Nyborg Kommune

Du er her: Home Natur og miljø Naturbeskyttelse

Naturbeskyttelse


Kommuneplan 2009 opstiller mål og retningslinjer for naturbeskyttelsen i Nyborg Kommune. Det gælder alle slags naturområder.

Mål

Den eksisterende natur i Nyborg Kommune skal bevares, plejes og forbedres. Den biologiske mangfoldighed skal styrkes ved at skabe nye, større og mere sammenhængende naturområder, med bedre levevilkår og spredningsmuligheder for vilde dyr og planter.

Borgernes kendskab til naturen skal øges, og deres muligheder for at færdes i naturen skal fremmes på et bæredygtigt grundlag.
Der skal udarbejdes en samlet naturplan for hele kommunen. Arbejdet igangsættes inden 2014.

Redegørelse

Afsnittet om "Naturbeskyttelse" indeholder retningslinjer for beskyttede naturområder, internationale naturbeskyttelsesområder (Natura-2000 områder), sammenhængende naturområder samt naturforvaltning.

Nyborg Kommune rummer mange naturværdier. I kommunen - og i Danmark som helhed - er meget natur imidlertid ensformig og af ringe kvalitet, den mangler plads at udfolde sig på og der er dårlige eller ingen forbindelser mellem de spredtliggende naturarealer. Dertil kommer at naturen ændres af de såkaldte invasive arter, f.eks. Kæmpe Bjørneklo m.fl. De vilde dyr og planter samt deres levesteder er derfor generelt under stort pres.

Beskyttelse af naturen er én af byrådets 6 fokusområder og kommunen vil derfor bevare og styrke kommunens naturværdier. Kommunen har bl.a. derfor underskrevet Countdown 2010. Det er en international miljøkontrakt, hvor kommunen forpligtiger sig til at understøtte FN´s mål om at bremse tabet i den biologiske mangfoldighed inden år 2010. Nyborg Kommune har i den forbindelse udpeget en række særlige fokuspunkter, der fremgår af Countdown 2010 dokumentet. Se link til dokumentet i boksen til højre.

Byrådet vil endvidere i den kommende planperiode igangsætte arbejdet med en samlet naturplan for hele kommunen. I naturplanen redegøres for de tiltag der kan laves for at realisere målene på naturområdet, herunder konkrete bud på tiltag der kan bremse tilbageganen i den biologiske mangfoldighed.

En Naturplan omfatter emner som genregistrering af naturområder, udpegning af arealer til naturgenopretning eller ny natur, udpegning af spredningskorridorer for vilde dyr og planter, udlægning af bynære områder til rekreative formål, forbedret offentlig adgang til naturen m.m. Naturplanen vil være et væsentligt bidrag til en grøn helhedsplan, som Byrådet på længere sigt vil udarbejde for de rekreative områder i byer og på land. 

Kommuneplanens retningslinjer for naturbeskyttelse kan ses under de forskellige undertemaer. De kan ses ved at klikke i menuen til venstre.

Bondemosen i Ullerslev 


  

Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.

 

Eksterne links

 Count_Down_2010.pdf (67.9 KB)