Nyborg Kommune

Du er her: Home Det vil vi! Hovedtemaer Detailhandel

Detailhandel


Detailhandel vedrører butikkerne som en vigtig del af den private service i Nyborg Kommune. Kommuneplan 2009 fastlægger vilkårene for detailhandelens udvikling, herunder placering og maksimal størrelse for de enkelte butikker. Butikker skal som hovedregel placeres i de afgrænsede bymidter og lokalcentre.

Mål

Nyborg by har et unikt handelsmiljø i den historiske bykerne, som skal styrkes og fastholdes som hele Østfyns handelses- og oplevelsescentrum. Byen er det naturlige kommunecenter, hvor der skal fastholdes og styrkes et stort og varieret udbud af butikker, service- og kulturtilbud til gavn for kommunens borgere, pendlere og turister.

I  Ullerslev og Ørbæk skal udbudet af butiks- og servicetilbud fastholdes og styrkes af hensyn til forsyningen af lokalområdet og de omkringliggende landsbysamfund og landområder.

I de øvrige bysamfund skal der fortsat være mulighed for etablering af små dagligvarebutikker til betjening af lokalområdet og udvalgsvarebutikker i tilknytning til værksteder, gårdbutikker og lignende som er naturligt hjemmehørende i de mindre bysamfund.

Der skal sikres god tilgængelighed til indkøbsmulighederne for alle, herunder for de bløde trafikanter og og brugere af den kollektive trafik.

Ved etablering af nye butikker i byerne skal der sikres tilstrækkelige og velbeliggende parkeringsarealer med god og sikker forbindelse til det overordnede trafiknet.

Retninglinjer

  1. Detailhandelsstrukturen i Nyborg Kommune fastlægges efter principperne i bymønstret, dvs. med Nyborg som hovedcentret og med lokalcentre i Ørbæk og Ullerslev.
  2. Nyborg bykerne skal udvikles i overensstemmelse med principperne for statistisk afgrænsning af bymidter, dog således at vækstretningen skal ske mod øst, så der skabes sammenhæng med de nye områder på færgelejerne og byomdannelsesområderne ved Storebæltsvej.
  3. I Ullerslev og Ørbæk fastlægges bymidteafgrænsningerne svarende til de eksisterende centerområder, da den statistiske model for afgrænsning af bymidter ikke er anvendelig i de to byer.
  4. Generelt kan der indenfor bymidteafgrænsningerne i Nyborg bymidte etableres dagligvarebutikker med et bruttobutiksareal på max. 3.500 m2 og udvalgsvarebutikker med et max. bruttobutiksareal på 2.000 m2 for den enkelte butik (Bykernen dog max. 500 m2). Indenfor bymidteafgrænsningerne i Ullerslev og Ørbæk kan der etableres dagligvarebutikker med et bruttobutiksareal på max. 1.500 m2 for den enkelte butik  og udvalgsvarebutikker med et max. bruttobutiksareal på 1.000 m2 for den enkelte butik.
  5. Uden for de afgrænsede bymidter må der etableres butikker til områdernes lokale forsyning med et max. bruttoetageareal på 1.000 m2.
  6. Eksisterende butiksarealer samt ramme for udlæg af nye bruttobutiksarealer fremgår af nedenstående skema.

 

Eksiste-
rende antal  detail-
handels-
butikker

Eksiste-
rende butiks-
arealer i alt (m2)

Nyt areal-
udlæg Dagligvarer (m2)

Nyt arealudlæg Udvalgs-
varer (m2)

Nyt arealudæg Butikstyper m2 der forhandler særligt plads-
krævende varegrupper

Nyborg bymidte

96

34.900

5.000

13.000

17.000

Ørbæk

23

8.200

1.000

1.000

-

Ullerslev

10

5.000

1.000

1.000

-

Kommunen iøvrigt

30

14.100

1.000

-

3.000

Nyborg kommune ialt

159

62.200

8.000

15.000

20.000

 

 

Redegørelse

Nyborg by har med sin centrale beliggenhed i forhold til motorvej og jernbane alle forudsætninger for at imødekomme efterspørgslen på dagligvarer og udvalgsvarer i det Østfynske område. Det er derfor vigtigt, at de planlægningsmæssige forudsætninger er til stede, så Nyborg Kommune kan udvikle detailhandelen på en bæredygtig måde og styrke bosætningspolitikken og byens samlede attraktion. 

