Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Generelle rammebestemmelser Rammebestemmelser for virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Rammebestemmelser for virksomheder med særlige beliggenhedskrav


Kommunekemi er i den kategori af virksomheder mv., hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav.

Omkring eksisterende og planlagte områder for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, udlægges der konsekvensområde på i udgangspunktet 500 m. Ændring af konsekvensområdet må bero på en konkret miljømæssig vurdering. Inden for konsekvensområdet må der ikke etableres forureningsfølsom arealanvendelse, medmindre det gennem nærmere undersøgelser er dokumenteret, at dette er miljømæssigt acceptabelt, herunder at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes.


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.