Nyborg Kommune

Du er her: Home Det vil vi! Nyborg og omverdenen

Nyborg og omverdenen


Nyborg kommune er beliggende centralt i Danmark, i direkte kontakt med "det store H", der er den overordnede trafikkorridor, der forbinder det østlige og vestlige Danmark, og som åbner rige muligheder for en aktiv bosætnings- og erhvervsudvikling. Denne centrale beliggenhed ønsker byrådet at udnytte optimalt ved at gøre sin indflydelse gældende, hvor det er muligt både lokalt, regionalt og nationalt inden for rammerne af de overordnede interesser i kommuneplanlægningen (statslige interesser og regionale interesser). 

Den regionale udviklingsplan

Nyborg Kommune er, som de øvrige 22 kommuner i Region Syddanmark, omfattet af Den regionale udviklingsplan, der blev vedtaget af Regionsrådet den 29. september 2008. 

Visionen for Region Syddanmark er "det gode liv", der afspejler de mål og perspektiver for fremtidens Syddanmark, som regionsrådet og kommunerne i samarbejde med interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og andre aktører vil stræbe efter at realisere.

Visionen udmøntes gennem de tre værdier udsyn, frisind og bæredygtighed, hvor planen sætter fokus på fem retningsgivende strategier:

  • Bo og leve
  • Viden og læring
  • Vækst og velstand
  • Oplevelser og fritid
  • Sammenhæng og tilgængelighed 

Byrådets mål og visioner for Nyborg Kommune, som det fremgår af Kommuneplanstrategi 2008 og Kommuneplan 2009, følger op og understøtter intentionerne i den regionale udviklingsplan. 

Den regionale udviklingsplan kan ses via linket i boksen til højre.

Vækstplan Fyn

De fynske kommuner (med undtagelse af Middelfart) samt Ærø og Langeland har i forbindelse med landsplanredegørelse 2010 indgået et samarbejde med Miljøministeriet og Region Syddanmark om at udarbejde en vækstplan, så Fyn indgår på lige fod med vækstområderne i Det Østjyske Bybånd og Hovedstadsområdet. De fynske borgmestre har valgt at stå sammen om at skabe en udvikling på hele Fyn for at kunne vende tilbagegangstendenser og sætte Fyn på landsplankortet, - med udgangspunkt i at stimulere en udvikling fra industri mod vidensamfund på et bæredygtigt grundlag.

Projektet skal udvikle en fælles vision/strategi/plan for, hvordan den fysiske planlægning skal bidrage til en positiv udvikling på hele Fyn og øerne.

Storebæltsbroen

Nyborg og Fyn

Fyn er et godt sted at bo og leve, idet afstandene er korte, og alle forudsætninger for at leve et godt liv er til stede. Fyn har potentialerne til at blive et vækstområde med fokus på bæredygtighed.

Odense er landets tredjestørste by og det naturlige hovedcenter på Fyn med et stort arbejdskraftopland, universitetsby med mange uddannelsestilbud, universitetshospital, forskerpark og et af landets største handelscentre.

Odenses og Fyns udvikling hænger sammen, og der er en god balance mellem opland og center. Det er derfor byrådets ønske at styrke Fyn som et samlet vækstområde med Odense som det centrale omdrejningspunkt, og hvor Nyborg medvirker aktivt med sine potentialer. 

Kommuneplan 2009 skal  i den forbindelse afstemmes med nabokommunernes kommuneplaner, så planlægningsmæssige forhold på tværs af kommunegrænsen iagttages og vurderes.

For at sikre, at Fyn får en mere markant placering i regeringens vækstperspektiver, som er beskrevet i Landsplanredegørelse 2010, er der igangsat et planarbejde med deltagelse af Miljøministeriet, Region SydDanmark og de fynske kommuner undtagen Middelfart. Arbejdet forventes færdiggjort med udgangen af 2012.

 


  

Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.

 

Eksterne links

Den regionale udviklingsplan for Region Syddanmark