Nyborg Kommune

Du er her: Home Natur og miljø Naturbeskyttelse Naturforvaltning

Naturforvaltning


Naturforvaltning omfatter blandt andet overvågning og  tilsyn med naturen, naturpleje, naturgenopretning samt  fremme af kendskabet til og muligheden for at færdes i naturen.

Retningslinjer

  1. Naturforvaltningsindsatsen vil koncentrere sig om væsentlige naturmæssige, landskabelige og friluftsmæssige interesser. Det vil primært ske i Natura-2000 områderne og de udpegede beskyttede naturområder, indenfor de udpegede sammenhængende naturområder samt i bynær natur. Indsatsen skal bidrage til at forbedre og udbygge naturgrundlaget.

Redegørelse

Naturforvaltning omfatter tilsyn med fredede arealer og beskyttede naturområder, naturpleje og naturgenopretning, forbedring af offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder i naturen, samt formidling. Byrådet har ifølge naturbeskyttelsesloven ansvaret for tilsyn med og pleje af fredede arealer.

Kommunen har desuden plejepligt på de fortidsminder og naturarealer, som kommunen ejer. På fredede arealer skal eller kan kommunen typisk gennemføre den pleje, der er nødvendig for af opfylde målet med fredningen. Kommunens indsats er fastlagt i de enskelte fredningers bestemmelser. De beskyttede naturarealer fremgår af kortet under "beskyttet natur" medens fredede arealer ses på kortet herover.

Naturforvaltningen søges samlet i særlige interesseområder. Bl.a. skal etablering af nye levesteder for dyre- og planteliv især ske i områder, der grænser op til eksisterende naturområder, i områder der for længere tid udtages af jordbrugsdrift samt i bynære områder, hvor der gøres en særlig indsats for at forbedre offentlighedens levevilkår.

Kommunens naturplejeindsats tager udgangspunkt i de enkelte naturområders målsætning, hvor de højest målsatte naturområder prioriteres. Naturplejen skal aktivt medvirke til at opfylde naturkvalitetsmålene og målet om at standse tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed.

Invasive planter (landskabsukrudt) udgør et stigende problem i kommunen. Især breder Kæmpebjørneklo sig hastigt langs kommunens vandløb, hvor den kvæler den naturlige plantevækst. Planten står tæt langs Vindinge Å, Ullerslevgrøften (tilløb til Vindinge Å), Kongshøj Å og Bredemoseafsløbet. Alle 3 vandløbssystemer gennemløber nabokommuner og da plantefrø spredes med vandløbene, afhænger en effektiv bekæmpelse af et tværkommunalt samarbejde. I den fremadrettede bekæmpelse af invasive arter vil Byrådet derfor have fokus på koordinerende samarbejde med nabokommunerne. Kerteminde, Faaborg-Midtfyn og Nyborg Kommuner arbejder for en fælles koordinering af indsatsen mod Kæmpebjørneklo langs Vindinge Å.

Udover bekæmpelse af Kæmpebjørneklo på kommunens egne arealer langs f.eks. Vindinge Å/Hjulby Mose, har kommunen tillige i 2008 iværksat en bekæmpelse på forsøgsbasis langs Ullerslevgrøften. Formålet var at få et indtryk af omfang, omkostning og effekt ved en indsats, som involverede en frivillig deltagelse fra private lodsejere.

Grønt Råd inddrages i det overordnede og principielle arbejde med mål og handlingsplaner for naturforvaltningen. Grønt Råd er et forum, hvor interesseforeninger og politikere mødes og drøfter miljø- og planspørgsmål for landområdet.

Emnerne omkring naturforvaltning vil blive nærmere belyst i den kommende naturplan for Nyborg kommune.

Med hensyn til befolkningens adgang til naturen og landskabet samt formidling heraf, henvises til afsnittene om Friluftsliv, Kystnærhedszonen og Landskab.

 

Kreaturer fra Kogræsserlauget i Bondemosen ved Ullerslev, sørger for at arealerne ikke vokser til med buske og træer 


  

Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.