Nyborg Kommune

Du er her: Home Natur og miljø Kystnærhedszonen

Kystnærhedszonen


Kystnærhedszonen er en ca. 3 km. bred zone, der ligger langs med alle Danmarks kyster. Kystnærhedszonen er fastlagt i Planloven, og hensigten med kystnærhedszonen er at beskytte det danske kystlandskab mod uvedkommende byggeri og anlæg.

Mål

Kystnærhedszonen skal friholdes for bebyggelse og anlæg, der ikke er afhængige af kystnær placering, og derved beskytte kommunens værdifulde kystlandskaber mod unødige ændringer.

Offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges, og det skal tilstræbes at etablere et sammenhængende stisystem langs kysten syd for Nyborg.

Retningslinjer

  1. I den kystnære zone, inden for såvel de særlige landskabelige og særlige geologiske interesseområder samt inden for større sammenhængende landskabsområder (se afsnittet Landskaber), kan der alene ske bebyggelse eller etableres anlæg i ganske ubetydeligt omfang, og kun såfremt disse ikke forringer kystens naturmæssige, landskabelige eller rekreative værdi.
  2. I den kystnære zone, uden for de under pkt. 1 nævnte områdetyper, skal hensynet til de landskabelige interesser prioriteres højt ved planlægning og administration.
  3. Der kan kun inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone inden for kystnærhedszonen, såfremt der foreligger en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Nye byzoneudlæg til beboelse i kystnærhedszonen skal fastholdes til helårsbeboelse.
  4. I forbindelse med planlægning i kystnærhedszonen skal offentlighedens adgang til kysten sikres. Der er fokus på at opnå et sammenhængende stisystem langs kysten syd for Nyborg.
  5. Bortset fra trafikhavneanlæg og andre overordnede infrastrukturanlæg, kan der kun i ganske særlige tilfælde planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse.
  6. Der kan tillades jollepladser, anløbsbroer og lignende mindre anlæg hvor en afvejning af de rekreative ønsker mod andre arealinteresser tillader det.
  7. I forbindelse med lokalplanlægning inden for kystnærhedszonen skal det vurderes, hvordan ny bebyggelse kan indpasses i den kystlandskabelige helhed; herunder skal der oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, ligesom bygningshøjder over 8,5 m skal begrundes.

 • Retningslinjerne omfatter ikke byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af en jordbrugs- eller skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhverv. jf. planloven, såfremt det opføres i tilknytning til den hidtidige bebyggelse..

 

 

 

Redegørelse

Det danske kystlandskabs udstrækning og variation er enestående i Europa og er endvidere mange steder noget af det mest uberørte natur og landskab Danmark har. Nyborg Kommune vil sikre, at udviklingen i kystnærhedszonen sker under hensyntagen til den særlige natur samt de landskabelige og rekreative interesser, der knytter sig til kystområdet.

Kystområderne udgør landskabelige helheder med væsentlige natur- og landskabsværdier. Kystnærhedszonen dækker alle kyster og omfatter alle arealer i landzone og alle sommerhusområder inden for en afstand på op til 3 km fra kysten.

De åbne kystlandskaber er attraktive i mange sammenhænge og er derfor under stadigt pres fra ønsker om kystnær placering af bebyggelse og anlæg. Det åbne kystlandskab kræver derfor en særlig opmærksomhed med henblik på at friholde landskabet for bebyggelse og anlæg, der kan placeres længere inde i landet.

Kystnærhedszonen er en planlægningszone og ikke en forbudszone. Udvikling er ikke udelukket, men kræver en grundig planlægning, hvor der sker en afvejning af hensynet til bevarelse af det åbne kystlandskab på den ene side og sikring af en fortsat udvikling af kommunen på den anden side.

Kystlandskabet skal som udgangspunkt friholdes for yderligere bebyggelse. Det gælder byudvikling, tekniske anlæg og ferie- og fritidsanlæg i det åbne land. De funktioner, der er afhængige af kystnærhed, skal stadig kunne indpasses - dog således at åbne kyststrækninger friholdes. I den konkrete sagsbehandling skal det vurderes, hvordan ny bebyggelse kan indpasses i den kystlandskabelige helhed, herunder skal det i lokalplaner for byggeri i kystnærhedszonen oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, ligesom bygningshøjder over 8,5 m skal begrundes særskilt.

