal udpeges mulige byfornyelsesområder og eventuelle områder for byomdannelse.
  9. Med udgangspunkt i den decentrale udviklingsstrategi skal der udarbejdes konkrete udviklingsplaner for de enkelte landsbyer, - i samarbejde med de berørte borgere og interesseorganisationer.

 

Redegørelse

Den fysiske udvikling af Nyborg Kommune bygges op omkring et bymønster med Nyborg som den naturlige hovedby, Ullerslev og Ørbæk som to levende lokalcentre for henholdsvis kommunens nordlige og sydlige del, samt en række landsbyer, hvor der åbnes mulighed for en beskeden byudvikling. I de øvrige landsbyer vil der fortsat kunne etableres enkelte boliger efter anvisningerne i kommuneplanens rammer for de pågældende områder.

Som hovedby i Nyborg Kommune skal Nyborg by på den ene side finde sin plads i det overordnede bymønster på hele Fyn, og på den anden side udgøre det naturlige center for hele Nyborg Kommune med hensyn til offentlig- og privat service, kultur, detailhandel, erhvervsudvikling og bosætning.

I forbindelse med udviklingen af bymønstret vil der ske en løbende vurdering af behovet for byfornyelse i byer og landsbyer herunder støttemuligheder i henhold til lovgivningen. En egentlig udpegning af byfornyelsesområder vil ske i form af kommuneplantillæg. Det samme gælder eventuel udpegning af mulige byomdannelsesområder, hvor områder, der i dag er miljøbelastede (erhvervsområder, havneområder m.v.), skifter status til f.eks. boligområder, rekreative formål eller anden ikke-miljøbelastende anvendelse.

Nyborg er den største by på Østfyn, og er samtidig den fynske by, som afstands- og tidsmæssigt er nærmest ved hovedstadsområdet. Byen har en central placering i landet med god trafikal tilgængelighed i forhold til motorvej, jernbane og dybvandshavn.

Læs mere om Nyborg by her.

Ørbæk og Ullerslev var kommunecentre før kommunesammenlægningen og er derfor to velfungerende og velforsynede byer med den nødvendige offentlige og private service. De to byer har en væsentlig rolle at spille  som bindeled mellem Nyborg by som kommunecenter og landsbyerne og landdistrikterne.

Læs mere om Ørbæk her og om Ullerslev her.

Bymønsteret udtrykker en klar og entydig rollefordeling mellem kommunens forskellige byer. Bymønsteret skal danne rammen for en decentral udvikling, hvor der så vidt muligt skal kunne opretholdes gode og kvalitative bosætningsmuligheder i de enkelte landsbyer. Hvis denne decentrale struktur skal fastholdes og udvikles, er det afgørende, at der er fokus på Ørbæk og Ullerslev med hensyn til offentlig og privat service, kollektiv trafik, bymiljø samt kvalitet i bosætningen.

I Kommuneplanstrategi 2008 figurerer landsbyerne Langtved og Ellinge ikke i bymønsteret som landsbyer, hvor der kan ske egentlig byudvikling. Disse to landsbyer har i Kommuneplan 2009 fået staus som landsbyer i byzone, hvor der udlægges arealer til byudvikling.  Dette er sket, fordi der er tale om landsbyer med over 200 indbyggere, og at de rummer vigtige offentlige og private funktioner. Begge byer ligger i byzone og spiller en rolle i den decentrale struktur, som er en vigtig intention i kommuneplanstrategien. 

Nyborg bykerne Hovedgaden i Ørbæk Tårup Kirke

 

 


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.