Nyborg Kommune

Du er her: Home Det vil vi! Hovedtemaer Erhvervsudvikling

Erhvervsudvikling


Erhvervsudviklingen handler om virksomheder og arbejdspladser i kommunen med fokus på vækst, beskæftigelse og bosætning. I Kommuneplan 2009 opstilles der, med udgangspunkt i kommunens erhvervspolitik, mål og retningslinjer for den fremtidige erhvervsudvikling, og der udlægges nye erhvervsarealer i de større bysamfund.

Mål

Erhvervsudviklingen skal ske med udgangspunkt i vision og fokusområder samt handlinger beskrevet i "Erhvervspolitik for Nyborg Kommune". Erhvervspolitikken kan ses ved at klikke på det eksterne link i boksen til højre.

Nyborg Kommune i 2015 er kendetegnet ved at have et stærkt erhvervsliv og en markant bosætningspolitik, således at kommunen betragtes som særligt attraktiv for nye virksomheder at etablere sig i.

I 2015 er Nyborg en af de bedste kommuner at etablere, drive og udvikle virksomhed i.

Kommunens centrale beliggenhed i landet skal sammen med kommunens øvrige kvaliteter udnyttes og markedsføres i erhvervsudviklingen.

En aktiv bosætningspolitik skal medvirke til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og højne det generelle uddannelsesniveau i kommunen.

Der skal iværksættes initiativer og samarbejder, som understøtter videns- og oplevelsesøkonomiske erhverv,

Turisterhvervet skal udvikles med udgangspunkt i de naturgivne og historiske kvaliteter, og hotel- og konferenceerhvervet skal styrkes med speciel fokus på Nyborg som internationalt mødested.

 

Retningslinjer 

 1. Der skal til enhver tid være ledig og attraktivt beliggende erhvervsjord til rådighed i kommunen.
 2. Nye virksomheder med mange arbejdspladser og behov for tilgængelighed skal så vidt muligt placeres i Nyborg by, så transportafstande minimeres.
 3. Erhvervsudviklingen skal ske i overensstemmelse med bymønsteret, dvs. primært i Nyborg og i lokalcentrene Ørbæk og Ullerslev. I lokalcentrene vil der blive lagt vægt på at understøtte udviklingsmuligheder for eksisterende virksomheder.
 4. Til styrkelse af livet på landet åbnes der i enkelte landsbyer mulighed for etablering af lokale erhverv, der kan indpasses i landsbyen uden genevirkninger samt i overflødiggjorte landbrugsbygninger.
 5. Ved udlæg af erhvervsarealer til erhvervsformål skal der sikres en passende afstand til eksisterende og planlagt støjfølsom arealanvendelse, så virksomheder i erhvervsområdet kan overholde gældende støjgrænser.
 6. Erhvervsudviklingen skal ske på et bæredygtigt grundlag under størst mulig hensyntagen til naturen og miljøet.

  

Redegørelse

Nyborg Kommunes erhvervspolitik er blevet til i tæt samarbejde mellem Nyborg Kommune, Østfyns Erhvervsråd og et stort antal nøglepersoner fra områdets erhvervs-, turist-, og kulturliv og uddannelsesinstitutioner. Klik på linket til højre for at se "Erhvervspolitik for Nyborg Kommune".

I erhvervspolitikken sættes fokus på erhverv, vækst og beskæftigelse, herunder en stærk bosætningspolitik, der understøtter og tiltrækker velkvalificeret arbejdskraft. Vækst, beskæftigelse og bosætning er væsentlige grundstene til understøttelse af erhvervsudviklingen. I erhvervspolitikken prioriteres følgende fokusområder:

 • Erhvervsservice. - Vi giver råd og målrettet vejledning, og vi optimerer til stadighed den service og hurtige sagsbehandling, som erhvervslivet efterspørger. Samtidig sikrer vi, at vi altid kan stille et varieret udbud af erhvervsarealer til rådighed.
 • Iværksætteri. - Vi tiltrækker og understøtter iværksættere og skaber optimale rammer for disse at etablere og videreudvikle sig i.
 • Oplevelse og erhvervsturisme. - Vi gør Nyborg kendt som et nationalt og internationalt mødested. I samarbejde med erhvervsvirksomheder, turistforeningen og kommunens mange foreninger arrangerer vi større begivenheder og events.
 • Viden og kompetence. - Vi er koordinatorer for et tværfagligt samarbejde mellem skolerne, ungdomsuddannelserne og erhvervslivet. Der sigtes mod etablering af en form for lokalt campusområde, der skal være center for videns- og kompetenceudvikling.
 • Levende bykerne. - Vi tiltrækker flere bosættere, handlende og turister ved at understøtte og markedsføre Nyborg som attraktiv handelsby og turistcenter med en anerkendt, historisk og dynamisk bykerne.
Den eksisterende erhvervsudvikling

I perioden fra 1997, umiddelbart før åbningen af Storebæltsbroen, til 2007 er der sket et fald i antallet af arbejdspladser indenfor landbrug, industri og transport i Nyborg Kommune. I samme periode har antallet af arbejdspladser indenfor bygge og anlæg, handel og service været stigende.

