Nyborg Kommune

Du er her: Home Ferie og fritid Lystbådehavne

Lystbådehavne


Ved lystbådehavne forstås egentlige havneanlæg for lystbåde med hertil knyttede faciliteter herunder landarealer til parkering, vinteroplægningsplads, skibsrelaterede aktiviteter samt badefaciliteter mv. Kommuneplan 2009 åbner mulighed for etablering af en ny lystbådehavn i Knudshoveds gamle færgehavn.

Mål

Nyborg Lystbådehavn skal rumme de faciliteter, der kan forventes af et moderne havneanlæg, således at de faste brugere og gæstesejlere kan serviceres optimalt.  
Øster- og Vesterhavnen skal sammen med Fiskerihavnen, Kanalen og Midterpierens kajstrækning mod Tømmergraven indgå i et rekreativt havnemiljø for byens borgere, brugere og turister.
Sammen med lystbådehavnen skal de ovennævnte havneafsnit udvikles som en samlet helhed i harmoni med den løbende boligorienterede byomdannelse  og medvirke til at sikre liv og aktivitet på de bynære havnearealer i Nyborg by.
Knudshoved gamle færgehavn skal udvikles som attraktiv lysbådehavn af regional og national betydning med tilhørende faciliteter, der udnytter områdets gode trafikale beliggenhed. 

Retningslinier

  1. Etablering af nye lystbådehavne eller udvidelse af eksisterende kapacitet kan kun finde sted, såfremt regionale eller nationale interesser samt internationale naturbeskyttelsesinteresser eller andre tungtvejende interesser ikke herved tilsidesættes.
  2. I forbindelse med udbygningen af Midterpieren på de tidligere færgelejearealer i Nyborg Havn skal der indpasses en ny lystbådehavn mod Tømmergarven bestående af ca. 40 bådepladser.
  3. Der kan i byzone og inden for rammerne af fredningsbestemmelserne for Knudshoved gamle færgehavn etableres en lystbådehavn i det eksisterende havnebasin med tilhørende faciliteter i form af administration/kontor, udstyrsbutik, restauranter, cafeer, klubhuse og servicebygninger. 

Redegørelse

I  Nyborg Kommune findes en lystbådehavn, beliggende  i Nyborg Havn. Nyborg Lystbådehavn råder over ca. 600 bådepladser. Ved udmundingen af Holckenhavn Fjord er der endvidere beliggende en mindre bådehavn med enkelte lystbåde og mindre både til jagt og fiskeri.   

Nyborg Havn omfatter Nyborg Lystbådehavn, Fiskerihavn, Vester- og Østerhavn samt Kanalen og Tyrmolen. Havnen drives fortrinsvis som rekreativ havn med en mindre fiskerihavn for erhvervs- og fritidsfiskere samt hjemhavn for lystfisketurskibe. Byomdannelsen på Vesterhavnen og færgelejerne har givet nye muligheder for udvikling af havnens rekreative anvendelse (fx jollebassinet og kanalen og den kommende lystbådehavn ved Tømmergraven). 

Nyborg Lystbådehavn har gennem de seneste 8-9 år i gennemsnit haft besøg af ca. 5.500 gæstesejlere i sæsonen fra april til september. Tallene er meget konstante, og de seneste år har der været tale om stigninger i besøgstallet. 

Lystbådehavnen har i samme periode været igennem en modernisering af faciliteter og udbygning. Der er nu ca. 600 bådepladser fordelt med ca. 500 pladser i Nyborg gamle lystbådehavn  samt ca. 80 gæstepladser i Vesterhavnen og Østerhavnen (inkl. Kanalen). 

Lystbådehavnen råder over faciliteter som slæbested, mastekran, miljøstation, skibshandel samt mindre værksteder. I lystbådehavnen har en række klubber og foreninger  til huse, bl.a. sejlforeninger, motorbådsklubben, roklubben, dykkerklubben, småbådsklubben m.fl.

Knudshoved Færgehavn

I fredningskendelsen for Knudshovedhalvøen åbnes der mulighed for, at der kan etableres en række forskellige rekreative tiltag i den gamle færgehavn på Knudshoved, fx lystbådehavn med tilhørende facilitetete. Der åbnes mulighed for opførelse af 6.000 m2 bebyggelse til disse formål på baggrund af en samlet planlægning, der skal godkendes af Fredningsnævnet. Fredningskendelsen for Knudshovedhalvøen kan ses ved at klikke på det eksterne link i boksen til højre.

I forbindelse med den endelige fredningskendelse, blev der på baggrund af en afgørelse i naturklagenævnet fastlagt, at bygningsmuligheden i området kan hæves fra 2.000 m2 bebyggelse til 6.000 m2. Denne udviddelse skulle sikre, at der var udviklingsmuligheder i områder til finansiering af en oprydning af de tidligere arealer, der var anvendt til opmarcharealer mv., og som blev overflødige med nedlæggelsen af færgefarten og åbningen af Storebæltsbroen.  

Det område der kan anvendes til lystbådehavn er beliggende i byzone. Nyborg er i tidligere planlægning udpeget som turistcenter, hvor der åbnes mulighed for etablering af nye lystbådehavne. Knudhoved Færgehavn kan således anvendes til en stor lystbådehavn af national betydning på grund af den optimale beliggenhed i forhold til det overordnede trafiknet i Danmark. i forbindelse med lystbådehavnen skal der åbnes mulighed for opførelse af bebyggelse i overensstemmelse med fredningskendelsens anvendelsesbestemmelser herunder, restauranter, cafeer, klubhuse samt andre  funktioner, der er nødvendige for driften af en moderne lystbådehavn.

 Alle planer i området kræver godkendelse af fredningsnævnet. Nedenstående kort viser det byzoneareal, der kan planlægges til lystbådehavn i Knudshoved gamle færgehavn.

 Den gamle færgehavn på knudshoved  

 

   

 

  

 

Område i byzone ved den gamle færgehavn på Knudshoved, hvor der kan planlægges for lystbådehavn, jf. fredningskendelsen

 


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.

 

Eksterne links

 Fredningskendelse Knudshovedhalvøen