Nyborg Kommune

Du er her: Home Natur og miljø Lavbundsarealer

Lavbundsarealer


Lavbundsarealer er områder, der tidligere har rummet enge, moser, lavvandede søer og strandenge med store naturværdier.  Kommuneplan 2009 indeholder mål og retningslinjer for fastholdelse og udvikling af lavbundsarealer i Nyborg Kommune.

Mål

Lavbundsarealerne i Nyborg Kommune skal udvikles til værdifulde natur- og vådområder af hensyn til vandmiljøet og naturen.

Omfanget af vådarealer skal øges og så vidt muligt indgå i sammenhæng med bymæssig bebyggelse samt eksisterende vandløb og lavbundsarealer

Retningslinjer 

  1. De udpegede lavbundsarealer skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg mv. Eventuelle anlæg på lavbundsarealer bør udformes, så en fremtidig vandstandshævning og naturudvikling på arealerne er mulig.
  2. Indenfor de udpegede potentielle vådområder må der ikke gives tilladelser til byggeri og anlæg mv., som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.
  3. Ved konkrete vådområdeprojekter skal der tages hensyn til skove, eksisterende og planlagte satslige og kommunale anlæg samt arealer med væsentlige naturværdier og kulturhistoriske interesser.
  4. Planlægning på lavbundsarealer og tilladelse til anlæg mm. bør ske under hensyntagen til risikoen for forhøjet vandstand.

Redegørelse

En stor del af Nyborg Kommunes enge, moser, lavvandede søer og strandenge er kunstigt afvandede og efterfølgende opdyrket. 

Der er to vigtige formål med at udpege lavbundsarealer. Det ene formål er hensynet til statslige vandmiljøplaner (VMP I, II, III), hvor vådområder kan genoprettes for at reducere tilførslen af næringsstoffer til vandmiljøet. I Nyborg Kommune udgør disse potentielle vådområder en mindre del af udpegede lavbundsarealer. Det andet formål er at sikre muligheden for, at arealerne kan genetableres som naturområder i fremtiden.

Udpegningen af lavbundsarealer, herunder mulige vådområder, er uændret i forhold til Regionplan 2005. Udpegningen vil blive revideret i forbindelse med den kommende naturplan for Nyborg Kommune.

Lavbundsarealer
Lavbundsarealerne er udpeget på baggrund af ældre kort fra sidste halvdel af 1800-tallet. På kortene findes en signatur for fugtige naturarealer. Der er typisk tale om enge, moser, og strandenge. Disse arealer ligger typisk i tilknytning til vandløb eller ved kysten. En mindre del af de udpegede lavbundsarealer udgøres af  tidligere lavvandede søer, som senere er tørlagte. Alle de tidligere fugtige naturarealer, der var større end 25 hektar, er medtaget ved udpegningen. Hertil kommer udvalgte arealer under 25 hektar.

Når der pludseligt opstår store vandmængder i vandløbene, kan lavbundsarealerne oversvømmes og dermed fungere som naturlige magasiner. Derved kan oversvømmelser undgås eller minimeres i f.eks. byområder. Klimaændringerne betyder, at der i fremtiden kan forventes mere og voldsommere nedbør. For at beskytte ejendomme, materielle værdier og infrastruktur stiller disse ændringer samfundet over for store krav til håndtering af overfladevandet. Vådområder, der etableres i tilknytning til kommunens vandløb, er en effektiv og forholdsvis billig løsning.

Vådområderne har stor betydning som friluftsområder. Områderne besøges af mange borgere og turister. Der kan derfor være væsentlige naturinteresser og rekreative interesser knyttet til vådområderne.

Ved etablering af nye vådområder standser den løbende nedbrydning af organisk stof. Dermed ophører også CO2 udledningen fra de drænede områder.

Vådområderne er derfor vigtige områder for miljømålene og for sikring af den biologiske mangfoldighed. De er også vigtige til forebyggelse af oversvømmelser ved store nedbørsmængder, ved reduktion af CO2-udledningen samt for friluftslivet og de rekreative interesser.