Som kystby har Nyborg en særlig udfordring med hensyn til byudvikling i forhold til kystnærhedszonen. Ifølge planloven kan der kun inddrages nye arealer i byzone såfremt der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse. Kravet om en særlig begrundelse for kystnær lokalisering anses principielt for opfyldt inden for de mulige byvækstområder, der fremgår af kommuneplanen.

Ved kommuneplanrevision skal kommunerne jf. statslige udmeldinger, vurderer mulighederne for at forbedre større sammenhængende sommerhusområder samt sikre og udbygge offentlighedens adgang til kysten. Byrådet vil arbejde for, at der etableres en kystnær stiforbindelse syd for Nyborg, således der skabes en rekreativ, grøn forbindelse mellem sommerhusområdet ved Tårup Strand, Tårup Strandcamping og Kongshøj Camping. Se også afsnittet "Naturstier" her.

Den kystnære zone må ikke forveksles med den 300 m brede strandbeskyttelseslinjen, hvis bestemmelser skal friholde dette kystlandskab for ændringer og bebyggelse. Strandbeskyttelseslinjen er derfor en forbudszone langs kommunens kyster og vil sige, at der her inden for ikke må ske bebyggelse, terrænreguleringer m.v. Bestemmelserne om strandbeskyttelseslinjen administreres af staten.

 

Redegørelse for nye udlæg i kystnærhedszonen

Boligudvikling nord for Fynsvej:
Områderne er beliggende i direkte forlængelse af det eksisterende boligområde ved Jagtenborg, så der kan skabes en samlet ny bydel, der afsluttes mod Hjulbyvej. Områderne er beliggende vest for den eksisterende by uden kontakt med kysten. Bebyggelsen vil blive åben/lav og tæt/lav bebyggelse, hvis bygningshøjder ikke vil påvirke oplevelsen af kystzonen.

Erhvervsområde Vest:
Erhvervsudviklingen syd for Fynsvej afsluttes på lang sigt mod Hjulbyvej som en naturlig forlængelse af det eksisterende erhvervsområde. Området er beliggende vest for Nyborg by uden kontakt med kystzonen. Bebyggelsen vil højdemæssigt videreføre den eksisterende planlægning og vil ikke virke skæmmende for oplevelsen af kystzonen.

Lystbådehavn ved Midtermolen i Nyborg og lystbåde-havn ved Knudshoved:
Der åbnes mulighed for etablering af ny lystbådehavn langs den vestlige kaj på Midtermolen i overensstemmelse med masterplanen for udvikling af de tidligere DSB-arealer. Der er tale om en mindre lokal lystbådehavn med ca. 40 bådpladser til mindre både. Havnen skal udvikles sideløbende med boligudbygningen på Midtermolen, så der skabes rammer for et aktivt maritimt miljø på de bynære havnearealer. Det er aktiviteter der naturligt hører til i bynære havneområder, og det vurderes ikke at være skæmmende for oplevelsen af kystzonen, men medvirke til en revitalisering af de tidligere færgearealer med en stor offentlig tilgængelighed.

Lystbådehavn på Knudshoved:
Der åbnes mulighed for etablering af en lystbådehavn for store både i den tidligere færgehavn på Knudshoved i overensstemmelse med fredningskendelsen. Der er tale om et eksisterende havneanlæg,  der finder en anden anvendelse end tidligere og med en unik trafikal beliggenhed. Da anlægget således er beliggende umiddelbart mod motorvej, jernbane og Storebæltsbro i et meget teknificeret område, vurderes påvirkningen af kystzonen at være begrænset.

 

Redegørelse for Golfbane ved Kongshøj, Udvidelse af campingplads ved Tårup og Nyt sommerhusområde ved Slude Strand fremgår af notatet ”Ferie og Fritid - sammenhængende turistpolitiske overvejelser”, der kan ses her

 Kongshøj Strand


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.