Nyborg Kommune

Du er her: Home Det vil vi! Hovedtemaer Miljø og klima

Miljø og klima


Klima-temaet vil i de kommende år få en stadig større betydning. Klimaindsatsen har to vinkler. For det første skal energiforbrug og CO2-udslip reduceres mærkbart, og for det andet skal planlægningen tage højde for de forventede virkninger af en øget global opvarmning. Med Kommuneplan 2009 tager Nyborg Kommune de første skridt til at  arbejde strategisk og målrettet på klimaområdet.

Mål

Energiforbruget og CO2-udslippet i Nyborg Kommune skal reduceres mærkbart. Det betyder, at væsentlige beslutninger, der berører kommunens sundhedsmæssige, miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold skal koordineres ud fra bæredygtige principper.

Ny og eksisterende bygningsmasse skal i videst muligt omfang energiforsynes med vedvarende energi eller CO2-neutral energi, hvor det ud fra en samfundsøkonomisk vurdering er relevant.

Der skal udarbejdes målsætninger og planer for reduktion af CO2-udledningen fra kommunale bygninger og kommunens egne biler.

Flere arealer skal udlægges til vådområder og skovrejsning, så der kan bindes en større andel CO2.

Klimaproblematik skal løses i dialog med borgerne, erhvervsliv  og  interesseorganisationer.

 Retningslinjer

  1. I forbindelse med planlægning og administration i Nyborg Kommune skal mulighederne for anvendelse af vedvarende energi fremmes mest muligt.
  2. Ved lokalplanlægning af nye boligområder skal der fastsættes bestemmelser om, at nyt byggeri skal opføres som lavenergiklasse 1 byggeri efter BR 08, hvor det ud fra en samfundsøkonomisk vurdering er relevant, fx uden for varmeforsyningsområder.
  3. Lavbundsarealer, som fx kunstigt afvandede eller drænede arealer, der tidligere var enge, moser, lavvandede søer og fjordarealer, skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg. Eventuelle anlæg på lavbundsarealer skal udformes under hensyn til mulighederne for en fremtidig anden naturmæssig anvendelse af arealerne.
  4. Planlægningen for områder til veje og parkeringspladser skal tilgodese muligheden for, at der på et tidspunkt kan etableres ladestationer for el-biler.
  5. Ved udlæg af nye områder til byformål skal det sikres, at arealafgrænsningen tager højde for fremtidige havvandsstigninger samt oversvømmelsesrisici efter kraftige regnskyl.
  6. Der skal udpeges områder til skovrejsning med det formål at binde en større andel CO2.
  7. Der søges oprettet et Klimaråd.

 Sol og vind

Redegørelse

På den ene side skal vi iværksætte forebyggende aktiviteter, der kan mindske udledningen af CO2. Det kan f.eks. dreje sig om begrænsning af biltrafikken, nedsættelse af energi forbruget i bygninger, eller binding af C02 i vådområder. På den anden side skal vi forberede os på en situation med stigende vandstand i havene, og hyppigere oversvømmelser i forbindelse med kraftige regnskyl. Det betyder, at vi må vurdere, om nye byområder ligger hensigtsmæssigt, og om der skal etableres nye diger eller udlægges areal til vådområder. 

Reduktion af CO2-udslippet - klimaforebyggelse
Kommuneplanen fastlægger bymønstret i kommunen, herunder hvilke byer der skal vokse. Kommuneplanen fastlægger bl.a. placeringen, anvendelsen og afgrænsningen af nye byområder, samt kommunens infrastruktur. Med andre ord er kommuneplanen afgørende for, hvordan kommunen kommer til at fungere i fremtiden i forhold til f.eks. trafik, bosætning, erhvervsudfoldelse og fritidsaktiviteter. Derfor er kommuneplanen også et vigtigt værktøj til at reducere CO2-udslippet.  
Nyborg Kommune ønsker at prioritere en forøget indsats for at nedbringe energiforbruget og dermed CO2-udslippet højt i de kommende år.

Kommunen arbejder for at reducere CO2 og nedbringe energiforbruget i kommunale ejendomme. Det kan bl.a. ske ved at igangsætte renovering af de kommunale ejendomme med det formål at investere i energibesparelser og ny teknologi på energiområdet.

En  måde at nedbringe kommunens samlede CO2-udslip på er gennem lokalplanlægning for byudviklingsområder. O2-udslippet kan også begrænses ved at sikre, at anvendelsen og dyrkningen af det åbne land planlægges hensigtsmæssigt i forhold til drivhusgasudslip. Således vil udlægningen af dyrkede arealer til vådområder kunne øge tilbageholdelsen af kulstof i jorden. Det skyldes, at CO2-optagelsen i vådområder, der ikke anvendes til dyrkning, er større end i områder, der anvendes til dyrkning. Ved skovrejsning vil der ligeledes ske en stor binding af CO2. Der bør derfor udpeges områder der er velegnet til skovrejsning.  Se afsnittet om Skovrejsning her.

