Nyborg Kommune

Du er her: Home Natur og miljø Grundvand

Grundvand


Kommuneplan 2009 opstiller mål og retningslinjer for grundvandsbeskyttelse, vandforsyning og vandindvinding i Nyborg Kommune.

 

Mål

Grundvandet i Nyborg Kommune skal beskyttes bedst muligt.

Det nuværende og fremtidige behov for tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning til borgere og erhvervsliv skal sikres ved en bæredygtig udnyttelse af grundvandet og med mindst muligt spild.

Drikkevandsforsyningen skal i videst muligt omfang baseres på rent grundvand, hvor der ikke er behov for videregående vandrensning.

 
Redegørelse

Ny vandplan
Målene for kvaliteten af grundvandet samt omfanget af vandindvinding fastsættes fremover i de statslige vandplaner jf. Miljømålsloven. Den nye vandplan vil indeholde nye målsætninger for fjorde, søer, vandløb og grundvand, og forventes vedtaget ved udgangen af 2011.

Retningslinjer og målsætninger i Regionplan 2005, der nu er ophævet til landsplandirektiv, gælder indtil Folketinget har vedtaget vandplanen. Efter vedtagelsen gælder de nye målsætninger og retningslinjer i vandplanen, der vil være bindende for kommuneplanen og kommunens administration af hele vandkredsløbet.

Indtil vandplanen er vedtaget, administrerer kommunen derfor efter retningslinjerne i Regionplan 2005, hvorefter der administreres efter kommuneplanens retninglinjer og de nye vandplaners målsætninger.

Nogle retningslinjer fra Regionplan 2005 medtages ikke i de nye vandplaner, men er relevante i kommunalt regi. Disse retningslinjer overføres derfor til kommuneplanen.

På de underliggende sider ligger retningslinjer og redegørelser for henholdsvis Grundvandsbeskyttelse, Vandforsyning og Vandindvinding


Rent vand


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.

 

Eksterne links

Regionplan 2005 - Grundvand