Nyborg Kommune

Du er her: Home Service Ældre

Ældre


Ældreområdet udgør en vigtig del af Nyborg Kommunes  tilbud til borgerne. I Kommuneplan 2009 understreges det, at servicetilbuddene på dette område skal ses i sammenhæng med den øvrige udvikling i kommunen.

Mål

Der skal skabes velfungerende rammer med henblik på at give ældre borgere en god og tryg tilværelse.

Det skal sikres tilstrækkeligt med plejeboliger til at dække behovet i hele planperioden.

Borgeren skal være i centrum I pleje- og omsorgsarbejdet i Nyborg Kommune. Værdighed og respekt  skal kendetegne mødet med borgeren .

I pleje- og omsorgsarbejdet skal der være fokus på dialog med borgeren.

Indsatsen skal være individuel og behovsbestemt med speciel fokus på udarbejdelse og gennemførelse af visitation og handleplaner.

Retningslinier

  1. Det skal tilstræbes, at borgerne kan tilbydes en plejebolig i deres lokalområde.
  2. Ældrepleje og omsorg skal udvikles i takt med den øvrige udvikling i kommunen

Redegørelse

Service over for ældre i Nyborg Kommune varetages af Pleje- og Omsorgsafdelingen.

   Antal pr. januar 2011

  Borgere i eget hjem - Kommunal leverandør* 

  - praktisk hjælp

  - personlig hjælp

            1.028

              797

              652

  Borgere i eget hjem - privat leverandør

  - praktisk hjælp

             282

             282

  Plejehjemspladser              269
  Midlertidig ophold - Højvangen               26

* Antal af borgere med hhv. praktisk hjælp og personlig pleje kan ikke summeres, da en række borgere modtager begge dele.

 

Plejehjemspladserne er fordelt på  Plejecentrene Svanedammen, Jernbanebo, Tårnparken og Egeparken er beliggende i den centrale del af Nyborg by. Plejecentrene Rosengården og Egevang er beliggende i henholdsvis Ørbæk og Ullerslev. Herudover er der Vindinge Landsbycenter.
Der arbejdes på en plan, der har fokus på den fremtidige anvendelse af de fysiske rammen på plejecentrene, herunder behovet for plejeboliger i fremtiden. Planen indeholder bl.a. overvejelser omkring mere fleksible og tidssvarende boliger og særlige rammer og tilbud på demensområdet.
I tilbuddet overfor de hjemmeboende ældre er der fokus på forebyggende og sundhedsfremmende indsats, der kan være med til at fastholde den ældre i at være selvhjulpen. 

Tabellen viser den forventede udvikling i antallet af borgere over 70 år.

 

Personer over 70 år

Personer over 70 år i pct.
2011 4.191 13,2
2013 4.452 14,0
2015 4.824 15,2
 2017 5.254 16,6
2019  5.620 17,8
2021  5.877 18,7
 Forventet vækst 1.686 40,2

 

Plejecenter Svanedammen 


  
Status

Kommuneplan 2009 er vedtaget af Nyborg Byråd den 15. marts 2011 og offentligt bekendtgjort den 5. april 2011.