Nyborg Kommune

Du er her: Home Natur og miljø VVM-anlæg

VVM-anlæg


VVM-anlæg betegner byggerier og anlæg, som kræver, at der udarbejdes en miljøredegørelse, inden projektet går i gang. Kommuneplan 2009 er med til at sikre, at Nyborg Kommune udarbejder en såkaldt VVM-redegørelse i forbindelse med sådanne projekter.

Mål

Anlæg og projekter på land, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, skal placeres og udformes miljømæssigt rigtigt i forhold til omgivelserne, herunder forureningsfølsomme arealer.

Retningslinje

  1. For anlæg og projekter der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, skal der i planlægningsfasen foretages en Vurdering af Virkningerne på Miljøet - en VVM-redegørelse. Redegørelsen skal ligge til grund for udarbejdelsen af et tillæg til kommuneplanen.

Redegørelse

For at forebygge uønskede påvirkninger af miljøet er det vigtigt, at visse offentlige og private projekters virkning på miljøet vurderes så tidligt som muligt i beslutningsprocessen. Det sker ved at inddrage den relevante information fra bygherre, myndigheder og offentlighed. Ved etablering af anlæg, der må forventes at påvirke miljøet væsentligt, skal der optages retningslinjer i kommuneplanen for anlæggets beliggenhed og udformning. Dette gøres ved at udarbejde et kommuneplantillæg, der baseres på en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).

Retningslinjen gælder for anlæg og projekter, der er opført i bilag til VVM-bekendtgørelsen. Af bekendtgørelsen fremgår hvilke anlæg og projekter, der skal udarbejdes VVM-redegørelse for, og hvad VVM-redegørelsen skal indeholde.

Som eksempler på anlæg og projekter, der altid kræver udarbejdelse af VVM-redegørelse, kan nævnes større kraftværker, spildevandsanlæg, højspændingsledninger, vindmøller, råstofgrave, vejanlæg, ferieanlæg og butikscentre. Eksempler på anlæg og projekter, som kan være omfattet af VVM, er mindre varmeværker, anlæg til bortskaffelse af affald, veje og campingpladser. En konkret vurdering - udføres som en screening - af disse projekters og anlægs karakteristika, placering samt potentielle miljøpåvirkning, afgør om et anlæg eller projekt er omfattet af krav om, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

Der er opstillet en række krav til, hvad en VVM-redegørelse skal indeholde. Den skal belyse samtlige miljømæssige konsekvenser af et anlæg eller projekt, herunder eventuelle relevante alternative udformninger eller placeringer. Derudover skal mulige løsningsforslag, som kan reducere anlæggets eller projektets virkninger på miljøet, beskrives. I planlægningsprocessen indgår en høringsfase, hvor alle kan komme med bemærkninger til projektet inden det vedtages endeligt.

Ansøgeren skal levere alle de oplysninger, der er nødvendige for at lave en miljøvurdering. Det er kommunens opgave at sikre, at alle konsekvenser er belyst tilstrækkeligt. På baggrund af VVM-redegørelsen udarbejder kommunen et tillæg til kommuneplanen. Dette tillæg skal sammen med VVM-redegørelsen vedtages af byrådet og offentliggøres, inden projektet kan sættes igang.


  

Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.