Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Generelle rammebestemmelser Rammebestemmelser for antenner og master

Rammebestemmelser for antenner og master


Antennesystemer skal som udgangspunkt placeres på eksisterende master, skorstene, siloer, højspændingsmaster m.v., eller bygninger hvor arkitekturen tillader det. Fælles for både master og antenner er, at de ikke må fremstå skæmmende i forhold til eksisterende bygningsmasse eller landskab, herunder genere omboendes udsigt.

 Antenner
Inden for byområderne skal alle boliger, virksomheder og offentlige institutioner tilsluttes fælles antennenet. Inden for de samme byområder kan der i boligområder ikke tillades opstilling af individuelle udvendige antenner. Byrådet kan dog give dispensation til opstilling af antenner til erhvervsmæssige formål samt antenner til radioamatørvirksomhed o.lign., når det efter byrådets skøn kan ske uden genevirkninger for de omkringboende.

 I by- og landsbyområder, hvor der ikke er tilslutningsmulighed til et fælles antennenet ,skal det tilstræbes at etablere tilslutningsmuligheder til fællesantennenet.

 Den teknologiske udvikling har medført, at det i dag er muligt at nedtage TV- og radiosignaler ved hjælp af ganske små paraboler eller hente signaler via fibernet m.m. Ved lokalplanlægning skal der som udgangspunkt være forbud mod individuelle antenner.

 Hvor TV- og radiosignaler ikke kan nedtages på anden vis, kan der tillades parabolantenner på max. 60 cm i diameter. De kan placeres fritstående eller på bygning, såfremt disse ikke placeres højere end 1,80 m over terræn. I sommerhusområder dog ikke over 1 m over terræn. I etagebebyggelse kan parabolantenner kun placeres på altaner eller lign. hvor det er muligt at skjule anlægget.

 Master
Placering af fremtidige master og antenner - såvel 3G som andre - skal ske ud fra princippet om:

at mobilmaster til antennesystemer som udgangspunkt skal placeres i erhvervsområder. Dette princip fraviges kun, hvis det kan dokumenteres, at der ikke kan opnås tilstrækkelig dækning med en sådan placering.

at alle nye placeringer skal visualiseres og dækningsgraden dokumenteres.

at placeringer i særlig værdifulde landskabsområder, herunder uforstyrrede landskaber, kulturhistoriske landskaber, kirkebeskyttelseszoner og kystområder ikke kan finde sted,

at master ikke på placeres på bevaringsværdige bygninger. Masten kan placeres i bygningens nærhed under hensyntagen til bygningens fremtræden,

at master i det åbne land eller i byområder placeres i tilknytning til eksisterende høje elementer,

at der stilles krav om:

  • a: at masten stilles til rådighed for andre antenneformål.
  • b: at der etableres afskærmende beplantning af mastefundament og teknikkabine.
  • c: at masten nedtages senest 1 år efter endt brug,
  • d: at udskiftning af eksisterende master skal vurderes konkret, bl.a. på baggrund af visualisering.

Udskiftning af eksisterende master foretrækkes frem for opstilling af nye master.

 

Antennemast ved Bøgeskovvej


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.