Nyborg Kommune

Du er her: Home Natur og miljø

Natur og miljø


Natur og miljø er vigtige og omdiskuterede temaer, der ligger mange på sinde. I Nyborg Kommune skal naturen og miljøet vægtes højt. Dette hovedafsnit i kommuneplanen gennemgår, hvordan disse emner skal forvaltes i Nyborg Kommune. Retningslinjerne for de enkelte emner fastlægger først og fremmest anvendelsen af arealerne i det åbne land, herunder kommunens forvaltning af de ankelte arealtyper. Hvad miljøforholdene angår, vil retningslinierne også have betydning for arealerne i byzone.

 

Arven fra Regionplan 2005

Nyborg Kommune har i videst muligt omfang valgt at overføre de gældende regionplanretningslinjer fra Fyns Amts Regionplan 2005  for natur- og miljøområdet til Kommuneplan 2009. Årsagen er først og fremmest, at Nyborg Kommune endnu ikke har gennemført de nødvendige analyser  for udarbejdelse af eventuelle ændrede retningslinjer. Det er målet, at der i de kommende år skal sættes fokus på så mange af disse analyser som muligt, således at der i den følgende Kommuneplan 2013 kan indarbejdes opdaterede retningslinjer for natur- og miljøforholdene.

 

Temaer på natur- og miljøområdet

Kommuneplan 2009's hovedafsnit om natur og miljø rummer følgende temaer: Landskaber, naturbeskyttelse, skovrejsning, lavbundsarealer, jordbrug, kulturarv og bevaring, kystnærhedszonen, geologi, vandløb, søer og kystvande, grundvand, støj, råstoffer, samt VVM-anlæg. For hvert af disse temaer er angivet mål, retningslinjer og en redegørelse, der begrunder og uddyber retningslinjerne.

Temaerne kan findes ved at klikke i menuen til venstre.

Kysten ved Slipshavn på Knudshovedhalvøen


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.