Nyborg Kommune

Du er her: Home Natur og miljø Naturbeskyttelse Beskyttet natur

Beskyttet natur


Nyborg Kommune har fine beskyttede naturområder, men også meget beskyttet natur, hvis tilstand er dårlig. Kommuneplan 2009 opstiller retningslinjer for, hvordan naturområderne beskyttes.

Retningslinjer 

  1. Der må normalt ikke ske ændring af tilstanden i de udpegede beskyttede vandløb, søer, moser, heder, overdrev, ferske enge og strandenge, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen kan dog give dispensation til ændringer, hvis væsentlige samfundsmæssige interesser taler herfor, og hvis ændringen ikke medfører nogen eller kun en ubetydelig forringelse af naturværdierne. Ændring kan endvidere ske i de tilfælde, hvor kommunen vurderer, at den påtænkte ændring vil medføre en forbedring af naturværdierne jf. naturkvalitetsmålene.
  2. Der må ikke meddeles tilladelse til aktiviteter, der kan påvirke naturområder i et omfang, som kan hindre opfyldelse af de fastlagte naturkvalitetsmål (A, B, C og D målsætning). For vandindvinding gælder det dog alene for A og B målsat natur, jf. Vandindvinding / Retningslinje 3.
  3. Mindre naturområder, der ikke er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, skal så vidt muligt bevares.
  4. Ved ansøgninger om etablering eller udvidelse af dyrehold vil kommunen vurdere, om det medfører øget næringsstofpåvirkning af naturtyper og arter, samt om der skal ske en tilpasning af projektet for at overholde EU's habitat og vandrammedirektiver.

 

Redegørelse

Byrådet vil fokusere på at bevare og forbedre den eksisterende natur, bl.a. gennem  administration efter naturkvalitetsmålene.

Beskyttede naturområder er moser, enge, strandenge, heder, overdrev samt vandløb og søer, der er omfattet af Naturbeskyttelsesloven § 3. I kommunen er der ca. 1.400 hektar beskyttet natur, der omfatter godt 5 % af kommunes areal. Denne andel er blandt de laveste for de fynske kommuner. Kortet herover viser kommunens beskyttede natur og målsætning.

Naturarealerne er beskyttede mod indgreb, hvis de er over en vis størrelse. I særlige tilfælde er der dog mulighed for at give en dispensation til at foretage ændringer i de beskyttede naturområder. Ændringer i tilstanden kan tillades, hvis væsentlige samfundsinteresser taler for det, og indgrebet i naturen samtidig er begrænset. Det er også muligt at give dispensationer til ændringer i naturområder, hvis ændringerne fører til forbedringer af naturværdierne.

Indvinding af vand kan blandt andet medføre at grundvandsspejlet lokalt sænkes og dermed føre til en forringelse af de naturligt vandpåvirkede naturtyper, som f.eks. i moser, enge, strandenge, søer, vandløb og kildevæld. I udgangspunktet gives derfor ikke tilladelse til vandindvinding, der kan påvirke de højest målsatte naturområder eller de udpegede sammenhængende naturområder.

Alle naturområder, der er registreret som beskyttet natur i Nyborg Kommune, har fået tildelt en A-, B-, C- og D målsætning, alt efter hvor højt prioriteret beskyttelsen er. Disse naturkvalitetsmål, der er overført fra Regionplan 2005, benyttes når der skal planlægges og træffes afgørelser, samt når plejeindsatsen tilrettelægges, for at bevare og styrke naturværdierne i kommunen. Se link til naturkvalitetsmålene  her

Målsætningen for de enkelte naturområder fremgår af kortbilaget. Ca. 40 % af de beskyttede naturarealer har højeste målsætning mens de resterende 60 % fordeler sig jævnt mellem B-, C- og D målsat natur.

I forbindelse med udarbejdelse af en naturplan for kommunen vil naturkvalitetsmålene blive revideret. Fastlæggelse af naturs kvalitetsmål sker på baggrund af områdernes aktuelle naturindhold, historik, potentiale for naturgenopretning samt størrelse og sammenhæng til andre områder. Områder bliver tildelt en højere målsætning, hvis der f.eks. findes en ikke tidligere registreret sjælden planteart. Omvendt vil et naturområde ikke blive lavere målsat, hvis en sjælden art f.eks. uddør i området.

Beskyttet eng nedenfor Magelund Voldsted ved Lykkesholm


  

Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.