Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Generelle rammebestemmelser Rammebestemmelser for spildevand

Rammebestemmelser for spildevand


Bebyggelser i kommunen skal tilsluttes spildevandsanlæg i henhold til bestemmelser i den godkendte spildevandsplan for  Nyborg kommune.

Udnyttelse/bebyggelse af arealer inden for kommuneplanens rammer kan kun ske, når arealerne er inddraget i en godkendt spildevandsplans kloakoplande, og der er etableret den i spildevandsplanen forudsatte spildevandsafledning fra arealerne.

 Al ny bebyggelse skal separatkloakeres, og inden for de ældre byområder den minimum være forberedt til separat tilslutning.

 Det skal sikres, at så meget regnvand som muligt nedsives direkte i jorden, hvor jordbundsforholdene tillader dette. De befæstede arealer skal begrænses, så der sker en naturlig nedsivning. Regnvand fra tag og befæstede arealer skal nedsives via faskiner, for at undgå belastning af kloaksystemet.

 

Bondemosen i Ullerslev


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.