Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Generelle rammebestemmelser Rammebestemmelser for beskyttelse af kystområderne

Rammebestemmelser for beskyttelse af kystområderne


Store dele af Nyborg Kommune er omfattet af planlovens bestemmelser om beskyttelse af kystområderne. Kystområderne er opdelt i

Kystnærhedszonen, der omfatter landzone- og sommerhusområder i en 3 km bred beskyttelseszone.

Den kystnære del af byzonerne, der ligger ud til kysten, eller som indgår i et samspil med kystlandskabet.

 I lokalplaner for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen skal der oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne ved bebyggelse og anlæg, og der skal anføres begrundelse for bygningshøjder over 8,5 m.

I lokalplanerne skal der også redegøres for eventuelle andre forhold, der er væsentlige for varetagelsen af natur- og friluftsmæssige interesser.

I lokalplaner for bebyggelse og anlæg, der vil påvirke kysten i den kystnære del af byzoneområdet  skal der redegøres for påvirkningen af kysten. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde og volumen fra eksisterende bebyggelse, skal der gives begrundelse herfor.

Kommuneplan 2009's afsnit om kystnærhedszonen kan ses her.

 

 Kysten ved Strandalléen


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.