Nyborg Kommune

Du er her: Home Natur og miljø Naturbeskyttelse Natura 2000 områder

Natura 2000 områder


Natura 2000-områder er et netværk af naturområder i hele EU, der indeholder særligt værdifuldt natur set i et europæsisk perspektiv. Kommuneplan 2009 giver retningslinjer for beskyttelsen af disse områder.

Retningslinjer

  1. Inden for de udpegede internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) må de beskyttede naturtyper og levesteder for de arter som områderne er udpeget for ikke forringes. Der må heller ikke ske en negativ påvirkning af de arter, som områderne er udpeget for.
  2. For planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering. Dette gælder for planer både inden for og uden for de udpegede områder.
  3. Der kan planlægges for foranstaltninger der vil medføre forbedringer af naturforholdene i Natura 2000-områderne.

 

Redegørelse

I Nyborg Kommune omfatter de internationale naturbeskyttelsesområder en række såkaldte Habitatområder, der indgår i et sammenhængende europæisk økologisk netværk, som betegnes Natura 2000-områder. De er udpeget for at beskytte naturtyper samt plante og dyrearter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU.

Nyborg Kommune rummer 3 Natura 2000- områder: Østerø Sø på Knudshovedhalvøen, Kajbjerg Skov og søerne med padder ved Tårup Strand. Områderne udgør et samlet areal på 360 hektar.

Indenfor de udlagte Natura 2000-områder må der ikke udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområde, planlægges nye større vejanlæg eller sideanlæg, planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg og lignende eller udlægges nye område til råstofindvinding. Der må således ikke træffes dispositioner, der indebærer forringelser eller forstyrrelser af naturtyperne eller arterne, som områderne er udpeget for. Dette kan have betydning for tilladelser, planer og aktiviteter såvel inden for som uden for Natura 2000-områderne, hvis aktiviteterne forventes at medføre uønsket påvirkning ind i områderne.

Staten skal ifølge Miljømålsloven udarbejde de såkaldte vand- og natura 2000-planer. Her opstilles mål for vandmiljøet og for naturen - mål som endnu ikke er kendte. Såvel Natura 2000 og vandplanlægningen er bindende for kommuneplanlægningen. Planerne skal gennemføres via kommunale handleplaner. Kommunens øvrige planlægning skal efterfølgende være i overensstemmelse med handleplanerne.

I de kommunale handleplaner for Natura-2000 områderne, fastlægges målsætninger og retningslinjer for den indsats, som er nødvendig for at sikre eller genoprette en såkaldt gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper som områderne er udpeget for. Indtil Natura 2000-planerne er endeligt vedtaget, er Fyns Amts Regionplan 2005 gældende.

Da det på naturområdet forventes ændrede forudsætninger som følge af de statslige planer, vil Byrådet i den kommende planperiode igangsætte arbejdet med en samlet naturplan for hele kommunen. De statslige mål på naturområdet kan dermed indarbejdes i planen.

 Udsigt over Østerø Sø fra Knudshoved Fyr


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.