Genetablerede vådområder vil afbryde afgasning af CO2 samtidig med, at udvaskning af næringsstoffer mindskes, hvilket er højt prioriteret i forhold til at gennemføre vandmiljøplanerne. Også rekreativt har vådområder et vigtigt formål ligesom det bør sammentænkes med behov for klimatilpasning i form af forebyggelse af oversvømmelser i tilknytning til ekstrem regn- og nedbørsmængder.

Oversvømmelsen af lavbundsarealer forventes at ske i takt med, at klimaforandringerne slår igennem. Med forøget vandstand i Storebælt og voldsomme regnskyl må det forventes, at lavbundsarealerne i perioder vil være oversvømmet. Se afsnittet om Lavbundsarealer her.

Trafikken udgør et meget væsentligt bidrag til CO2-udslippet. I Nyborg kommune er udpendlingen relativ stor. Nyborg Kommune er derfor interesseret i at se på mulighederne for at begrænse pendlingen, ved fx at sikre velplacerede samkøringspladser.

Nyborg Kommune vil desuden vurdere muligheden for at udskifte dele af -  eller hele - den kommunale vognpark med el-biler for at reducere CO2-udslippet. Det drejer sig f.eks. om de biler, der anvendes inden for plejesektoren. Et af problemerne omkring anvendelsen af el-biler er behovet for relativt hyppig opladning. Hvis el-biler skal anvendes i den kommunale drift, er det  nødvendigt at opbygge et system af ladestationer, der kan sikre, at de kommunale biler kan bliver opladet forskellige steder i kommunen. Nyborg Kommune ønsker derfor, at der bliver reserveret areal til ladestationer i forbindelse med vejarealer og parkeringspladser forskellige steder i kommunen. 

Nyborg Kommune er med i et forsøg med el-biler sammen med Nyborg Forsyning og Service A/S. Energistyrelsen har givet tilskud til indkøb af i alt 5 biler. I en forsøgsperiode frem til udgangen af 2013, afrapporteres erfaringerne løbende i projektet
 

Håndtering af vandstandsstigninger - klimatilpasning
I takt med at klimaforandringerne slår igennem, bliver det stadig mere nødvendigt at overveje, hvordan der i den kommunale planlægning kan tages højde for, at samfundsmæssige værdier i form af bygninger og anlæg kan blive ødelagt.

I forbindelse med udpegning af arealer til byudvikling i kommune- og lokalplanlægningen skal det vurderes, hvad en eventuel vandstandsstigning vil betyde. Afgrænsningen af nye byområder i forhold til landskabet og lavbundsarealerne skal foretages, så risikoen for oversvømmelse minimeres. For nye boligområder, der ligger inden for de arealer, der er udpeget som lavbundsarealer, kan der blive tale om at udtage områder. For andre områder vil etablering af diger kunne imødegå oversvømmelse.

 

Fremme af vedvarende energi
Udbygningen med vedvarende energi  er et vigtigt redskab for reduktion af udledning af drivhusgasser, f-eks. CO2-udledningen. Miljørigtig energiproduktion kan bl.a. ske ved vindmøller, solenergi (solceller eller solvarme) og biomasse (fjernvarme og kraftvarme) samt overskudsvarme fra virksomheder.
Kommunen vil derfor fremme etableringen af miljørigtige energianlæg til forsyning af nye og eksisterende fjernvarmeområder samt ved renovering af energianlæg på kommunens institutioner.

 I kommunen udnyttes allerede i dag en stor del af virksomheders overskudsvarme til fjernvarme. Der er yderligere potentiale for at øge anvendelsen af  overskudsvarme, hvilket dog nødvendiggør en ændring af skatteregler.

I kommunen er der endvidere et betydeligt potentiale for udnyttelse af biomasseaffald fra landbruget, fra industrien (f.eks. levnedsmiddelvirksomheder og storkøkkener) og fra husholdningen (grønt affald) i biogasanlæg.
Kommunen er i færd med at kortlægge potentialet for biomasseaffaldet i samarbejde med nabokommunerne, samt at finde de mest egnede placeringer for biogasanlæggene. F.eks. kan undersøgelsen vise,  at det er bedst at placerer biogasanlægget i nabokommunen og at Nyborg Kommune leverer biomasseaffald til anlægget.


Klimaråd

I takt med at klimaproblematikken fylder stadig mere, ønsker Byrådet at bidrage med løsninger, der tilvejebringes i en bred dialog med borgerne.  

Byrådet har besluttet at sammensætte et klimaråd af medlemmer fra Det Grønne Råd for at styrke kommunens samlede indsats, bidrage med klimavenlige tiltag overalt i kommunen og desuden give kvalificerede inputs til byrådets klimapolitik.

Det Grønne Råd har i maj 2010 anbefalet en anden sammensætning af et Klimaråd, da der er behov for medvirken og ekspertise fra en lang række andre aktører, bl.a. forsyningsselskaber, erhverv, rådgivere m.fl. Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde 22. november 2010 valgt at udsætte spørgsmålet om nedsættelse af et Klimaråd til efteråret 2011.

 


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.