Figur 1 viser den såkaldte dagbefolkning, dvs. erhvervsaktive personer, der arbejder i kommunen - men ikke nødvendigvis bor der. Det fremgår,  at det samlede antal arbejdspladser i perioden 1997-2007 er faldet med 5,6%. På landsplan er antallet af arbejdspladser i samme periode steget med 3,2%. Det er dog værd at bemærke, at der har været en bertydelig vækst i antallet af arbejdspladser inden for især "Handel, hotel og restauration" (turisme, konferencer m.v.) samt "Financiering og forretningsservice" , dvs. de typiske videnserhverv.

Figur 2 viser den såkaldte natbefolkning, dvs. erhvervsaktive personer, der bor i kommunen - men ikke nødvendigvis arbejder der. Det fremgår, at antallet af beskæftigede personer bosat i kommunen er steget med 4,6 % fra 1997 til 2007. Stigningen er sket inden for bygge og anlæg, handel og offentlig og privat service. Der er markant tilbagegang i antallet af borgere ansat i landbrug, industri og transportfagene.

 

Figur 1. Udvikling i antal arbejdspladser i Nyborg Kommune, fordelt på brancher i perioden 1997-2007
  1997 2007 +/-
Landbrug og fiskeri 1.006 679 - 32%
Industri 2.201 1.618 - 26%
Bygge og anlæg 869 1.045 +20%
Handel, hotel og restauration 1.927 2.145 +11%
Transport, post, tele 889 417 - 53%
Financiering og forretningsservice 883 1.201 +36%
Offentlige og personlige tjenester 5.041 5.026 0%
Øvrige erhverv 108 60 - 44%
i alt 12.924 12.191 - 5,6%

 

 

Figur 2. Beskæftigede personer bosat i Nyborg Kommune,
fordelt på brancher i perioden 1997-2007
  1997 2007 +/-
Landbrug og fiskeri 1.037 722 - 30%
Industri 3.006 2.432 - 19%
Bygge og anlæg 1.044 1.289 +23%
Handel, hotel og restauration 2.333 2.653 +14%
Transport, post, tele 1.107 910 - 18%
Financiering og forretningsservice 1.050 1.554 +48%
Offentlige og personligetjenester 4.952 5.688 +15%
Øvrige erhverv 129 83 - 32%
i alt 14.658 15.331 +4,6%

 

Pendlingen

Forskellen mellem Figur 1 og Figur 2 fortæller, at kommunen har et stigende underskud af arbejdspladser og dermed en øget pendling ud af kommunen. Den stigende udpendling er en logisk konsekvens af bl.a. Storebæltsbroen, der gør det muligt at bo i kommunen og arbejde i f.eks. hovedstadsområdet. Det er dog et vigtigt mål for erhvervsudviklingen at satse på flere attraktive arbejdspladser i kommunen - dels for at fastholde de borgere, som i dag pendler ud af kommunen, og dels for at tiltrække nye borgere.  

Pendlingen til Københavnsområdet er mere end fordoblet i perioden fra 1997 til 2007 . Udpendlingen i denne periode er samlet steget fra 5.059 til 6.557, svarende til 30%, og indpendlingen er i samme periode steget fra 3.050 til 3.417, svarende til 12%.

Pendling over Storebæltsbroen

Den kommende erhvervsudvikling

God infrastruktur og højuddannet arbejdskraft er blandt de vigtigste parametre, når der skal tiltrækkes nye virksomheder til kommunen, hertil kommer attraktive bosætningsmuligheder, service og kulturtilbud af høj kvalitet. Erhvervsudviklingens succes er således betinget af en række parametre, der tilsammen skal tegne et billede at Nyborg Kommune som et attraktivt sted at starte og drive erhvervsvirksomhed.

Nyborgs bys gode trafikale beliggenhed åbner muligheder for en bred erhvervsudvikling, hvor tilgængelige arealer i Erhvervsområde Vest, Hjulby, Lindholm Havn og langs Storebæltsvej kan imødekomme mange forskellige erhvervstyper.

Den centrale placering i landet har sammen med de store naturværdier åbnet mulighed for en markant udvikling af hotel- og konferenceerhvervet. Det er et område der skal satset på i fremtiden i sammenhæng med andre initiativer indenfor turisme og oplevelsesøkonomien.

Generelt forventes erhvervsbyggeriet fortsat at være drevet af omstilling fra traditionel industri til videns- og oplevelsesbaserede virksomheder koncentreret om de store og mellemstore byer. Sammensætningen af erhvervsbyggeriet er gået mod en større andel af kontorbyggeri og mindre andel af byggeri til produktionsvirksomheder. Nyborg Kommune skal kunne tilpasse sig denne virkelighed.


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.

 

Eksterne links

 Erhvervspolitik.pdf (85.9 KB)

 

Nøgletal for erhvervsudvikling i Nyborg Kommune 2010. kilde: Region Syddanmark