Nyborg Kommune

Du er her: Home Det vil vi! Hovedtemaer Det åbne land

Det åbne land


Det åbne land er de landområder, der ligger uden for byerne og sommerhusområderne. Interesserne i det åbne land er mange og forskelligartede. Kommuneplan 2009 bidrager til prioriteringen mellem benyttelses- og beskyttelsesinteresser. 

Mål

Byudviklingen skal ske med størst mulig hensyntagen til miljøet og kommunens store natur- og kulturværdier.

De værdifulde landskaber og den biologiske mangfoldighed skal fastholdes og styrkes, herregårdslandskaberne skal bevares,og byggeri og anlæg i det åbne land skal ske med størst mulig tilpasning til det omkringliggende landskab.

Borgernes adgang til det åbne land skal forbedres og synliggøres.

Der skal udarbejdes en landdistiktspolitik, en naturplan, en landskabsplan, en friluftsplan samt udviklingsplaner for landsbyerne.


Retningslinjer

  1. Det åbne land skal som udgangspunkt friholdes for anden uplanlagt bebyggelse m.v., end den der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

Mere detaljerede retningslinjer findes i de enkelte opslag under "Natur og miljø".

Redegørelse

Planlægningen af det åbne land er en afvejning mellem benyttelse og beskyttelse. Den skal sikre den bedst mulige tilstand for landskab, natur, kulturarv og grundvandet samtidig med, at der stadig bliver mulighed for udvikling af byerne og de erhverv, der traditionelt er knyttet til det åbne land. 

Det åbne land i Nyborg Kommune er et landskab formet af den sidste istid. Som i nationalsangen kan man sige "det bugter sig i bakke dal". Landskabet i kommunen er specielt i den sydlige kystnære del, gennemskåret at tunneldale, der giver det karakteristiske bakkede landskab. Det bakkede terræn afløses mod nord og i den vestligste del af kommunen af større jævne moræneflader. Herregårdslandskaberne med store åbne markflader, der veksler med små og middelstore landbrug, er et andet karakteristisk træk for oplevelsen af det åbne land i kommunen. Herregårdene, det bakkede landskab og den relativt tætte bebyggelse i det åbne land, rummer en bred vifte af naturarealer, som tilsammen giver gode muligheder  for en styrkelse af det åbne lands dyre- og plantearter og de rekreative aktiviteter.

Interesserne i det åbne land
Interesserne i det åbne land er mange og forskelligartede. For landbruget, skovbruget, råstofbranchen og dele af turisterhvervet er benyttelsen af det åbne land en forudsætning. Her er samtidig store beskyttelsesinteresser i forhold til naturen, de kulturhistoriske og landskabelige værdier samt grundvandet. Endelig er adgangen til og anvendelsen af det åbne land også en vigtig forudsætning for friluftslivet.

Det åbne land i kommunen kan groft opdeles i to områdetyper; jordbrugsområder og naturområder. På tværs af disse områder er der udpeget områder, hvor også andre interesser skal varetages. Det drejer sig om beskyttelsen af værdifulde landskaber, kulturhistorien, geologien, drikkevandet og benyttelsesinteresserne, f.eks. landbrugsdrift, friluftsliv og turisme.

Flersidig og bæredygtig anvendelse
Byrådet tilstræber en flersidig anvendelse af arealerne, hvor det er muligt. Store dele af det åbne land tjener flere formål på samme tid, f.eks. skovbrug og rekreation. Det samme landskab kan efter tur anvendes til forskellige formål, f.eks. først til råstofgravning og siden til jordbrug eller natur. Der vil ofte være flere interesser, som arealmæssigt lapper ind over hinanden, f.eks. i jordbrugsområder, hvor der også er udpeget landskabelige interesser. Her vil det ofte være således, at den jordbrugsmæssige dyrkning af arealerne er en forudsætning for bevarelsen af det værdifulde landskab.

Benyttelses- og beskyttelsesinteresserne skal afvejes, og det skal sikres, at det åbne land både kan udnyttes til land- og skovbrug og være levested for vilde dyr og planter, samtidig med at de landskabelige og miljømæssige interesser beskyttes.

Mere natur
Det skal sikres, at naturindholdet, naturkvaliteten og natursammenhængene fastholdes og styrkes i det åbne land. Muligheden for realisering af dette kan ske ved en udpegning af områder, hvor etablering af naturområder er realistisk. Disse områder kan f.eks. være jordbrugsområder af ringe bonitet og som grænser op til eksisterende naturområder. Driften af disse områder bør ekstensiveres eller helt udgår af landbrugsmæssig drift, så de medvirker til at skabe en sammenhængende grøn struktur til gavn for naturen.

Planlægningen i det åbne land er mere detaljeret beskrevet i temaerne under "Natur og miljø"

 

 Holckenhavn SlotVinterlandskabSommerlandskab 


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.