En stor del af de udpegede lavbundsarealer ligger i overgangen mellem våde områder som søer, åer, fjorde og nor og de mere tørre landområder. De er derfor vigtige levesteder for en række karakteristiske planter og dyr. Hovedparten af moserne, engene og strandengene i kommunen ligger indenfor de udpegede lavbundsarealer.

Der er gennem tiden sket en kunstig afvanding af en stor del af lavbundsarealerne. Afvandingen er sket ved udgrøftning, dræning og ved hjælp af pumper. De afvandede lavbundsarealer er typisk blevet inddraget i landbrugsdriften. I en del af områderne er der sket en omsætning af humusholdig jord på grund af dræningen. Arealerne har derfor sat sig, og er igen blevet fugtige. Sådanne områder rummer et stort potentiale for igen at kunne udvikle sig til værdifulde naturområder.

Den del af de udpegede lavbundsarealer, der udnyttes landbrugsmæssigt, ligger ofte i tilknytning til  - eller imellem eksisterende naturarealer. En genskabelse af et vandspejl, der ligger tæt på jordoverfladen, vil sammen med en ekstensivering af arealernes drift  have en positiv indflydelse på naturværdierne i kommunen.  Det kan f.eks. være ved indførelse af afgræsning eller høslæt . Disse arealer skal derfor friholdes for anlæg m.v., som kan forhindre, at der senere kan gennemføres naturudviklingsprojekter. Udpegningen har dog ingen betydning for den eksisterende, lovlige landbrugsdrift.

Det kan i visse tilfælde være nødvendigt, at etablere anlæg eller byggeri inden for områder, der er udpeget som lavbundsarealer. Et eksempel kan være etablering eller udvidelse af vejanlæg. I disse tilfælde bør byggeriet eller anlægget udformes, så en eventuel fremtidig hævning af vandstanden er mulig, og sådan at lavbundsarealet påvirkes mindst muligt.

De lavtliggende arealer vil blive særligt påvirkede af eventuelle vandstandsstigninger som følge af klimaændringer. Det vil også af den grund være hensigtsmæssigt at friholde arealerne for byggeri og anlæg. 

Potentielle vådområder
De potentielle vådområder er de lavbundsarealer, der kan genoprettes for at reducere tilførslen af næringsstoffer til vandmiljøet. Der er udpeget cirka 880 hektar  lavbundsarealer som potentielle vådområder i Nyborg Kommune. Arealerne fordeler sig på 7 områder. De største arealer ligger langs Vindinge Å og Ørbæk Å., som det fremgår af kortet.  Nyborg Kommune har i 2009 har i 2009 gennemføre et vådområdeprojekt på ca. 15 ha langs Ørbæk Å.

I de statslige vandplaner jf. Miljømålsloven, vil der blandt andet blive peget på, hvor stor en reduktion der skal ske i udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet. Vådområder har vist sig at være en effektiv og relativt billig måde at begrænse udledningen af næringsstoffer til det øvrige vandmiljø. Nyborg kommune vil revidere udpegningen af potentielle vådområder i den nye naturplan, hvis det viser sig at være nødvendigt, for at målene i vandplanerne kan nås.

Ved etablering af vådområder skal der tages en række hensyn. Dels kan områderne rumme store naturværdier eller skove, som ikke tåler en oversvømmelse, og dels kan der findes bygninger eller anlæg m.v. indenfor områderne, som der skal tages hensyn til. Det er ofte muligt at tilrettelægge projekterne, så disse interesser tilgodeses. Det kan dog ved en forundersøgelse vise sig, at området f.eks. rummer meget store naturværdier, som ikke kan undgå at blive påvirket negativt af en forhøjet vandstand. I sådanne tilfælde må projektet muligvis opgives.

Genetableret natur- og vådområde på lavbundsarealer ved Ravnholt


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.