Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Generelle rammebestemmelser Rammebestemmelser for grundvand

Rammebestemmelser for grundvand


 For nye by- og erhvervsområder samt etablering af mulig forurenende aktiviteter og anlæg gælder: 

  • at de skal placeres udenfor 300 meter beskyttelseszonerne for vandværksboringer og
  • at de som hovedregel bør placeres udenfor vandværkers indvindingsopland og områder med særlige drikkevandsinteresser.

Placering af nye by- og erhvervsområder samt aktiviteter og anlæg indenfor vandværkers indvindingsoplande og områder med særlige drikkevandsinteresser kan dog accepteres, såfremt en konkret vurdering af forureningsrisikoen godtgør, at placeringen af den pågældende aktivitet kan ske uden at tilsidesætte grundvands- og vandforsyningsinteresserne.

Såfremt det eksisterende datagrundlag er utilstrækkeligt for en konkret vurdering, skal der gennemføres en nærmere kortlægning af grundvandsforholdene. I forhold til nye by- og erhvervsområder, foretages vurdering og kortlægning af grundvandsrisikoen forud for eventuel udlægning af arealerne, herunder hvordan grundvandsinteresserne beskyttes.

Der skal etableres særlige beskyttelsesforanstaltninger og overvågningssystemer, hvor der er risiko for grundvandsforurening.  


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.

 

Eksterne links

 Link til kort med indvindingsboringer

Lovgivning, normer og standarder