Nyborg Kommune

Du er her: Home Infrastruktur og teknik Veje

Veje


Nyborg Kommune har sammen med staten ansvar for, at infrastrukturen opfylder borgernes, erhvervslivets og turisters behov for transport og fremkommelighed. Kommunen har ansvaret for udbygning, vedligeholdelse og trafiksikkerhed på ca. 500 km. kommunale veje med tilhørende stianlæg, herunder nationale og regionale cykelruter. Staten har ansvaret for største delen af statsvejene og jernbanenettet. A/S Storebælt er vejbestyrer på motorvejen fra Storebæltsvej mod øst udover Storebæltsbroen.

Nyborg Kommunes vejnet er delt op i et overordnet vejnet som består af motorvejen og landevejene, samt et lokalt vejnet som består af mindre kommuneveje og private fællesveje.  Kommunen er trafikalt gennemskåret af en motorvej som forbinder Sjælland med Fyn og Jylland. Det betyder, at trafik til den nordøstlige og sydøstlige del af Fyn fordeles gennem kommunens vejnet.

Mål

Trafikplanlægningen og vejudbygningen skal fastholde og understøtte  Nyborg Kommune som en dynamisk bosætnings- og erhvervskommune.

Der skal gives plads til - og muligheder for - at alle kan bevæge sig rundt i kommunen, og vejnettet skal sikres den fornødne kapacitet.

Fremkommeligheden på trafikvejene skal prioriteres højt med en hurtig afvikling via brede veje med cykelstier. Lokalvejene skal opleves som trygge uden unødig gennemkørende trafik.

Der skal sikres gode parkeringsforhold i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev.

Trafiksikkerheden skal forbedres med udgangspunkt i de nationale mål med en reduktion i personskaderne på 40 pct. i 2012 set i forhold til 2005

Cyklismen skal fremmes og korte bilture søges overført til cykel.

Der skal udarbejdes en samlet trafikplan for hele kommunen. 

Der skal arbejdes for, at staten fastholder planen om omfartsvejen ved Ørbæk

 

Tung trafik gennem Refsvindinge

 

Henvisninger

I menuen til venstre henvises til mere detaljerede retningslinjer og redegørelse for temaerne fremkommelighed, tilgængelighed og trafiksikkerhed.

Den kollektive trafik er behandlet i et særligt afsnit under Infrastruktur og teknik. Det kan findes her.

Hvad støj og trafik angår henvises til hovedafsnittet Natur og Miljø med et særligt afsnit om støj.

Hvad CO2 og trafik angår henvises opslaget "Det vil Vi" med et særligt afsnit om klima som ét af hovedtemaerne. 


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.