Nyborg Kommune

Du er her: Home Natur og miljø Naturbeskyttelse Sammenhængende naturområder

Sammenhængende naturområder


Sammenhængende naturområder (særlige biologiske interesseområder) er et net af forskellige naturarealer, der i større eller mindre grad hænger sammen. En bedre sammenhængende natur er en vigtig forudsætning for at vilde dyr og planter kan udbrede og sprede sig til andre naturområder og dermed styrke kommunens naturværdier. Kommuneplan 2009 giver retningslinjer for, hvordan de sammenhængende naturområder sikres og udvikles.


Retningslinjer

  1. Inden for de udpegede, sammenhængende naturområder (særlige biologiske interesseområder), kan der kun bebygges eller etableres anlæg i ganske ubetydeligt omfang. Tilladelse kan kun meddeles, hvis beskyttelsen og spredningsmulighederne for det vilde plante- og dyreliv ikke forringes, herunder at muligheden for i fremtiden at gennemføre naturudviklingsprojekter ikke forringes
  2. Hvor trafikforbindelser ud fra samlede samfundsmæssige afvejninger anlægges, så de krydser sammenhængende naturområder, skal der indbygges afværgeforanstaltninger i form af faunapassager. Ved væsentlige eksisterende spærringer i spredningskorridorer bør passage søges sikret.
  3. Kvaliteten af de sammenhængende naturområder (særlige biologiske interesseområder), søges forbedret gennem privat og offentlig naturpleje og naturgenopretning. Kommunen vil fremme projekter og tage initiativ til at skabe nye naturarealer, der kan forbedre dyr og planters mulighed for spredning mellem de eksisterende naturområder.
  4. Uden for de udpegede sammenhængende naturområder (særlige biologiske interesseområder), kan bebyggelse og etablering af anlæg finde sted, hvis naturkvalitetsmålene og hensynet til søer, vandhuller og kilder med særlige biologiske interesser ikke tilsidesættes.

Redegørelse

Større og mere sammenhængende naturområder er en forudsætning for at bevare kommunens naturværdier og sikre stabile bestande af dyr og planter. Små og isolerede bestande af planter og dyr er i større risiko for at uddø end store og stabile bestande med god mulighed for udbredelse og spredning til andre naturområder.

De udpegede sammenhængende naturområder (tidligere benævnt "særlige biologiske interesseområder" danner rammen om økologiske forbindelseslinjer i landskabet. Baggrunden for udpegningen er således et ønske om bl.a. at skabe og beskytte et naturnetværk, der giver dyr og planter mulighed for spredning i landskabet.

De sammenhængende naturområde består af:

  • Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder)
  • Naturområder med særlige beskyttelsesinteresser. Denne kategori omfatter kommunens vigtigste naturområder i øvrigt, samt nogle af de større skove.
  • Områder med stor tæthed af vigtige naturområder
  • Økologiske forbindelser i landskabet, dvs. områder der kan eller bør tjene som gode spredningsveje mellem de vigtigste naturområder
  • Potentielle naturområder, dvs. områder hvor der er god mulighed for at udvikle betydende eller sammenhængende naturområder. Potentielle naturområder omfatter hovedageligt dyrkede arealer.

En stor del af de udpegede sammenhængende naturområder findes i tilknytning til kommunens vandløb, da det er her, de fleste naturværdier er bevarede og der findes et stort potentiale for at udvikle ny natur. De vandløbsnære områder udgør derfor rygraden i de sammenhængende naturområder.

Byrådet vil arbejde for, at der opretholdes og skabes økologiske forbindelser indenfor de sammenhængende naturområder. Dette søges fremmet ved en restriktiv efterlevelse af retningslinjerne samt ved at fremme naturandelen i forbindelserne. Sidstnævnte kan ske ved at målrette kommunale og statslige midler til naturpleje og genopretning i disse områder.

Udpegningen af de sammenhængende naturområder er uændrede i forhold til udpegningerne fra Fyns Amts Regionplan 2005 (her benævnt "Særlige biologiske interesseområder"). Udpegningen vil blive revideret i forbindelse med udarbejdelse af en naturplan for kommunen. I den forbindelse vil kommunen bl.a. udpege og kortlægge potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser, herunder at der skabes et sammenhængende net i forhold til nabokommunerne.

Hjulby Mose vest for Nyborg udgør en del af et større sammenhængende naturområde


  

Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.