Der er udarbejdet en detailhandelsanalyse som opfølgning på arbejdet med at styrke og brande Nyborgs gode sider og attraktioner. I dette arbejde og i detailhandelsanalysen er livet og miljøet i den historiske bykerne fremhævet som noget unikt og bevaringsværdigt. Samtidig peges på nogle bestemte butikstyper (større konceptbutikker med udvalgsvarer over 500 m2, som ikke kan placeres i bykernen), som mangler i byen, hvilket bevirker at en del handel flyttes til Odense. Disse butikstyper kan med hensyn til størrelse og parkeringsbehov  ikke indpasses i den bevaringsværdige bebyggelse i den historiske bykerne.

Nyborg har haft en vækst i bosætningen på især Vesterhavnen og de tidligere DSB-arealer, som har betydet nye udfordringer med byomdannelse, ændret infrastruktur og muligheder for nye bymæssige funktionelle sammenhænge. Detailhandelsanalysen har medvirket til at kortlægge behov og potentialer for detailhandelsområdets fremtid set i lyset af befolkningstilvæksten og de arealmæssige muligheder. I analysens konklusion og anbefalinger vurderes, at der skal satses på bykernen som vækstområde for detailhandlen. Den eksisterende sammensætning af mindre butikker i bykernen skal bevares og styrkes samt tilføres de manglende elementer i form af større konceptbutikker med gode adgangs- og parkeringsforhold. Hvis den fremtidige vækst skal give den tilstrækkelige effekt i forhold til at fastholde markedsandele i forhold til Odense, skal denne vækst så vidt muligt samles, hvorfor der arbejdes med en udvidelse af bykernen, hvor det er muligt indenfor bykernen og i sammenhæng med de tidligere bane- og færgelejearealer.

Detailhandelsanalysens hovedkonklusioner

I 2006 var der i Nyborg Kommune ialt 159 butikker med et bruttoareal på ialt 62.200 m2 fordelt med 29.500 m2 til dagligvarer og 32.700 m2 på udvalgsvarer. På bagrund af den gennemførte detailhandelsanalyse vurderes der at være et behov på yderligere 23.000 m2 til detailhandel, fortrinsvis udvalgsvarer, hvoraf 18.000 m2 er forudsat etableret i Nyborg by. Herudover er der behov for 20.000 m2 til pladskrævende udvalgsvarer,

Antallet af butikker i Nyborg Kommune er i perioden fra 1999 til 2007 faldet med 6 % fra 181 til 159. I samme periode er dækningsgraden på dagligvareområdet steget fra 89 til 95, mens den på udvalgsvareområdet er faldet fra 77 til 73. Af detailhandelsanalysen fremgår det, at forbrugerne efterspørger bestemte typer af udvalgsvareforretninger, som ikke findes i området i dag. Hvis handelsbalancen overfor især Odense skal styrkes, er det nødvendigt at skabe mulighed for etablering af denne type udvalgsvareforretninger.

 

Nyt areal-
udlæg Dagligvarer (m2)

Nyt arealudlæg Udvalgs-
varer (m2)

Nyt arealudæg Butikstyper m2 der forhandler særligt plads-
krævende varegrupper

Nyborg bymidte

5.000

13.000

17.000

Ørbæk

1.000

1.000

-

Ullerslev

1.000

1.000

-

Kommunen iøvrigt

1.000

-

3.000

Nyborg kommune ialt

8.000

15.000

20.000

 

I Detailhandelsanalysen for Nyborg Kommune er der vurderet er behov for fremtidigt detailhandelsbyggeri på 18.000 m2 bruttobutiksareal i Nyborg by og 2.000 m2 i Ullerslev og Ørbæk, som beskrevet i de respektive opslag om detailhandel i de 3 byer.

Omsætningstallene for hele kommunen i 2006 var på 1.240 millioner fordelt med 724 milloner på dagligvarer og 516 millioner på udvalgsvarer.

Detailhandelstemaet er uddybet yderligere i Kommuneplan 2009 under de enkelte byer, Nyborg, Ørbæk og Ullerslev.

 

Kongegade i Nyborg før ombygning


  

Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.

 

Eksterne links

  Detailhandelsanalyse Nyborg Kommune, april 2008.pdf