Nyborg Kommune

Du er her: Home Infrastruktur og teknik Vindmøller

Vindmøller


I Nyborg Kommune er der ved starten af planperioden opstillet 43 vindmøller med mulighed for placering af endnu en mølle i et eksisterende vindmølleområde. Kommuneplan 2009 indeholder retningslinjer for opstilling af nye møller til erstatning for møller, der fjernes. Der udpeges ikke nye områder til placering af flere vindmøller her ud over. 

Mål 

En miljøvenlig energifyrsyning i Nyborg Kommune skal fremmes ved hjælp af vedvarende energi, herunder energi fra vindmøller. Der skal derfor arbejdes for at øge energiproduktionen fra vindmøller, bl.a. ved udskiftning af forældede møller.   

Der skal sikres en god landskabsmæssig indpasning af  nye vindmøller. Større uforstyrrede landskaber, fredede områder, skove samt områder med store naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og rekreative værdier skal friholdes for opstilling af  møller. 

Der skal gennemføres en vindmølleplanlægning, som konkret udpeger områder, hvor der evt. kan opstilles nye vindmøller, og som opstiller detaljerede principper for nye møller som erstatning for eksisterende. 

Retningslinjer 

 1. Vindmøller skal i videst mulig omfang opstilles på en måde, der tager hensyn til landskabelige og æstetiske forhold, og skal normalt opstilles i  et letopfatteligt geometrisk mønster. Møller inden for samme område skal have samme fysiske udformning, tilnærmelsesvis samme total højde, farve og omløbsretning samt være 3 bladet

 2. Der kan kun opstilles nye vindmøller over 25 m i udpegede vindmølleområder og i henhold til vindmøllecirkulærets bestemmelser.  

 3. Opstilling af nye vindmøller over 25 m kan kun ske på baggrund af VVM-screening og lokalplaner. Der skal udførlig redegøres  for omfanget af støjgener, herunder om Miljøstyrelsens vejledende støjkrav kan overholdes, samt for omfanget af reflekser og skyggekast i forhold til naboer. I lokalplanlægningen af de udpegede vindmølleområder skal det geografiske konsekvensområde for nye følsomme funktioner angives.  

 4. Inden for samme vindmølleområde skal møllernes navhøjde, rotordiameter og omdrejningstal tilnærmelsesvis være ens.  

 5. Vindmøller må have en maksimal totalhøjde på 80 m.  

 6. Tilladelse til opstilling af husstandsmøller afgøres på baggrund af en konkret vurdering for beskyttelsesinteresser, samt i forhold til støjpåvirkning og øvrige planmæssige overvejelser, herunder landskabshensyn for, om møllerne kan opstilles uden visuel konflikt med store vindmøller for landskabsoplevelsen. Husstandsmøller vil kun undtagelsesvis kunne forventes opstillet i kystnærhedszonen og i særlige landskabsområder.
  På områder omfattet af kirkefredning og i kirkernes omgivelser tillades ikke husstandsmøller opstillet.
  Husstandsmøller skal opstilles i umiddelbar nærhed af bebyggelse på egen grund.
  Husstandsmøller kræver landzonetilladelse jf. planloven.
  Udskiftning af eksisterende husstandsmøller kræver ny landzonetilladelse.
   

 7. Vindmøller kan ikke opstilles i områder, som er fredede eller under fredning, eller som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3, §4, §15 eller §16. For husstandsmøller træffes afgørelsen dog baseret på en konkret vurdering, jf. ovenstående retningslinje.  

 8. Vindmøller bør ikke opstilles på lavbundsarealer, som rummer mulighed for gennem naturgenopretning at udvikle sig til naturområder.  

 9. Lovgivningsmæssige minimumsafstande til naboer for placering af vindmøller skal overholdes.  

 10. Der må ikke planlægges for støjfølsom anvendelse inden for minimumsafstanden, med mindre det kan godtgøres, at støjgrænserne kan overholdes.  

 11. Vindmøller skal opstilles med hensyn til overordnede radiokædeforbindelser.  

 12. Vindmøller der har været ude af drift i et år, og som er ophørt med at producere, skal fjernes uden udgift for det offentlige. Der skal derfor i forbindelser med tilladelser, tinglyses en fjernelsesdeklaration, der sikrer fjernelse af vindmøller, uden udgift for det offentlige. Dette skal fremgå af vindmøllelokalplaner.  

Redegørelse 

Nyborg Kommune ønsker at styrke den vedvarende energi, herunder energi fra vindmøller. 

Temaplan for Vindmøller

Der udarbejdes en vindmølleplan for hele kommunen, der konkret udpeger rammeområder for opstilling af vindmøller over 25 m, og hvor der vil blive taget stilling til de i Regionplanen udpegede vindmølleområder,  evt. udpegning af nye områder, herunder områder hvor der tidligere er opstillet vindmøller over 25 m på landzonetilladelser. 

Derfor udpeges der ikke i denne kommuneplan konkrete rammeområder til vindmøller. Arbejdet med en temaplan for vindmøller er igangsat og forventes vedtaget i begyndelsen af 2012.

