Nyborg Kommune

Du er her: Home Natur og miljø Skovrejsning

Skovrejsning


Kommuneplan 2009 opstiller mål og retningslinjer for hvor der kan plantes skov i Nyborg Kommune. Det gælder både områder, hvor skovrejsning er ønsket og områder, hvor skovrejsning er uønsket.

Mål

Kommunens skovarealer skal forøges med særlig vægt på bynær skovrejsning, som kan anvendes rekreativt af borgerne til gavn for folkesundheden.

Skovrejsning vil også blive prioriteret højt i områder, hvor skovarealerne kan bidrage til at skabe sammenhæng mellem eksisterende naturområder og derved bidrage til bedre spredningsmuligheder for dyre- og plantelivet.

Skovrejsning  skal bidrage til at beskytte drikkevandsressourcerne og medvirke til at reducere CO2-udslippet.

Skovrejsning er uønsket, hvor det forringer naturværdierne, de landskabelige værdier eller geologiske og kulturhistoriske værdier. 

Retningslinjer

  1. Skovrejsning bør primært ske indenfor udpegede skovrejsningsområder.
  2. Inden for udpegede områder med uønsket skovrejsning må der ikke plantes skov.
  3. I områder, hvor skovrejsning er mulig, kan der plantes skov. Disse områder har laveste prioritet ved fordeling af statstilskud.
  4. Når der plantes skov, skal der tages hensyn til landskab, geologi, kulturhistorie, natur, friluftsliv og grundvandsinteresser og eksisterende og planlagte statslige og kommunale anlæg.
  5. Skovrejsningsprojekter over 20 ha skal baseres på en landskabsanalyse med henblik på at sikre naturmæssige, landskabelige og kulturhistoriske interesser.
  6. Ved bynær skovrejsning skal friluftslivets interesser tilgodeses, og der skal primært plantes løvskov. 
  7. I forbindelse med byudviklingen nord for Fynsvej skal de tilgrænsende skovrejsningsområder indarbejdes i helhedsplanen som en del af de nærrekreative områder. 

Redegørelse

De statslige mål for skovrejsning er at forøge landets skovarealer fra ca. 11 % til 20-25 % i løbet af 80-100 år. Fyn er skovfattig i forhold til den resterende del af landet, med kun 9 - 10 % skov. I Nyborg Kommune udgør skovarealerne knap 11 % af kommunens samlede areal. 

Grundvand under skove er beskyttet mod nedsivende sprøjtegifte og gødningsstoffer. Nye skove binder CO2 fra luften, når træerne vokser. Desuden har skovene en stadig stigende betydning for befolkningens friluftsliv og folkesundhed samt stor betydning for bevarelsen af den biologiske mangfoldighed.

En hektar skov binder årligt i gennemsnit 10 ton CO2. En hektar gammel løvskov oplagrer mellem 600 - 900 ton CO2 i ved, blade og skovbund. Produktionen af brænde og flis fra skovene giver CO2-neutral energi, som er mere miljøvenligt end afbrænding af olie, kul eller gas. Skovene bidrager med ca. 1/3, af den vedvarende energi der produceres i Danmark, men kan bidrage yderligere ved plantning af ny skov.

Udpegning af skovrejsningsområder danner grundlag for statslig og kommunal skovrejsning. Desuden er det muligt at opnå offentlig støtte til privat skovrejsning indenfor disse områder 

Skovene giver mange mennesker rige og varierede udfoldelsesmuligheder i fritiden og i dagliglivet til bl.a. vandreture, motionsløb og organiserede arrangementer. Skovene har derfor stor betydning for folkesundheden.

Derudover rummer skovene en række vigtige naturtyper som levested for skovens dyr og planter. Mere skov er derfor med til at bevare og styrke den biologiske mangfoldighed.

De positive og negative udpegede skovrejsningsområder  i Nyborg Kommune er overført fra Regionplan 2005, bortset fra enkelte mindre justeringer i forbindelse med udlæg af byudviklingsområder

Skovrejsningsområder - positiv områder
Områderne til skovrejsning er udpeget på baggrund af et ønske om bynærhed, beskyttelse af drikkevandsressourcerne og fremme af den biologiske mangfoldighed, herunder forbedre spredningsmulighederne for dyr og planter.
I et skovrejsningsområde rejses der dog kun skov i det omfang lodsejeren ønsker det.

Udpegning af et skovrejsningsområde indebærer ikke, at hele arealet skal tilplantes med skov. Normalt vil en større eller mindre del af arealet være utilplantet i form af lysninger eller udsigtskiler. Skovrejsning skal tilgodese eksisterende natur samt landskabelige og kulturhistoriske interesser. Derfor bør der forud for en større skovrejsning gennemføres en landskabsanalyse, så skovrejsningen tager de fornødne hensyn til bestående natur, landskab og kulturhistorie.

De største skovrejsningområder i Nyborg Kommune er beliggende nord og vest for Nyborg By omkring landsbyerne Aunslev, Hjulby og Vindinge, samt landområderne omkring Refsvindinge.

Uønsket skovrejsning - negative områder
Områder hvor skovrejsning er uønsket, er udpeget på baggrund af f.eks. naturmæssige, kulturhistoriske, geologiske og landskabelige interesser, råstof-, vindmølle- og byudviklingsområder samt vejtekniske anlæg, der ikke er forenelige med skovrejsning. Skovrejsning i disse områder er derfor ikke tilladt.

Forbuddet mod skovrejsning omfatter normalt ikke pyntegrønt og juletræer i kort omdrift, læplantninger, vildtremiser, kratbevoksninger, energiskov, frugtplantager m.v. Det forudsætter dog at de pågældende kulturer ikke får lov til at udvikle sig til skov.

Kommunen kan, hvor særlige forhold taler for det og efter en konkret ansøgning, meddele tilladelse til skovtilplantning i områder, hvor skovrejsning er uønsket.

Skovrejsning i Nyborg Kommune er især uønsket  i potentielle vådområder, omkring kirker, i områder hvor skovene vil hindre udsynet over landskabet f.eks. udsigtspunkter, samt hvor der planlægges tekniske anlæg, f.eks. veje og vindmøller. De største områder hvor skovrejsning er uønsket er beliggende langs Vindinge Å mellem Nyborg og Ulleslev , samt langs Ørbæk Å . Disse områder friholdes for skovrejsning med henblik på eventuel udlægning til vådområder.
 
Skovrejsning mulig - neutrale områder
Den største del af det åbne land udgør områder, hvor skovrejsning er mulig, med et mindre statsligt tilskud end i skovrejsningsområderne.

I det åbne land kan der være arealer, der skal friholdes for skov, fordi de f.eks. er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser, uden at der er udpeget et område for uønsket skovrejsning. 

Teglværksskoven Efterår i Slipshavn skov på Knudshovedhalvøen

 


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.