Nyborg Kommune

Du er her: Home Ferie og fritid Friluftsliv

Friluftsliv


Friluftslivet udgør et væsentlig element både for lokalbefolkning og turister. Friluftslivet rummer mulighed for naturoplevelser og øget sundhed. Med kommuneplan 2009 ønsker byrådet at forbedre og styrke friluftslivet i kommunen på et bæredygtigt grundlag.

Mål

Såvel det uorganiserede som det organiserede friluftsliv sikres gode udviklingsmuligheder i både det åbne land og i byerne.

Friluftsaktiviteterne skal styrke folkesundheden.

Der er god adgang til landskab, skov og kyst, så borgere og turisters mulighed for naturoplevelser styrkes.

Skovrejsning i nærheden af by og bosætningsmuligheder fremmes, så borgere kan udnytte skoven i dagligdagen til rekreation, motion og andre friluftsaktiviteter.

Der udarbejdes en samlet friluftsstrategi for hele kommunen.

Retningslinjer 

  1. Adgangen til og mellem væsentlige natur- og kulturområder skal styrkes under hensyn til de berørte arealers sårbarhed overfor publikumsbesøg.
  2. I planperioden, inden udgangen af 2014, udarbejdes en friluftsstrategi for hele kommunen
  3. I planperioden vil Nyborg Kommune løbende foretage en registrering af de eksisterende naturstier og øvrige adgangsmuligheder i det åbne land og gennem formidling gøre opmærksom på eksisterende muligheder for adgang til naturen.

  4. Nyborg Kommune vil arbejde for, at der etableres et overordnet net af sammenhængende stier, der binder land og by sammen og som giver mulighed for stier både bynært og adgang til landskab, skov og kyst. Der skal være specielt fokus på at sikre og udbygge adgangen til kysten.

  5. Udviklingen på friluftsområdet skal ske på et bæredygtigt grundlag og i respekt for de øvrige værdier og interesser i byer, naturen og landskaberne og under hensyntagen til og i samarbejde med foreninger, grundejere, erhvervslivet mv.

    Retningslinjer for cykelstier findes i hovedafsnittet Infrastruktur og Teknik i afsnittet Trafikstier. 

Redegørelse

Kommunen har gennem den fysiske planlægning mulighed for at fremme adgangen til det åbne land, til kysten og til natur- og rekreative områder i nærheden af byerne og sommerhusområderne.
God adgang til natur- og friluftsoplevelser er vigtig i konkurrencen om at fastholde og tiltrække nye borgere til kommunen samt skabe gode rammer for såvel kommunens borgere som  for turisme og erhvervsudvikling.

Gode friluftsmuligheder er endvidere med til at styrke folkesundheden. Der er i dag stigende fokus på de positive sundhedsmæssige effekter af natur og grønne områder. Friluftslivet bidrager således positivt til folkesundheden og giver en øget livskvalitet - og gode friluftsmuligheder betragtes som et væsentligt led i forebyggelsespolitikken på sundheds- og socialområdet jf. kommunens Sundhedspolitik 2008-2010.

 

Med den lange kyststrækning, de forskellige landskabstyper og natur samt de varierede kulturlandskaber, har Nyborg Kommune et stort potentiale for friluftsliv. Nyborg Kommune har dog ingen længere og sammenhængende naturstier, idet de eksisterende vandre- og naturstier omfatter lokale rundstrækninger i skove eller naturområder. Nyborg Kommune vil løbende foretage en registrering af de eksisterende naturstier og øvrige adgangsmuligheder i det åbne land, og gennem formidling gøre mere opmærksom på de eksisterende muligheder for adgang i naturen.

På længere sigt ønsker byrådet et sammenhængende stisystem, der binder land og by sammen jf. Byrådets kommuneplanstrategi 2008. Stisystemerne vil øge de bynære rekreative muligheder, kæde større og mindre byområder sammen, samt forbedre adgangen til og forbinde nogle af kommunens store natur- og kulturmæssige værdier. Dette overordnede stisystem kan suppleres med lokale kortere stisløjfer, shelters, opholdsarealer m.m.

Byrådet vil udarbejde en samlet friluftsstrategi for kommunen. I strategien fastlægges kommunens politik på området, og det konkretiseres, hvordan mulighederne for friluftsliv kan forbedres, og i hvilken retning udviklingen skal gå. Der skal være plads til både ro og fordybelse og til oplevelser med puls og adrenalin.

Hovedtemaer i strategien vil bl.a. være bynære rekreative arealer, formidling og adgangen til natur, landskab og kysten m.m. Strategien vil indeholde en række forslag til handlinger. Nogle vil være meget konkrete og kan gennemføres umiddelbart, mens andre kræver afklaring og udvikling i dialog med berørte parter. Takten hvormed forslagene kan gennemføres vil afspejle kommunens økonomi, muligheder for ekstern finansiering og medspilleres bidrag.

Nye rekreative aktiviteter i kommunen, herunder etablering af naturstier, skal så vidt muligt søges gennemført af frivillighedens vej og i dialog med berørte lodsejere.

Med hensyn til stilleområder henvises til opslag om Støj

 Sti på det gamle jernbanetracé ved Ladegårds Å 


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.

 

Eksterne links

Nyborg Kommunes Sundhedspolitik