Nyborg Kommune

Du er her: Home Miljøvurdering

Miljøvurdering


Lov om miljøvurdering af planer og programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling og bidrage til at integrere miljøhensyn i forbindelse med udarbejdelse og vedtagelse af planer. Det indebærer, at kommunen skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, hvis disse kan medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Kommuneplan 2009 er omfattet af krav om miljøvurdering.

Miljøvurderingen af Kommuneplan 2009 skal sikre, at hensynet til miljøet i videst muligt omfang er integreret i kommuneplanen, og at kommuneplanen er i overensstemmelse med de mål, som er opstillet i Kommuneplanstrategi 2008, der ligeledes indeholder Nyborg Kommmunes Agenda 21-strategi.  Miljøvurderingen offentliggøres sammen med kommuneplanen.

I forbindelse med Kommuneplan 2009 er det primært de dele, hvor der foretages indholdsmæssige eller geografiske ændringer, der miljøvurderes  Ændringer i Kommuneplan 2009 er vurderet i forhold til den gældende planlægning, der udgøres af de tre tidligere kommuners kommuneplaner samt Regionplan 2005 -.

I Kommuneplan 2009 miljøvurderes nye arealudlæg til byvækst (boligområder og erhvervsområder) i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk. Herudover miljøvurderes kommuneplanens udvidelser til detailhandel i Nyborg by samt muligheden for udnyttelse af Knudshoved gamle færgehavn til lystbådehavn.

Du kan se et ikke-teknisk resume af miljøvurderingen ved at klikke på dette link  ikke teknisk resume af miljovurderingen.pdf (53.5 KB)

Hvis du vil se miljøvurderingen i sin helhed skal du klikke på dette link  Miljovurdering af Kommuneplan 2009.pdf (180.3 KB)

Iforbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen er der udtaget store dele af de i forslaget vurderede byudviklingsarealer. Det drejer sig bl.a om erhvervsudlæg ved motorvejen og byudvikling syd for Hjulby Sø og ved Sentvedvej i Ørbæk. Miljøvurderingen skal ses i dette lys.

 Rekreativ sti mellem byudviklingsområdet nord for Fynsvej og Borgeskovskolen


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.

 

Eksterne links

Lov om miljøvurdering af planer og programmer