Nyborg Kommune

Du er her: Home Natur og miljø Landskaber

Landskaber


Kommuneplan 2009 opstiller mål og retningslinjer for landskaberne i Nyborg Kommune. Det gælder især beskyttelsen af de værdifulde landskaber. 

Mål

Landskabsværdierne skal fortsat beskyttes. Det sikres ved at skabe balance mellem benyttelse og beskyttelse af det åbne land. Landskabets tilstand skal styrkes og forbedres, hvor der er behov for det, og offentlighedens adgang til de landskabelige oplevelsesmuligheder skal sikres og forbedres.

Der skal udarbejdes en landskabsplan for hele Nyborg Kommune. Arbejdet med udarbejdelse af en Landskabsplan afsluttes inden 2014.

Retningslinjer

  1. I de særlige landskabelige beskyttelsesområder kan der kun etableres bebyggelse eller andre anlæg i ganske ubetydeligt omfang, og kun hvis beskyttelsesinteressen ikke tilsidesættes.
  2. De større sammenhængende landskabsområder skal friholdes for etablering af større bebyggelse og større tekniske anlæg, med mindre det kan sikres, at hensynet til de lanskabelige værdier kan løses tilfredsstillende. Planlægning for eller meddelelse af landzonetilladelse til bebyggelse, herunder tekniske anlæg, kan kun ske, hvis det er godtgjort, at de landskabelige interesser ikke tilsidesættes.
  3. I det åbne land i øvrigt kan bebyggelse og etablering af anlæg finde sted, hvis det sikres at landskabsinteresserne ikke tilsidesættes i væsentligt omfang.
  4. Retningslinjer for landskabet i kystnærhedszonen samt i de særlige geologiske interesseområder fremgår af opslagene om Kystnærhedszonen og opslaget om Geologi.

Redegørelse

Retningslinjer og redegørelse er udarbejdet på baggrund af Fyns Amts kortlægning i forbindelse med Regionplan 2005.  De landskabelige interesseområder fremgår af kortet.

Baggrunden for udpegning af de landskabelige beskyttelsesområder er, at det uforstyrrede landskab er under pres. Det kan f.eks. være fra byudvikling, ferie-fritidsanlæg, større vejanlæg, råstofindvinding og større landbrugsbyggeri. Landskaber, der fremstår som uforstyrrede, rummer en væsentlig værdi i sig selv, og mulighederne for at opleve disse landskaber er blevet mindre.  Udpegningen og retningslinjerne skal medvirke til at sikre, at det åbne land fortsat rummer karakteristiske og oplevelsesrige landskaber, som blandt andet kan udnyttes aktivt til at tiltrække nye bosættere og turister til kommunen.

I Nyborg kommune har istiden efterladt mange smukke og oplevelsesrige landskaber. Det kan være i form af dalstrøg med vandløb, og det kan være flotte åbne udsigter. Landskabet får ofte sin værdi gennem et samspil mellem de æstetiske forhold, naturen, kulturhistorien og geologien i landskabet.

De særlige landskabelige beskyttelsesområder

De særlige landskabelige beskyttelsesområder er de områder, der rummer de største landskabelige beskyttelsesinteresser. De omfatter områder med særlige udsigtsforhold og lokaliteter, hvor landskabsformerne afviger markant fra omgivelserne. Det er typisk områder, som har særlig geologisk interesse, og som indeholder natur- og kulturelementer. Disse områder er særligt sårbare overfor byudvikling, større tekniske anlæg, herunder vindmøller, master m.v., bebyggelse, infrastrukturanlæg, råstofindvinding og tilplantning.

I Nyborg Kommune er de særlige landskabelige beskyttelsesområder udpeget omkring godserne Holckenhavn, Ravnholt og Lykkesholm. Disse udgør typiske uforstyrrede herregårdslandskaber der er karakteriseret ved at være domineret af store åbne markflader uden bebyggelse. Sammen med deres landskabelige beliggenhed byder de på rige muligheder for f.eks. visuelle oplevelser. Området omkring Lykkesholm er også udpeget på grund af, at de ligger i karakteristiske tunneldallandskaber. Andre udpegede områder er tunneldalen mellem Æble og Sulkendrup, der er en del af Ørbæk Tunneldal, samt tunneldalen ved Herbæk syd for Ørbæk Lunde. Området omkring Stevnshøj  ved Kogsbølle, der bl.a. indeholder kommunens højeste punkt er højt målsat, da det byder på en helt unik udsigt over Nyborg og det omliggende landskab.

De større sammenhængende landskabsområder

De større sammenhængende landskabsområder omfatter noget større områder med betydelige landskabelige værdier, herunder også de mest velbevarede hovedgårdslandskaber. De er sårbare overfor etablering af større bebyggelse og større tekniske anlæg og bør derfor friholdes for sådanne anlæg, med mindre hensynet til  bevaring af landskabsværdierne kan løses på tilfredsstillende vis. Disse landskabsområder kan også være sårbare overfor byudvikling, men dette skal vurderes nøjere i de konkrete tilfælde ved de enkelte byer i bymønstret.

