Nyborg Kommune

Du er her: Home Natur og miljø Vandløb, søer og kystvande

Vandløb, søer og kystvande


Nyborg Kommune har en betydelig og varieret kystline med 2 fjorde samt en række mellemstore og mange små vandløb samt søer, alle med store natur- og rekreative værdier. Flere af disse naturlokaliteter er påvirket i en sådan grad af menneskelig aktivitet, herunder gamle spildevandsforureninger og eksisterende udledninger fra husstande i det åbne land samt fysiske spærringer, at fastsatte målsætninger for disse vandsystemer ikke er opfyldt. En målrettet indsat er iværksat og vil fortsætte de kommende år, for at forbedre miljøtilstanden i kommunens vandsystemer.

Mål

Forureningen af vandløb, søer og den kystnære del af havet skal mindskes i overensstemmelse med de reduktions- og kvalitetsmål samt tidsfrister, der vil fremgå af de kommende statslige vandplaner.

Levevilkårene for dyre- og plantelivet i vandmiljøet skal forbedres, f.eks. via restaureringsprojekter i vandløb og forbedret rensning af spilde- og overfladevand.

Der skal arbejdes for at sikre rent overfladevand. 

Det skal sikres, at den landbrugsmæssige og øvrige erhvervs- og byudvikling sker på et bæredygtigt grundlag med henblik på at minimere miljøbelastningen og i respekt for vandområdernes miljømålsætning. 

Retningslinjer 

  1. Tilstanden i vandområderne (vandløb, søer og kystnære havområder, herunder fjorde), skal leve op til de mål, der fastsættes i de kommende statslige vandplaner.
  2. Målsætninger og retningslinjer for vandområderne i Fyns Amts Regionplan 2005 er gældende indtil et nyt grundlag træder i kraft med de nye statslige vandplaner.
  3. Det skal tilstræbes at forbedre forholdene for dyre- og plantelivet i de mange vandløb i kommunen ved at gennemføre en så skånsom vandløbsvedligeholdelse som muligt under hensyntagen til natur- og dræninteresser, samt ved at gennemføre restaurerings- og naturplejeprojekter, der sikrer bedre fysiske forhold og reducere næringsstoftilførslen.
  4. I kommunen findes 7 søer. For at opnå forbedrede forhold for dyre- og plantelivet i søerne vil kommunen tilstræbe, at der udføres vedligeholdelsesopgaver under hensyntagen til naturinteresser, herunder at der gennemføres restaurerings- og naturplejeprojekter, der sikrer bedre fysiske forhold samt en reduktion af næringsstoftilførslen.
  5. Store dele af kyststrækningen nord for Knudshoved samt kyststrækningen mellem Slude strand og Tårup strand er udpegede badevandsområder. I badevandsområderne skal vandkvaliteten kunne leve op til badevandsdirektivets skærpede krav, herunder hygiejnisk kvalitet.
  6. Gennem kommunale udledningstilladelser skal der ved målrettet indsats sikres, at der opnås et højt beskyttelsesniveau mod forekomst af uønskede miljøfremmede stoffer i vandmiljøet.

Redegørelse

Ny vandplan i 2009

Målene for kvaliteten af alt overfladevand fastsættes fremover i de statslige Vandplaner jf. Miljømålsloven. Vandplanen vil indeholde nye målsætninger for fjorde, søer og vandløb. Retningslinjer og målsætninger i Fyns Amts Regionplan 2005 er derfor gældende indtil de statslige vandplaner er vedtaget af Folketinget, hvorefter de nye målsætninger i vandplanen er gældende.

Vandløb

For størstedelen af vandløbene i Nyborg Kommune var målet, at de skulle have et naturligt og alsidigt dyre- og planteliv. Tilstanden skulle være upåvirket eller kun svagt påvirket af spildevandsudledning, vandindvinding eller andre kulturbetingede påvirkninger (benævnt basismålsætningen). Af ovenstående kortbilag fremgår målsætningerne i Regionplan 2005 for de enkelte vandløb mens målsætningskategorierne i Regionplan 2005 kan ses her   Recipientmaal.pdf (25.2 KB). Såvel målsætningerne og kategorierne er alene gældende indtil de erstattes af de statslige vandplaner.
De fleste vandløb er desuden registreret efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Vandløb kan dog vedligeholdes efter gældende regulativer, eksempelvis i form af grødeskæring og fjernelse af aflejringer. Dog er det ikke tilladt at grave vandløb dybere eller bredere.
I forhold til målsætningerne i Regionplan 2005 har mange vandløb i Nyborg kommune ikke en tilstrækkelig god tilstand. Aktuelt vurderes det, at op mod 70 % af de mindre vandløb ikke lever op til målsætningerne. For de større vandløb ser det lidt bedre ud, her opfylder godt 50 % af vandløbsstrækningerne de fastlagte målsætninger i Regionplan 2005.
De to væsentligste årsager til den manglende målopfyldelse i vandløbene er ifølge Regionplan 2005, belastning med spildevand fra spredt bebyggelse i det åbne land og dårlige fysiske forhold i vandløbene. Herudover har hårdhændet vedligeholdelse, regnvandsbetingede udløb samt vandindvinding og udtørring en betydning i visse vandløb.
Indsatsområderne beskrives nærmere i de kommende statslige vandplaner.  

Søer

Generelt gælder der for målsatte søer, at der ønskes et naturligt og alsidigt dyre- og planteliv. Målsætningen ifølge Regionplan 2005 er, at tilstanden skal være upåvirket eller kun svagt påvirket af spildevandstilledning, vandindvinding eller anden kulturbetingede påvirkninger. Denne målsætning i Regionplan 2005 er gældende indtil de erstattes af de statslige vandplaner.
Søer påvirkes især af store tilførsler af næringssalte, hvilket i de fleste tilfælde er årsagen til at tilstanden er dårlig og ikke lever op til målsætningen i Regionplan 2005. Især fosfor giver anledning til kraftig vækst af mikroalger, der gør vandet uklart og grønt. Frigivelse af næringssalte, især fosfor fra bundsediment samt vandstandssænkning og stor bestand af fredfisk, medvirker tillige til den dårlige tilstand i søerne.
Indsatsområderne beskrives nærmere i de kommende statslige vandplaner.

 Kystvande

For kystvande gælder at disse generelt ikke opfylder den generelle målsætning i Regionplan 2005. Det skyldes påvirkning af næringssalte, som medfører algevækst, undervandsvegetation domineret af trådalger og søsalat samt artsfattig bundfauna. I Holckenhavn Fjord ses en sådan algevækst og artsfattig bundfauna. I den indre del af Nyborg Fjord er niveauet af miljøfremmede stoffer så betydeligt, at det påvirker dyrelivet i en sådan grad, at målsætningen alene af den grund ikke er opfyldt i forhold til Regionplan 2005. Indsatsområderne beskrives nærmere i de kommende statslige vandplaner.

Den lange kyststrækning til Storebælt er en stor rekreativ aktiv for Nyborg Kommune. Badevandsområderne i kommunen fremgår af ovenstående kortbilag.
 


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.