Nyborg Kommune

Du er her: Home Infrastruktur og teknik Veje Tilgængelighed

Tilgængelighed


Tilgængeligheden handler om, at alle trafikanter - herunder også i den kollektive trafik - kan komme frem til deres bestemmelsessted, uanset hvor det er i kommunen. Kommuneplan 2009 skaber vilkårene for den bedst mulige tilgængelighed på det samlede vejnet i Nyborg Kommune.


Retningslinjer

 1. Trafikplanlægningen, skal sikre god tilgængelighed til alle kommunens bysamfund, samt til væsentlige trafikmål som skoler, institutioner og sportsanlæg. Det gælder såvel vej- og stistrukturen som den kollektive trafik.
 2. Kommunens vejnet skal indrettes med belægninger på færdsels-, fodgænger-, og opholdsarealer, så trafikken kan afvikles fornuftigt, trygt, sikkert og med god tilgængelighed for for alle typer af trafikanter.
 3. Der skal sikres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev, herunder muligheden for nye parkeringspladser i periferien af bykernen, såfremt antallet af parkeringspladser i bymidten reduceres.
 4. Der skal sikres arealer til parkering af større køretøjer som lastbiler og sættevogne.
 5. Veje, der skal betjenes med kollektiv trafik skal i rimeligt omfang anlægges med stoppesteder, i byområder for hver ca. 500 m. Det bør så vidt muligt undgås at etablere bump m.v. på veje med kollektiv trafik. Såfremt der alligevel etableres bump m.v. skal der ved udformningen heraf sikres en vejledende hastighed på mindst 30 km/t for busser.
 6. Fodgænger- og opholdsarealer skal være jævne, faste og skridsikre, så fodgængere kan færdes sikkert på fortove, pladser og gågader. Markeringer som f.eks. følbar belægning anvendes på nye belægninger for at skabe velegnede krydsningsmuligheder af vejbaner for bevægelses- og synshandicappede.

Redegørelse 

Tilgængelighed for alle

At skabe tilgængelighed for alle indebærer, at udendørs færdselsarealer indrettes så der opnås størst mulig bevægelsesfrihed og -sikkerhed for alle.

Vejprojekter skal udformes så de er tilgængelige for alle. Dette skal ske gennem omhyggelig planlægning, hvor der tages hensyn til at alle brugergrupper kan færdes mellem forskellige mål via et velordnet, sammenhængende trafiksystem.

Større tilgængelighed medfører øgede udfoldelsesmuligheder for mange borgere, som ellers ikke ville kunne deltage som aktører på arbejdsmarkedet eller i fritids- og kulturlivet. Gennem øget tilgængelighed kan marginaliserede grupper komme til at yde værdifulde tilskud til samfundet.

Tilvejebringelse af tilgængelighed i vejprojekter kan i mange tilfælde ske uden store ekstraomkostninger. Etablering af større foranstaltninger, såsom elevatorer eller ramper ved store niveauforskelle, er selvfølgelig fordyrende elementer. Men ofte kan tilgængelighed indarbejdes ved valg af handicapegnede løsninger og materialer samt ved korrekt planlægning.

Ved at indarbejde tilgængelighed som en integreret del af trafik- og anlægsprojekter fra starten, på lige fod med æstetik, trafikafvikling, trafiksikkerhed og miljøhensyn, undgår man at skabe nye barrierer for færdselshandicappede i nye projekter. Samtidig undgår man vanskelige og uæstetiske ombygninger, når projektet er udført. I den forbindelse skal det understreges, at krav og hensyn til æstetik og tilgængelighed sagtens kan forenes og komplementere hinanden, hvis de samordnes rettidigt.

Nyborg Kommune har tiltrådt den International Traktat for Fodgængere - Walk21.

Traktatens strategiske principper er:  

 • Større mulighed for at bevæge sig trygt i det offentlige rum.
 • Velanlagte og velholdte fællesområder for mennesker.
 • Forbedret netværk af fodgængerruter.
 • Fodgængerfremmende rumlig planlægning og anvendelse af landområder.
 • Færre farer i vejtrafikken.
 • Mindre kriminalitet og mindre frygt for kriminalitet.
 • Større opbakning fra myndigheder.
 • En fodgængerkultur.

Parkering

Parkeringsproblemerne knytter sig primært til Nyborg by og specielt til forholdene i bykernen.

Nyborg byråd vedtog i 2000 at etablere en parkeringsfond for Nyborg Bykerne. Formålet med parkeringsfonden er at sikre etablering af offentlige parkeringspladser med en hensigtsmæssig placering i forhold til den bidragydende ejendom, hvor der ikke er muligt at placere de nødvendige p-pladser på egen grund. Parkeringsfonden sikrer at der anlægges de pågældende p-pladser indenfor en periode på 5 år.  Senest er der blevet etableret offentlig parkering med bidrag fra parkeringsfonden ved krydset Dronningensvej /Kgs. Bastionsvej.

Parkering på Torvet i Nyborg


  

Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.

 

Eksterne links

 Parkeringsfond.pdf (301.6 KB)

 International traktat for fodgaengere - underskrevet aftale.pdf (46.7 KB)