De større sammenhængende landskabsområder i Nyborg kommune er koncentreret omkring de større åsystemer: Ørbæk Tunneldalsystem, Kongshøj Å Tunneldalsystem og Vindinge Å.

Ørbæk Tunneldalssystem, også kaldet Lykkesholm Tunneldal, dækker med sine forgreninger et areal på ca. 1300 ha. Tunneldalen strækker sig med en længde på ca. 30 km i sydvestlig retning fra Holckenhavn Fjord i nord, hvor dalen er oversvømmet af havet, over Ørbæk til lige nord for Gislev, hvor den møder Kongshøj ådalen. Tunneldalssystemet består af et forgrenet system af tunneldale, med skiftevis markante og mindre markante dyrkede dalsider og smalle dalbunde. Dalsiderne der overvejende er opdyrkede, danner de overordnede landskabsrum, der igen underopdeles i mindre lukkede landskabsrum af krat, småbevoksninger og skovområder. Vandmøller med tilhørende mølledamme ligger jævnt fordelt langs åløbet i den snævre tunneldal. Benyttelsen af vandløbet har sin kulturhistoriske oprindelse i tiden inden udskiftningen, dvs. en tidsdybde på over 200 år.

Kongshøj Å Tunneldalssystem dækker et areal på ca. 1700 ha, og forløber fra Gislev i vest over Frørup og ud til Storebælt i øst over en længde på ca. 15 km. Området forgrener sig over kongshøj Å, Holme Bæk, Sorteå og Fiskebæk. Tunneldalssystemets bredde varierer mellem ca. 250 m og ca. 2 km. Tunneldalene med de dyrkede dalsider, engarealerne og de spredtliggende gårde fremstår tydeligt i hele tunneldalssystemet. Kulturhistorisk afspejles relationen mellem naturgrundlaget og landbrugsproduktionen. Tunneldalssystemet byder menge steder på gode visuelle oplevelsesmuligheder ved op- og nedkørsel af tunneldalene.

Vindinge Åsystemet omkranses på alle sider af Nyborg morænelandskab og er ca. 800. ha stort. Området strækker sig over ca. 10 km fra nordvest til sydøst mellem Ullerslev og Nyborg. I den vestlige del af er området karakteriseret ved at indeholde mange vådbundsområder, mange ekstensivt dyrkede landbrugsflader og relativt få mindre gårde. Den ekstensive landbrugsdrift med enkelte gård- og husmandsbebyggelser langs vejene afspejler områdets kulturhistoriske oprindelse samt relationen til naturgrundlaget. Den østlige del strækker sig fra Vibeholm til Storebælt og er karakteriseret ved ikke at være blevet bebygget eller opdyrket under udskiftningen og fremstår som et naturområde. Visuelt rummer landskabet omkring Hindemae Hovedgård, broen over Vindinge Å og Hindemae Mølle de største muligheder for oplevelser.

Det åbne land i øvrigt

Det åbne land i øvrigt er de områder og landskaber, der ligger uden for de særlige landskabelige beskyttelsesområder og de større sammenhængende landskabsområder. Der er også landskabsinteresser og -værdier knyttet til disse områder. For disse områder er det især væsentligt, at sikre at planlægningen for byudvikling, skovrejsning, større tekniske anlæg m.v. tager rimelige hensyn til landskabets karakter og bæreevne.

Landskabsplan 

I den kommende planperiode skal der sættes fokus på landskabet. Der skal derfor, på baggrund af en landskabsanalyse foretaget efter landskabskaraktermetoden, udarbejdes en samlet landskabsplan for hele kommunen. Landskabsanalysen opdeler kommunens areal i en række landskabsområder. De enkelte landskabsområder vurderes i forhold til landskabskarakterens styrke, tilstand, sårbarhed og visuelle oplevelsesmuligheder. Denne vurdering fastlægger så i hvilken kategori det enkelte landskabsområde skal indplaceres. De indplaceres i følgende kategorier: 

  • Områder, der skal beskyttes og bevares.
  • Områder, der skal vedligeholdes og styrkes.
  • Områder, der kan ændres eller nyskabes.

Det er målet, at den samlede landskabsplan fastlægger retningslinjer for hvert landskabsområde. Retningslinjerne skal sikre kvaliteten af landskabsområdernes karakter og særlige oplevelsesmuligheder. For landskabsområder, der rækker ind i omliggende kommuner, er det væsentligt, at der samarbejdes om udarbejdelsen af landskabsplanerne.

I forbindelse med udarbejdelse af landskabsplan vil følgende blive inddraget i forbindelse med analyse af kommunens kystområder:
- hvilke typer findes i kommunen, - katagorisering i forhold til landskabelig og naturmæssig værdi, - beskrivelse af kysternes udvikling, - offentlighedens adgang og rekreative udnyttelse.  
  

 


  

Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.