Nyborg Kommune

Du er her: Home Natur og miljø Grundvand Vandindvinding

Vandindvinding


I visse områder af kommunen er der ikke tilstrækkeligt grundvand til at dække alle behov. Flere steder er yderligere drikkevandsindvinding begrænset som følge af  salt grundvand, forurening eller naturhensyn. Kommuneplan 2009 indeholder derfor en prioritering af grundvandsressourcens anvendelse.

Retningslinjer

  1. I områder hvor der ikke er tilstrækkeligt grundvand til alle vandingsformål, skal anvendelsen prioriteres således: 1. Vanding i væksthuse, 2. Vanding af gartneriafgrøder på friland og 3. Vanding af almindelige landbrugsafgrøder, samt vanding i skovbrug.
  2. Eksisterende tilladelser til vanding kan inddrages, når de udløber, hvis vandet kan eller skal anvendes til behov, der er højere prioriteret. Hvor der er begrænsede vandmængder til rådighed, skal de reserveres til udvidelse af eksisterende tilladelser til vanding i væksthuse og gartneriafgrøder på friland.
  3. Tilladelse til vandindvinding, der kan betyde væsentlige naturforringelser for de højest målsatte naturområder (A eller B) samt søer, vandhuller og kilder med særlige biologiske interesser bør undgås.
  4. Indvinding af vand til varmeudvinding og køleformål må ikke virke begrænsende for eksisterende eller fremtidige vandindvindinger og bør ikke være vandressourceforbrugende eller påvirke naturområder og vandføringen i vandløb. Efter varmeudnyttelsen skal grundvandet normalt ledes tilbage til det jordlag, hvorfra det indvindes.
  5. Grundvandskøleanlæg må normalt ikke etableres inden for områder med særlig drikke-vandsinteresse samt indvindingsoplande til vandværker beliggende uden for område med særlige drikkevandsinteresser. Anlæg skal endvidere placeres, så der ikke sker en temperaturpåvirkning af indvindingsboringer.
  6. Nye boringer til almen vandforsyning skal så vidt muligt placeres opstrøms byområder og andre forureningskilder.
  7. Boringer og brønde til indvinding af grundvand må ikke uden forudgående myndighedsgodkendelse, placeres indenfor en afstand af 500 m fra forurenede grunde.

Retningslinjer og målsætninger i regionplan 2005, der nu er ophævet til landsplandirektiv, gælder frem til Folketinget har vedtaget vandplanen. Herefter gælder de nye målsætninger og retningslinjer i vandplanen, der vil være bindende for kommuneplanen og kommunens administration af hele vandkredsløbet. Indtil vandplanens vedtagelse, administrerer kommunen derfor efter retningslinjerne i Regionplan 2005, hvorefter der administreres efter kommuneplanens retninglinjer og de nye vandplaners målsætninger.

Redegørelse 

Forsyningen med drikkevand og vand til produktionsformål er af afgørende betydning for samfundet. I Nyborg Kommune er vandindvindingen til såvel drikkevand som til vanding i jordbruget og til industri baseret på grundvand. Det er derfor vigtigt at sikre grundvandet mod såvel forurening som overudnyttelse. Samtidig skal det også sikres, at vandindvindingen ikke er i konflikt med vandløbs- og naturinteresser.

I nogle områder af kommunen er der ikke tilstrækkeligt grundvand til at dække alle behov. Byrådet har derfor foretaget en prioritering af grundvandsressourcens anvendelse. Den almene drikkevandsforsyning inklusive dyrehold og mindre industri mv. prioriteres højest, og hensynet til naturinteresserne herunder vandføringen i vandløb, vandstanden i søer og vådområder næsthøjest. Når disse hensyn er tilgodeset kan der ske en tildeling af den resterende ressource til vanding i jordbruget og vandforbrugende industri m.v.

For at undgå eventuel forureningsspredning i grundvandet og til indvindingsboringer, bør boringer og brønde normalt ikke placeres inden for en afstand af 500 m fra forurenede grunde.

Et af de særlige problemer i kommunen er salt grundvand. Omkring Ullerslev og Nyborg samt langs kysten, er drikkevandsindvindingen flere steder påvirket eller truet af saltvand, som derfor er en begrænsende faktor for indvindingen. I Nyborg kan vandindvindingen således ikke øges på de eksisterende lokaliteter med drikkevandsboringer.


  

Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.