Nyborg Kommune

Du er her: Home Infrastruktur og teknik Veje Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed


Trafiksikkerhed handler om, at alle trafikanter skal kunne færdes trygt og sikkert på de offentlige færdselsarealer, herunder de kommunale veje og stier. Kommuneplan 2009 skaber - sammen med Trafiksikkerhedsplan 2009 - grundlaget for en endnu mere sikker og tryg trafik i Nyborg Kommune.

Retningslinjer

  1. Arbejdet med at øge trafiksikkerheden tager udgangspunkt i Handlingsplanen i Trafiksikkerhedsplan 2009 
  2. Alle nye større vejprojekter skal trafiksikkerhedsrevideres

Redegørelse

For Nyborg Kommune betyder den nationale trafiksikkerhedsmålsætning  en reduktion i antallet af personskader pr. år fra 63 i gennemsnit for 2004 - 2006 og til højest 38 personer i 2012 på kommunens veje. Det svarer til 25 færre tilskadekomne personer pr. år i 2012.

Omkostninger ved trafikulykker

I gennemsnit koster en enkelt personskade i trafikken knap 1,4 mill. kr.(2008 priser) til lægehjælp, hospitalsbehandling, pleje, genoptræning, tabt arbejdsfortjeneste og så videre. Materielskade uheld koster godt ½ mill. kr. pr. trafikuheld. Der er således mange penge at spare for samfundet ved at forbedre trafiksikkerheden. Hertil kommer sparede lidelser, bekymringer og sorger hos dem det går ud over, deres pårørende, vennekreds osv.

Vejtekniske tiltag

Ud fra analysen af politiregistrerede ulykker med personskader samt skadestueregistrerede ulykker er der udpeget 9 kryds og 7 strækninger på det kommunale vejnet, hvor der enten er sket ulykker med mindst 3 personskader eller mindst 5 ulykker i perioden 2003 - 2007. Disse steder fremgår af handlingsplanen i afsnit 8. Handlingsplanen er suppleret med 8 steder på vejnettet, som borgerne, herunder Landsbysamarbejdet har peget på som utrygge. Hvert sted er analyseret nærmere, og det er vurderet om eventuelle vejtekniske ændringer kan forbedre forholdene. Vejstandarden er generelt blevet bedre de seneste år, og heldigvis er der nu færre steder, hvor der er en meget stor koncentration af ulykker. Den større spredning af ulykker på vejnettet betyder, at de vejtekniske tiltag i stigende grad skal spredes på en større del af vejnettet for at opnå en effekt.

Information og kampagner

Trafikanternes adfærd er medvirkende årsag til ulykkerne, og fysiske forbedringer med vejtekniske tiltag skal suppleres med tiltag, der som formål har at få trafikanter til at ændre adfærd og være opmærksomme på farlige situationer og steder.
Derfor vil kommunen arbejde med information og kampagner. Nogle kampagner gennemføres alene af kommunen, mens andre gennemføres i samarbejde med Vejcenter Syddanmark (Vejdirektoratet), politiet og andre kommuner. På baggrund af ulykkesregistreringen, generel viden om trafikanter og ulykker samt borgerkommentarer vil kommunen især arbejde med følgende:

  • Kampagne i forbindelse med skolestart.
  • Cyklistkurser for skoleelever
  • Kampagner rettet mod unge trafikanter
  • Kampagner rettet mod (unge) knallertkørere
  • Kampagner rettet mod spirituspåvirkede førere
  • Kampagner rettet mod høje hastigheder.  

Skolestartskampagne

Ta' 10 af farten

Selekampagne

Øvrige aktiviteter

I planperioden vil kommunen arbejde videre med en række supplerende aktiviteter.

Der skal sikres personressourcer til løbende at følge op på trafiksikkerhedsplanen.

Der skal sættes fokus på trafikvaner, herunder især børn. Det gælder f.eks. en trafiksikkerhedspolitik for hver skole i samarbejde med skolerne og særlige projekter om forældre/børn for at få børn til at blive gode trafikanter mv.

Der skal også sættes fokus på kommunens egen kørsel. Det vil blive overvejet, hvordan kommunen kan stille krav til leverandører om trafiksikkerhed, og om der kan gøres en særlig indsats i forhold til kommunens ansattes egen kørsel i arbejdstiden.

Endelig vil kommunen arbejde for oprettelsen af et trafiksikkerhedsråd i kommunen, med deltagelse af politikere, lokalfora, politiet m.fl.

Nyborg Kommunes arbejde med trafiksikkerheden er nærmere beskrevet i Trafiksikkerhedsplan 2009, som forventes godkendt i 2009.
Der er link til trafiksikkerhedsplanen i boksen til højre. 


  

Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.

 

Eksterne links

 Trafiksikkerhedsplan 2009.pdf (6.5 MB)