Udskiftning af vindmøller
I Nyborg Kommune er der opsat 43 vindmøller, og med undtagelse af vindmølleområdet ved Ferritslevvej//Tvevadgyden, hvor der er placeringsmulighed for yderligere 1 mølle mere, er alle de i regionplanens udpegede vindmølleområder, udnyttet.

Mange af vindmøllerne i Kommunen er opstillet, inden der blev foretaget en egentlig vindmølleplanlægning, og har ikke en landskabelig optimal placering i landskabet.
Mange af vindmøllerne har desuden ikke en optimal energiproduktion, hvorfor der kan opnås en væsentlig bedre udnyttelse af vindenergien, ved at muliggøre en udskiftning til mere effektive møller. Samtidig med at uheldigt landskabeligt placerede møller ikke tillades udskiftet.

Eksisterende vindmøller kan derfor udskiftes, såfremt det er møller indenfor udpegede vindmølleområder i vindmølleplanen, der udskiftes med nye og mere effektfulde, samt at det ikke er i strid med øvrige retningslinjer i denne kommuneplan, herunder for støjkrav og minimumsafstande til nabobeboelse og egen bolig-bebyggelse m.v. 

Ved udskiftning/etablering af vindmøller skal der altid udføres en VVM-screening, og vurdering for om der skal udarbejdes en egentlig VVM-redegørelse.

Der kræves altid lokalplan for nye vindmøller (også ved udskiftning) over 25 m, hvor imod husstandsmøller altid kræver landzonetilladelse. 

Opstilling
Vindmøller skal ifølge vindmøllecirkulæret fortrinsvis opstilles i grupper. Ved grupper forstås normalt mindst 2 - 3 møller opstillet i ét vindmølleområde. Kommunen ønsker som udgangspunkt ikke enkeltstående vindmøller opstillet. Opstilling af vindmøllerne skal ske, så anlæggene kan opfattes som harmoniske helheder. Det er derfor vigtigt at stille krav til ensartethed og opstillingsmønstre i vindmølleplanlægningen. 

 Planlægning

Opstilling for vindmøller skal altid ske på baggrund af en lokalplan, og kræver iøvrigt landzonetilladelse. Lokalplanen kan dog udarbejdes med såkaldt bonusvirkning, der efterfølgende ikke kræver landzonetilladelse. For husstandsmøller kræves dog alene landzonetilladelse. Lokalplanen skal indeholde en vurdering af, hvordan møllerne visuelt vil påvirke beboelse, natur, landskab og de kulturhistoriske værdier, samt oplysning om støjkonsekvens og omfanget af skyggekast i forhold til nærmeste beboelse. Lokalplanen skal angive vindmøllernes maksimale totalhøjde, udformning, farve, antal og præcise placering af vindmøllerne indenfor lokalplanområdet, samt angive det geografiske konsekvensområde for nye følsomme funktioner.  

Støjpåvirkning
Den teknologiske udvikling samt møllernes højde, og dermed større afstandskrav til nabobeboelser, har muliggjort en stadig lavere støjpåvirkning fra vindmøller. Derfor medfører nye vindmølleprojekter lavere støjpåvirkning ved nabobeboelser end ældre møller. Dette betyder, at jo større og nyere møller der opstilles, desto lavere støjpåvirkning i forhold til ældre møller. Emnet vil blive grundig vurderet i en lokalplan og evt. VVM-screening, efter ansøgning om konkret opstilling. Der henvises til kravene i vindmøllecirkulæret. 

Skyggepåvirkning
I forbindelse med kommunens sagsbehandling skal der, ud over støj og visuel påvirkning, tages hensyn til skyggekastpåvirkninger. Miljøministeriet anbefaler, at der højest må forekomme 10 timers reel skyggekastpåvirkning om året. Det er for nyere møller teknisk muligt at regulere antallet af skyggekasttimer så kravene overholdes, idet møllerne kan programmeres til at standse på de kritiske tidspunkter. 

Hensyn til andre tekniske anlæg
Vindmøller placeret i en radiokædes sigtelinje vil kunne påvirke de radiomæssige forhold, så signalet forringes væsentligt. I henhold til Telestyrelsens anbefaling vil vindmøller derfor som hovedregel ikke kunne placeres indenfor 200 meter fra en radiokædes sigtelinje. I tilfælde af tvivl i konkrete sager skal radiokædeoperatørerne høres med henblik på en vurdering af vindmølleprojektets indflydelse på radiokædestrækningen.

Det anbefales, at vindmøller placeres i en afstand af min. 2 x den maksimale møllehøjde fra naturgastransmissionsledninger. 

Henvisninger
Cirkulære nr. 9295 af 22. maj 2009 om planlægning for og landzonetilladelser til opstilling af vindmøller. 

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller - bekendtgørelse nr. 1518 af 14.12.2006. 

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 1335 af 6. December 2006. 

 Vindmøller  


  
Status

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1

Temaplan for Vindmøller

Tillægget er  i offentlig høring i perioden

13. september 2011 til 8. november 2011.

Indsigelser og bemærkninger skal sendes til

 teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk

Du kan se tillægget ved at klikke på nedenstående link

 kommuneplantillaeg_nr_1_temaplan_for_vindmoeller.pdf (1.5 MB)